ดราม่า

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

ดราม่า (อังกฤษ: drama) อาจหมายถึง

  • นาฏกรรม งานวรรณศิลป์ประเภทหนึ่ง
  • ละคร ในลักษณะของเมโลดรามา ที่เนื้อหามักจะเกินความเป็นจริง
  • คำสแลงหมายถึง เรื่องราวข่าวลือ เรื่องโกหก เรื่องที่กล่าวเกินจริง หรือเรื่องราวระหว่างบุคคลที่มีการแสดงที่ท่าเกินจริง
  • คำสแลงในภาษาไทยในปัจจุบันยังอาจหมายถึงเรื่องราวความขัดแย้งหรือการทะเลาะเบาะแว้งกันของบุคคลสองฝ่าย
  • ดรามา (ประเทศกรีซ) - เมืองในประเทศกรีซ