ขมิ้นกับปูน เป็นนวนิยายของ จุลลดา ภักดีภูมินทร์ นามปากกาของหม่อมหลวงศรีฟ้า มหาวรรณ สร้างเป็นภาพยนตร์ 1 ครั้ง และละครโทรทัศน์ 4 ครั้ง

ขมิ้นกับปูน 2559.jpg
ประเภทดราม่า, พีเรียด
สร้างโดยพ.ศ. 2522
ดาราฟิล์ม
พ.ศ. 2528
อารีย์ นักดนตรี
พ.ศ. 2533
สุรางค์ เปรมปรีดิ์
กันตนา
พ.ศ. 2544
บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น
พ.ศ. 2559
พอดีคำ
เขียนโดยบทประพันธ์ : จุลลดา ภักดีภูมินทร์
บทโทรทัศน์ :
พ.ศ. 2522

พ.ศ. 2528
สุภาว์ เทวกุล
พ.ศ. 2533
วิลาสินี
พ.ศ. 2544
นรัญญา
พ.ศ. 2559
ลายน้ำ
กำกับโดยพ.ศ. 2522

พ.ศ. 2528
อารีย์ นักดนตรี
พ.ศ. 2533

พ.ศ. 2544
อดุลย์ บุญบุตร
พ.ศ. 2559
ธงชัย ประสงค์สันติ
แสดงนำพ.ศ. 2522
ศิริ ศิริจินดา
ชานนท์ มณีฉาย
อุทุมพร ศิลาพันธุ์
ยมนา ชาตรี
พ.ศ. 2528
ส. อาสนจินดา
สมควร กระจ่างศาสตร์
นิรุตติ์ ศิริจรรยา
เดือนเต็ม สาลิตุล
ธงไชย แมคอินไตย์
กาญจนา จินดาวัฒน์
ลินดา ค้าธัญเจริญ
พ.ศ. 2533
รุจน์ รณภพ
สะอาด เปี่ยมพงศ์ศานต์
ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี
ชไมพร จตุรภุช
ศิริลักษณ์ ผ่องโชค
ศตวรรษ ดุลยวิจิตร
เสาวลักษณ์ ศรีอรัญญ์
ปัทมา ปานทอง
เมทนี บุรณศิริ
ฐาปกรณ์ ดิษยนันทน์
ดวงดาว จารุจินดา
อุษา ทนตาวัล
พ.ศ. 2544
ปณธี
พ.ศ. 2559
ดนตรีเปิดพ.ศ. 2522

พ.ศ. 2528
พ.ศ. 2533
ขมิ้นกับปูน
พ.ศ. 2544
หยุดไว้ด้วยรัก
พ.ศ. 2559
ฉันและเธอ ไม่ใช่ขมิ้นกับปูน
ดนตรีปิดพ.ศ. 2522

พ.ศ. 2528
พ.ศ. 2533
ขมิ้นกับปูน
พ.ศ. 2544
หยุดไว้ด้วยรัก
พ.ศ. 2559
ฉันและเธอ ไม่ใช่ขมิ้นกับปูน
ภาษาต้นฉบับไทย ไทย
จำนวนตอนพ.ศ. 2522

พ.ศ. 2528
พ.ศ. 2533

พ.ศ. 2544

พ.ศ. 2559
16 ตอน
ผู้อำนวยการสร้างฝ่ายบริหารพ.ศ. 2522
ไพรัช สังวริบุตร
พ.ศ. 2528
พ.ศ. 2533
รัญญาศิริ
พ.ศ. 2544
ปณธี
พ.ศ. 2559
ผู้อำนวยการสร้างพ.ศ. 2522

พ.ศ. 2528
พ.ศ. 2533
รัญญาศิริ
พ.ศ. 2544
ปณธี
ความยาวตอนพ.ศ. 2522

พ.ศ. 2528
พ.ศ. 2533
รัญญาศิริ
พ.ศ. 2544
ปณธี
พ.ศ. 2559
เครือข่าย/ช่องพ.ศ. 2522
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
พ.ศ. 2528
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 9 อ.ส.ม.ท.
พ.ศ. 2533
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
พ.ศ. 2544
สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
พ.ศ. 2559
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
ออกอากาศครั้งแรก11 เมษายน พ.ศ. 2544 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2544
17 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 - 21 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ต่อจากละคร เจ้าพายุ
การออกอากาศแรกพ.ศ. 2522

พ.ศ. 2528
พ.ศ. 2533

พ.ศ. 2544

พ.ศ. 2559

นักแสดงแก้ไข

ปี พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2528 พ.ศ. 2533 พ.ศ. 2544 พ.ศ. 2559
ออกอากาศ ช่อง 7 ช่อง 9 ช่อง 7 ช่อง 3 ช่อง 7
ผู้สร้าง สุรางค์ เปรมปรีดิ์ คณะกรรมการพิจารณาการผลิตละครโทรทัศน์
ทีมผลิต ดาราฟิล์ม อารีย์ นักดนตรี กันตนา บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น พอดีคำ
บทการแสดง สุภาว์ เทวกุล วิลาสินี นรัญญา ลายน้ำ
ผู้กำกับการแสดง อารีย์ นักดนตรี อดุลย์ บุญบุตร ธงชัย ประสงค์สันติ
ตัวละคร นักแสดงหลัก
พระยาอภิบาลบำรุง
(ปาน ธรรมคุณ)
ศิริ ศิริจินดา ส. อาสนจินดา รุจน์ รณภพ จรัล มโนเพชร สันติสุข พรหมศิริ
พระวิจิตรศิลปาการ
(ทวน จิตรการ)
สมควร กระจ่างศาสตร์ สะอาด เปี่ยมพงษ์สานต์ มนตรี เจนอักษร ดิลก ทองวัฒนา
ธนา จิตรการ ชานนท์ มณีฉาย นิรุตติ์ ศิริจรรยา ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี นิธิ สมุทรโคจร กันตพงศ์ บำรุงรักษ์
ปัทมา ธรรมคุณ อุทุมพร ศิลาพันธุ์ เดือนเต็ม สาลิตุล ชไมพร จตุรภุช ศิริลักษณ์ ผ่องโชค อัษฎาพร สิริวัฒน์ธนกุล
ทันพันธุ์ จิตรการ/ธรรมคุณ ยมนา ชาตรี ธงไชย แมคอินไตย์ ศตวรรษ ดุลยวิจิตร สราวุฒิ มาตรทอง อาทิตย์ ตั้งวิบูลย์พาณิชย์
ปารมี ธรรมคุณ ภาวนา วงศ์จิตรมานะ กาญจนา จินดาวัฒน์ เสาวลักษณ์ ศรีอรัญญ์ สุนิสา เจทท์ มุกดา นรินทร์รักษ์
ปวีณา ธรรมคุณ ลินดา ค้าธัญเจริญ ปัทมา ปานทอง ชลิตา เฟื่องอารมย์ ศรศิลป์ มณีวรรณ์
แทนพงศ์ จิตรการ วิวัฒน์ ผสมทรัพย์ เมทนี บูรณศิริ ศิระ แพทย์รัตน์ รัชชานนท์ สุขประกอบ
ทำนอง จิตรการ ฐาปกรณ์ ดิษยนันทน์ สถาพร นาควิลัย วัชรบูล ลี้สุวรรณ
ปีบ ธรรมคุณ/จิตรการ พจนีย์ ใยละออ เรไร สุขอุดม ดวงดาว จารุจินดา จินตหรา สุขพัฒน์ สุทธิดา เกษมสันต์ ณ อยุธยา
ทานตะวัน จิตรการ รุจิเรข พัตรเกษตริน กัลยาณี มณีกุล อุษา ทนตาวัล ชนิกา สุจริตกุล อธิชนัน ศรีเสวก
พระนิติรักษ์ธรรมสถิต
(ปรุง ธรรมคุณ)
สมบัติ เมทะนี ทม วิศวชาติ วันชัย เผ่าวิบูลย์ เกรียงไกร อุณหะนันท์ เพ็ญเพชร เพ็ญกุล
ปริก ธรรมคุณ พิศมัย วิไลศักดิ์ กิ่งดาว ดารณี พิราวรรณ ประสพศาสตร์ จารุณี สุขสวัสดิ์ พิมพ์พรรณ ชลายนคุปต์
จำปา ธรรมคุณ อรสา อิศรางกูร ณ อยุธยา ณัฐนี สิทธิสมาน เดือนเต็ม สาลิตุล ปวีณา ชารีฟสกุล ศิรประภา สุขดำรงค์
ทำนุ จิตรการ อดิศักดิ์ เศวตนันท์ ชลิต เฟื่องอารมย์ อรรถชัย อนันตเมฆ อัมรินทร์ สิมะโรจน์
ธารี มุกราย สุดารัตน์ เดชากุล คัทรียา กาญจนโรจน์ ฐิตินันท์ สุวรรณถาวร
พิสมร จิตรการ พงษ์ลดา พิมลพรรณ ปนัดดา โกมารทัต เพ็ญพักตร์ ศิริกุล มัณฑนา หิมะทองคำ
ป้าพุด นภาพร หงสกุล มาเรีย เกตุเลขา จอย ชวนชื่น
อิ่ม กนกวรรณ บุรานนท์
แก้ว แรกขวัญ จิระกุล
หวาน เฉลิมศักดิ์ แย้มขะมัง
ชื้น กิ๊ฟ ชวนชื่น
ตัวละคร นักแสดงรับเชิญ
หม่อมเจ้าหญิงพิไลลักขณา น้ำเงิน บุญหนัก อรสา อิศรางกูร ณ อยุธยา มารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา พิศมัย วิไลศักดิ์ เดือนเต็ม สาลิตุล
อัฐ ภูษณะ บัวงาม
สุรศักดิ์ ชัยอรรถ
ณักณลัลน์ กิติทวีเกียรติ
ชาติ ธิตินันท์ สุวรรณศักดิ์
ธนา (วัยรุ่น) ภัทรพลฒ์ เดชพงษ์วรานนท์
ปัทมา (วัยเด็ก) ด.ญ.ศิริลักษณ์ ผ่องโชค ด.ญ.ณปภัช วรพฤทธานนท์
ทันพันธุ์ (วัยเด็ก) ด.ช.กันตพงศ์ เหลืองเจริญกิจ
ปารมี (วัยเด็ก) ด.ญ.ปุ๊กปิ๊ก พินภรณ์ ด.ญ.ครองขวัญ ยุทธชัย ด.ญ.นิสาลักษณ์ ชูวัน ด.ญ.ชนัญญา เลิศวัฒนามงคล
ทันพันธุ์ (วัยรุ่น) วรพล จินตโกศล
ปารมี (วัยรุ่น) ด.ญ.ชนิกานต์ ตังกบดี
แทนพงศ์ (วัยเด็ก) ด.ช.สุทธินันท์ เทียนสุวรรณ
ปวีณา (วัยเด็ก) ด.ญ.ศุภลักษณ์ มโนภาค ด.ญ.พิมประภา ตั้งประภาพร ด.ญ.ภิรัญชญา คเชนทร์นุกูล
แทนพงศ์ (วัยรุ่น) พงศ์ทิวัตถ์ ตั้งวันเจริญ
ปวีณา (วัยรุ่น) กานติมา ประเสริฐ
ทานตะวัน (วัยเด็ก) ด.ญ.ธิติยา นพพงษากิจ ด.ญ.นันท์นภัส เลิศนามเชิดสกุล

เพลงประกอบละครแก้ไข

ปี ชื่อเพลง คำร้อง ทำนอง เรียบเรียง ขับร้อง
2528 ร่ำหา - - - โฉมฉาย อรุณฉาน
2533 ขมิ้นกับปูน - - - ต้อม เรนโบว์
2544 หยุดไว้ด้วยรัก - - - สุกานดา บุณยธรรมิก
2559 ฉันและเธอ ไม่ใช่ขมิ้นกับปูน ฉัตรชัย ดุริยประณีต โดม ทิวทอง กันตพงศ์ บำรุงรักษ์
อัษฎาพร สิริวัฒน์ธนกุล

รางวัลที่ได้รับแก้ไข

ละครโทรทัศน์ พ.ศ. 2533
รางวัล สาขารางวัล ผู้ได้รับการเสนอชื่อ ผลการตัดสิน
รางวัลเมขลา ครั้งที่ 10
ผู้แสดงประกอบชายดีเด่น รุจน์ รณภพ ชนะ
รางวัลโทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 4
ละครสะท้อนสังคมดีเด่น ขมิ้นกับปูน ชนะ
ดารานำหญิงดีเด่น ชไมพร จตุรภุช ชนะ
เพลงนำละครดีเด่น ต้อม เรนโบว์ ชนะ
ละครโทรทัศน์ พ.ศ. 2559
รางวัล สาขารางวัล ผู้ได้รับการเสนอชื่อ ผลการตัดสิน
รางวัลโทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 31
ละครดีเด่น ขมิ้นกับปูน เสนอชื่อเข้าชิง
ดาราสนับสนุนชายดีเด่น สันติสุข พรหมศิริ เสนอชื่อเข้าชิง
ผู้กำกับละครดีเด่น ธงชัย ประสงค์สันติ เสนอชื่อเข้าชิง
บทละครดีเด่น ลายน้ำ เสนอชื่อเข้าชิง
ดาราเดลี่ เดอะ เกรท อวอร์ดส์ ครั้งที่ 6
ดาวรุ่งชาย ที่สุดแห่งปี 2016 ภัทรพลฒ์ เดชพงษ์วรานนท์ เสนอชื่อเข้าชิง
ดาราสีสัน ที่สุดแห่งปี 2016 ศรศิลป์ มณีวรรณ์ ชนะ
Fever Awards 2017
ฉากละครฟีเวอร์ อัษฎาพร สิริวัฒน์ธนกุล
ศรศิลป์ มณีวรรณ์
ชนะ
MThai Top Talk About 2017
นักแสดงชายที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด สันติสุข พรหมศิริ ชนะ
นักแสดงหญิงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด อัษฎาพร สิริวัฒน์ธนกุล ชนะ
ละครที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด ขมิ้นกับปูน ชนะ
Attitude Awards ครั้งที่ 2
Actress of the Year อัษฎาพร สิริวัฒน์ธนกุล ชนะ
Kazz Awards 2017
ดาวรุ่งพุ่งแรง (หญิง) อัษฎาพร สิริวัฒน์ธนกุล ชนะ
Series hot (ละครดังแห่งปี) ขมิ้นกับปูน เสนอชื่อเข้าชิง
รางวัลไนน์เอ็นเตอร์เทน อวอร์ดส์ ครั้งที่ 10
ละครโทรทัศน์แห่งปี ขมิ้นกับปูน เสนอชื่อเข้าชิง
คมชัดลึก อวอร์ด ครั้งที่ 14
นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม ประเภทละครโทรทัศน์ ดิลก ทองวัฒนา เสนอชื่อเข้าชิง
นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม ประเภทละครโทรทัศน์ อัษฎาพร สิริวัฒน์ธนกุล เสนอชื่อเข้าชิง
รางวัลนาฏราช ครั้งที่ 8
กำกับศิลป์ยอดเยี่ยม วิทยา อำไพพันธ์ เสนอชื่อเข้าชิง
กำกับภาพยอดเยี่ยม ชูชีพ พ่วงทอง เสนอชื่อเข้าชิง
เครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม สุวัจชัย นุ่มเขียว
กรรณิการ์ อาจพงษา
เสนอชื่อเข้าชิง
บทโทรทัศน์ยอดเยี่ยม ลายน้ำ เสนอชื่อเข้าชิง
ทีมนักแสดงยอดเยี่ยม ขมิ้นกับปูน เสนอชื่อเข้าชิง
นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม ศรศิลป์ มณีวรรณ์ เสนอชื่อเข้าชิง
นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม สันติสุข พรหมศิริ ชนะ
นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม อัษฎาพร สิริวัฒน์ธนกุล เสนอชื่อเข้าชิง
ผู้กำกับยอดเยี่ยม ธงชัย ประสงค์สันติ เสนอชื่อเข้าชิง
ละครยอดเยี่ยม ขมิ้นกับปูน เสนอชื่อเข้าชิง
มายา มหาชน 2017
ดาวรุ่งหญิง ขวัญใจมหาชน มุกดา นรินทร์รักษ์ เสนอชื่อเข้าชิง
ดาราสมทบหญิง ขวัญใจมหาชน ศรศิลป์ มณีวรรณ์ เสนอชื่อเข้าชิง
ผู้กำกับละคร ขวัญใจมหาชน ธงชัย ประสงค์สันติ เสนอชื่อเข้าชิง
ละครยอดนิยม ขวัญใจมหาชน ขมิ้นกับปูน เสนอชื่อเข้าชิง

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข