ขมิ้นกับปูน เป็นนวนิยายของ จุลลดา ภักดีภูมินทร์ นามปากกาของหม่อมหลวงศรีฟ้า มหาวรรณ สร้างเป็นภาพยนตร์ 1 ครั้ง และละครโทรทัศน์ 4 ครั้ง

ขมิ้นกับปูน
ประเภทดราม่า, พีเรียด
สร้างโดยพ.ศ. 2522
ดาราฟิล์ม
พ.ศ. 2528
อารีย์ นักดนตรี
พ.ศ. 2533
สุรางค์ เปรมปรีดิ์
กันตนา
พ.ศ. 2544
บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น
พ.ศ. 2559
พอดีคำ
เขียนโดยบทประพันธ์ : จุลลดา ภักดีภูมินทร์
บทโทรทัศน์ :
พ.ศ. 2522

พ.ศ. 2528
สุภาว์ เทวกุล
พ.ศ. 2533
วิลาสินี
พ.ศ. 2544
นรัญญา
พ.ศ. 2559
ลายน้ำ
กำกับโดยพ.ศ. 2522

พ.ศ. 2528
อารีย์ นักดนตรี
พ.ศ. 2533

พ.ศ. 2544
อดุลย์ บุญบุตร
พ.ศ. 2559
ธงชัย ประสงค์สันติ
แสดงนำพ.ศ. 2522
ศิริ ศิริจินดา
ชานนท์ มณีฉาย
อุทุมพร ศิลาพันธุ์
ยมนา ชาตรี
พ.ศ. 2528
พ.ศ. 2533
รัญญาศิริ
พ.ศ. 2544
ปณธี
พ.ศ. 2559
ดนตรีแก่นเรื่องเปิดพ.ศ. 2522

พ.ศ. 2528
พ.ศ. 2533
ขมิ้นกับปูน
พ.ศ. 2544
หยุดไว้ด้วยรัก
พ.ศ. 2559
ฉันและเธอ ไม่ใช่ขมิ้นกับปูน
ดนตรีแก่นเรื่องปิดพ.ศ. 2522

พ.ศ. 2528
พ.ศ. 2533
ขมิ้นกับปูน
พ.ศ. 2544
หยุดไว้ด้วยรัก
พ.ศ. 2559
ฉันและเธอ ไม่ใช่ขมิ้นกับปูน
ภาษาต้นฉบับไทย ไทย
จำนวนตอนพ.ศ. 2522

พ.ศ. 2528
พ.ศ. 2533
รัญญาศิริ
พ.ศ. 2544
ปณธี
พ.ศ. 2559
16 ตอน
การผลิต
ผู้อำนวยการผลิตพ.ศ. 2522
ไพรัช สังวริบุตร
พ.ศ. 2528
พ.ศ. 2533
รัญญาศิริ
พ.ศ. 2544
ปณธี
พ.ศ. 2559 คณะกรรมการพิจารณาการผลิตละครโทรทัศน์
ผู้อำนวยการสร้างพ.ศ. 2522

พ.ศ. 2528
พ.ศ. 2533
รัญญาศิริ
พ.ศ. 2544
ปณธี
พ.ศ 2559 ธงชัย ประสงค์สันติ
ความยาวตอนพ.ศ. 2522

พ.ศ. 2528
พ.ศ. 2533
รัญญาศิริ
พ.ศ. 2544
ปณธี
พ.ศ. 2559
ออกอากาศ
เครือข่ายพ.ศ. 2522
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
พ.ศ. 2528
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 9 อ.ส.ม.ท.
พ.ศ. 2533
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
พ.ศ. 2544
สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
พ.ศ. 2559
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
ออกอากาศพ.ศ. 2522

พ.ศ. 2528
พ.ศ. 2533
รัญญาศิริ
พ.ศ. 2544
ปณธี
พ.ศ. 2559

นักแสดง

แก้
ปี พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2528 พ.ศ. 2533 พ.ศ. 2544 พ.ศ. 2559
ออกอากาศ ช่อง 7 ช่อง 9 ช่อง 7 ช่อง 3 ช่อง 7
ผู้สร้าง ดาราฟิล์ม อารีย์ นักดนตรี กันตนา บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น พอดีคำ
บทการแสดง สุภาว์ เทวกุล วิลาสินี นรัญญา ลายน้ำ
ผู้กำกับการแสดง อารีย์ นักดนตรี อดุลย์ บุญบุตร ธงชัย ประสงค์สันติ
ตัวละคร นักแสดงหลัก
พระยาอภิบาลบำรุง
(ปาน ธรรมคุณ)
ศิริ ศิริจินดา ส. อาสนจินดา รุจน์ รณภพ จรัล มโนเพ็ชร สันติสุข พรหมศิริ
พระวิจิตรศิลปาการ
(ทวน จิตรการ)
สมควร กระจ่างศาสตร์ สะอาด เปี่ยมพงษ์สานต์ มนตรี เจนอักษร ดิลก ทองวัฒนา
ธนา จิตรการ ชานนท์ มณีฉาย นิรุตติ์ ศิริจรรยา ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี นิธิ สมุทรโคจร
ณัชพล ฮกเจริญ (วัยเด็ก)
กันตพงศ์ บำรุงรักษ์
ภัทรพลฒ์ เดชพงษ์วรานนท์ (วัยรุ่น)
ปัทมา ธรรมคุณ / จิตรการ อุทุมพร ศิลาพันธุ์ เดือนเต็ม สาลิตุล ชไมพร จตุรภุช
ศิริลักษณ์ ผ่องโชค (วัยเด็ก)
ศิริลักษณ์ ผ่องโชค
ธิธาดา เลิศเกียรติไพบูลย์ (วัยเด็ก)
อัษฎาพร สิริวัฒน์ธนกุล
ณปภัช วรพฤทธานนท์ (วัยรุ่น)[1]
ทันพันธุ์ จิตรการ/ธรรมคุณ ยมนา ชาตรี ธงไชย แมคอินไตย์ ศตวรรษ ดุลยวิจิตร สราวุฒิ มาตรทอง
ศิรชัช เจียรถาวร (วัยเด็ก)
อาทิตย์ ตั้งวิบูลย์พาณิชย์
วรพล จินตโกศล (วัยรุ่น)
กันตพงศ์ เจริญสุข (วัยเด็ก)
ปารมี ธรรมคุณ (จิตรการ) ภาวนา วงศ์จิตรมานะ กาญจนา จินดาวัฒน์
ชรินทร์พร มหิทธิพงศ์ (วัยเด็ก)
เสาวลักษณ์ ศรีอรัญญ์
ครองขวัญ ยุทธชัย (วัยเด็ก)
สุนิสา เจทท์
ฤดีมาส วชิราวุฒิชัย (วัยเด็ก)
นันท์นภัส อึ้งตระกูล (วัยเด็กเล็ก)
มุกดา นรินทร์รักษ์
ชนิกานต์ ตังกบดี (วัยรุ่น)
ชนัญญา เลิศวัฒนามงคล (วัยเด็ก)
ปวีณา ธรรมคุณ ลินดา ค้าธัญเจริญ
ศุภลักษณ์ มิตโนภาค (วัยเด็ก)
ปัทมา ปานทอง ชลิตา เฟื่องอารมย์
พิมประภา ตั้งประภาพร (วัยเด็ก)
ศรศิลป์ มณีวรรณ์
กานติมา ประเสริฐ (วัยรุ่น)
ภิรัญชญา คเชนทร์นุกูล (วัยเด็ก)
แทนพงศ์ จิตรการ วิวัฒน์ ผสมทรัพย์ เมทนี บุรณศิริ ศิระ แพทย์รัตน์
ณัชพล ศิริสวัสดิ์ (วัยเด็ก)
รัชชานนท์ สุขประกอบ
พงศ์ทิวัตถ์ ตั้งวันเจริญ (วัยรุ่น)
สุทธินันท์ เทียนสุวรรณ (วัยเด็ก)
ทำนอง จิตรการ ฐาปกรณ์ ดิษยนันทน์ สถาพร นาควิลัย วัชรบูล ลี้สุวรรณ
ปีบ ธรรมคุณ (จิตรการ) เรไร สุขอุดม ดวงดาว จารุจินดา จินตหรา สุขพัฒน์ สุทธิดา เกษมสันต์ ณ อยุธยา
ทานตะวัน จิตรการ รุจิเรข พัตรเกษตริน กัลยาณี มณีกุล อุษา ทนตาวัล
ธิติยา นพพงษากิจ (วัยเด็ก)
ชนิกา สุจริตกุล
ปารวดี วังมะนาวพิทักษ์ (วัยเด็ก)
อธิชนัน ศรีเสวก
นันท์นภัส เลิศนามเชิดสกุล (วัยเด็ก)
พระนิติรักษ์ธรรมสถิต
(ปรุง ธรรมคุณ)
ทม วิศวชาติ วันชัย เผ่าวิบูลย์ เกรียงไกร อุณหะนันทน์ เพ็ญเพชร เพ็ญกุล
ปริก ธรรมคุณ กิ่งดาว ดารณี พิราวรรณ ประสพศาสตร์ จารุณี สุขสวัสดิ์ พิมพ์พรรณ ชลายนคุปต์
จำปา ธรรมคุณ เปียทิพย์ คุ้มวงศ์ ณัฐนี สิทธิสมาน เดือนเต็ม สาลิตุล ปวีณา ชารีฟสกุล ศิรประภา สุขดำรงค์
ทำนุ จิตรการ อดิศักดิ์ เศวตนันท์ ชลิต เฟื่องอารมย์ อรรถชัย อนันตเมฆ อัมรินทร์ สิมะโรจน์
ธารี มุกราย สุดารัตน์ เดชากุล คัทรียา กาญจนโรจน์ ฐิตินันท์ สุวรรณถาวร
พิสมร จิตรการ พงษ์ลดา พิมลพรรณ ปนัดดา โกมารทัต เพ็ญพักตร์ ศิริกุล มัณฑนา หิมะทองคำ
ป้าพุด นภาพร หงสกุล มาเรีย เกตุเลขา จอย ชวนชื่น
อิ่ม กนกวรรณ บุรานนท์
แก้ว แรกขวัญ จิระกุล
หวาน เฉลิมศักดิ์ แย้มขะมัง
ชื้น กิ๊ฟ ชวนชื่น
หงวน กล้วย เชิญยิ้ม
สาย ผจญ ดวงขจร
ศศมน บุตรศรี
เมธา ชูลาภ
ตัวละคร นักแสดงรับเชิญ
หม่อมเจ้าหญิงพิไลลักขณา เฉลา ประสพศาสตร์ มารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา พิศมัย วิไลศักดิ์ เดือนเต็ม สาลิตุล
ท่านแม่ชีที่ปัทมาไปบวช มารศรี ณ บางช้าง
ทหารญี่ปุ่น มีศักดิ์ นาครัตน์
นารี (เพื่อนทานตะวัน) อรัญญา ประทุมทอง
อัฐ ภูษณะ บัวงาม
สุรศักดิ์ ชัยอรรถ
ณักณลัลน์ กิติทวีเกียรติ
ชาติ ธิตินันท์ สุวรรณศักดิ์
ส้ม ปัทมา ปานทอง ภรัณยา ลาภอุดมสกุล

เพลงประกอบละคร

แก้
ปี ชื่อเพลง คำร้อง ทำนอง เรียบเรียง ขับร้อง
2528 ร่ำหา สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต - เสถียร ปานคง โฉมฉาย อรุณฉาน
2533 ขมิ้นกับปูน - - - ต้อม เรนโบว์
2544 หยุดไว้ด้วยรัก - - - สุกานดา บุณยธรรมิก
2559 ฉันและเธอ ไม่ใช่ขมิ้นกับปูน ฉัตรชัย ดุริยประณีต โดม ทิวทอง กันตพงศ์ บำรุงรักษ์
อัษฎาพร สิริวัฒน์ธนกุล

รางวัลที่ได้รับ

แก้
ละครโทรทัศน์ พ.ศ. 2533
รางวัล สาขารางวัล ผู้ได้รับการเสนอชื่อ ผลการตัดสิน
รางวัลเมขลา ครั้งที่ 10
ผู้แสดงประกอบชายดีเด่น รุจน์ รณภพ ชนะ
รางวัลโทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 4
ละครสะท้อนสังคมดีเด่น ขมิ้นกับปูน ชนะ
ดารานำหญิงดีเด่น ชไมพร จตุรภุช ชนะ
เพลงนำละครดีเด่น ต้อม เรนโบว์ ชนะ
ละครโทรทัศน์ พ.ศ. 2559
รางวัล สาขารางวัล ผู้ได้รับการเสนอชื่อ ผลการตัดสิน
รางวัลโทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 31
ละครดีเด่น ขมิ้นกับปูน เสนอชื่อเข้าชิง
ดาราสนับสนุนชายดีเด่น สันติสุข พรหมศิริ เสนอชื่อเข้าชิง
ผู้กำกับละครดีเด่น ธงชัย ประสงค์สันติ เสนอชื่อเข้าชิง
บทละครดีเด่น ลายน้ำ เสนอชื่อเข้าชิง
ดาราเดลี่ เดอะ เกรท อวอร์ดส์ ครั้งที่ 6
ดาวรุ่งชาย ที่สุดแห่งปี 2016 ภัทรพลฒ์ เดชพงษ์วรานนท์ เสนอชื่อเข้าชิง
ดาราสีสัน ที่สุดแห่งปี 2016 ศรศิลป์ มณีวรรณ์ ชนะ
Fever Awards 2017
ฉากละครฟีเวอร์ อัษฎาพร สิริวัฒน์ธนกุล
ศรศิลป์ มณีวรรณ์
ชนะ
MThai Top Talk About 2017
นักแสดงชายที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด สันติสุข พรหมศิริ ชนะ
นักแสดงหญิงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด อัษฎาพร สิริวัฒน์ธนกุล ชนะ
ละครที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด ขมิ้นกับปูน ชนะ
Attitude Awards ครั้งที่ 2
Actress of the Year อัษฎาพร สิริวัฒน์ธนกุล ชนะ
Kazz Awards 2017
ดาวรุ่งพุ่งแรง (หญิง) อัษฎาพร สิริวัฒน์ธนกุล ชนะ
Series hot (ละครดังแห่งปี) ขมิ้นกับปูน เสนอชื่อเข้าชิง
รางวัลไนน์เอ็นเตอร์เทน อวอร์ดส์ ครั้งที่ 10
ละครโทรทัศน์แห่งปี ขมิ้นกับปูน เสนอชื่อเข้าชิง
คมชัดลึก อวอร์ด ครั้งที่ 14
นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม ประเภทละครโทรทัศน์ ดิลก ทองวัฒนา เสนอชื่อเข้าชิง
นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม ประเภทละครโทรทัศน์ อัษฎาพร สิริวัฒน์ธนกุล เสนอชื่อเข้าชิง
รางวัลนาฏราช ครั้งที่ 8
กำกับศิลป์ยอดเยี่ยม วิทยา อำไพพันธ์ เสนอชื่อเข้าชิง
กำกับภาพยอดเยี่ยม ชูชีพ พ่วงทอง เสนอชื่อเข้าชิง
เครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม สุวัจชัย นุ่มเขียว
กรรณิการ์ อาจพงษา
เสนอชื่อเข้าชิง
บทโทรทัศน์ยอดเยี่ยม ลายน้ำ เสนอชื่อเข้าชิง
ทีมนักแสดงยอดเยี่ยม ขมิ้นกับปูน เสนอชื่อเข้าชิง
นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม ศรศิลป์ มณีวรรณ์ เสนอชื่อเข้าชิง
นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม สันติสุข พรหมศิริ ชนะ
นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม อัษฎาพร สิริวัฒน์ธนกุล เสนอชื่อเข้าชิง
ผู้กำกับยอดเยี่ยม ธงชัย ประสงค์สันติ เสนอชื่อเข้าชิง
ละครยอดเยี่ยม ขมิ้นกับปูน เสนอชื่อเข้าชิง
มายา มหาชน 2017
ดาวรุ่งหญิง ขวัญใจมหาชน มุกดา นรินทร์รักษ์ เสนอชื่อเข้าชิง
ดาราสมทบหญิง ขวัญใจมหาชน ศรศิลป์ มณีวรรณ์ เสนอชื่อเข้าชิง
ผู้กำกับละคร ขวัญใจมหาชน ธงชัย ประสงค์สันติ เสนอชื่อเข้าชิง
ละครยอดนิยม ขวัญใจมหาชน ขมิ้นกับปูน เสนอชื่อเข้าชิง

อ้างอิง

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้