บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED ชื่อย่อ:BTS ชื่อเดิม: บริษัท ธนายง จำกัด) [2] เป็นบริษัทประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจสื่อโฆษณา ธุรกิจให้บริการ และธุรกิจระบบขนส่งมวลชน แต่เดิมประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ก่อนเข้ารับสัมปทานระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครจากกรุงเทพมหานคร เพื่อดำเนินการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนสายแรกของประเทศไทย โดยเป็นคู่สัญญาสัมปทานกับ กรุงเทพมหานคร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรมทางหลวง และกองทัพเรือไทย รวมถึงยังดำเนินการธุรกิจสื่อโฆษณา และธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ร่วมกับพันธมิตรตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าในทุกสายทางที่กำหนดไว้ในแผนแม่บท[3]

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทขนส่งและโลจิสติกส์
รูปแบบบริษัทมหาชน (SET:BTS)
ก่อตั้ง1968 แก้ไขบนวิกิสนเทศ
ที่ตั้ง,
บุคลากรหลักคีรี กาญจนพาสน์ (ประธานกรรมการ)
อุตสาหกรรมบริการ
ทุน11,402,793,531 หุ้น [1]
เว็บไซต์http://www.btsgroup.co.th

ประวัติแก้ไข

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2511 ในชื่อบริษัท ธนายง จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และได้เริ่มเปิดโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการแรก คือ “โครงการธนาซิตี้” ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนบางนา-ตราด กม.14 ในปี 2531 ซึ่งเป็นโครงการที่ประกอบไปด้วยบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ คอนโดมิเนียม และที่ดินเปล่าจัดสรร

บริษัทฯ ได้นำกิจการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเริ่มทำการซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรกในวันที่ 1 มีนาคม 2534 และต่อมาเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2536 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และได้ขยายลักษณะการประกอบธุรกิจออกไปหลายประเภท เช่น โครงการอสังหาริมทรัพย์ อาคารพักอาศัยใจกลางเมือง เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ อาคารสำนักงาน โรงแรม และโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่

บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์การเงินในเอเชีย พ.ศ. 2540 ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการที่กู้ยืมเงินจากต่างประเทศ การลอยตัวค่าเงินบาทส่งผลให้เงินกู้ยืมที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบเป็นสกุลเงินบาท ในระหว่างปี 2545-2549 บริษัทฯ ได้ทำการปรับปรุงโครงสร้างหนี้และเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ ซึ่งบริษัทได้ปฏิบัติตามแผนฟื้นฟูกิจการจนกระทั่งศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการในปลายปี 2549 ระหว่างปี 2550-2552 บริษัทและบริษัทในกลุ่มได้ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์สำหรับการพัฒนาโครงการในอนาคต

วันที่ 4 พฤษภาคม 2553 บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบีทีเอสซี ร้อยละ 94.60 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบีทีเอสซี และได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ทำให้ธุรกิจหลักของกลุ่มเปลี่ยนไปเป็นธุรกิจระบบขนส่งมวลชน

ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2553 บริษัทได้เปลี่ยนหมวดเป็น “ขนส่งและโลจิสติกส์” ภายใต้อุตสาหกรรม “บริการ” และได้เปลี่ยนชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์เป็น “BTS” [3] ในวันที่ 18 ธันวาคม 2555 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) มีมติอนุมัติให้มีการระดมทุนโดยการร่วมจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอส โกรท (BTS Rail Mass Transit Growth Infrastructure Fund – BTSGIF) โดยได้มีการเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 4 เมษายน 2556 ซึ่งเป็นหนึ่งใน IPO ทีมีมูลค่าสูงสุดในประวัตศาสตร์ไทย โดยขนาดกองทุนมีมูลค่ากว่า 61,399 ล้านบาท[4] [5]

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และกระทรวงคมนาคม ได้จัดพิธีลงนามในสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูกับ บริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด และรถไฟฟ้าสายสีเหลืองกับ บริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยกิจการร่วมค้าบีเอสอาร์ อันประกอบด้วย บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิงส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิงส์ จำกัด (มหาชน) ระยะเวลาสัมปทาน 33 ปี 3 เดือน แบ่งเป็นระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี 3 เดือน (39 เดือน) และดำเนินการงานเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุง 30 ปี

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่แก้ไข

  • ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2560 [6]
ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น
1 นาย คีรี กาญจนพาสน์ 3,281,164,652 27.49%
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 884,174,744 7.41%
3 นาย กวิน กาญจนพาสน์ 602,459,295 5.05%
4 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 545,466,733 4.57%
5 บริษัท เค ทู เจ โฮลดิ้ง จำกัด 360,000,000 3.02%

หน่วยธุรกิจแก้ไข

ปัจจุบัน บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ประกอบธุรกิจทั้งหมดสี่ด้าน โดยธุรกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบขนส่งมวลชน และธุรกิจสื่อโฆษณาเป็นธุรกิจหลักของบริษัท โดยหน่วยธุรกิจต่าง ๆ มีดังต่อไปนี้

กลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและระบบขนส่งมวลชนแก้ไข

บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ เป็นผู้ริเริ่มการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนในประเทศไทย โดยมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุนกับภาครัฐดังต่อไปนี้

 
รถไฟฟ้าบีทีเอส

นอกจากนี้ยังมีโครงการเกี่ยวกับระบบขนส่งมวลชนในอนาคตที่ทางบีทีเอสตั้งเป้าหมายเอาไว้ เช่น โครงการ รถไฟฟ้ามหานคร สายสีส้ม รถไฟฟ้าสายสีเทา รถไฟฟ้าไลท์เรล สายบางนา-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง เป็นต้น

กลุ่มธุรกิจสื่อโฆษณาแก้ไข

บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการสื่อโฆษณาแบบครบวงจรผ่านบริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) ที่ได้รับสิทธิ์ในการบริหารโฆษณาและพื้นที่บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส และส่วนต่อขยาย 35 สถานี รวมถึงบริหารโฆษณาตามอาคารสถานที่ต่าง ๆ กว่า 100,000 จอทั่วประเทศ และบริษัทยังได้เข้าลงทุนใน บริษัท มาสเตอร์แอด จำกัด (มหาชน) หรือ MACO และบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) หรือ PLANB เพื่อขยายหน่วยธุรกิจสื่อโฆษณาให้กว้างขึ้นจากป้ายโฆษณาที่มีอยู่กว่า 2,000 จุดทั่วกรุงเทพมหานคร และตามตอม่อโครงการรถไฟฟ้า อาคารพาณิชย์ และท่าอากาศยานทั่วประเทศ

กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แก้ไข

บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ เป็นหนึ่งในผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายต่าง ๆ ในประเทศไทย โดยปัจจุบันบริษัทดำเนินการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ผ่านบริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) ซึ่งลงทุนในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั่วประเทศ และการลงทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ร่วมกับแสนสิริ อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ และเซ็นทรัลพัฒนา เพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร

กลุ่มธุรกิจบริการแก้ไข

บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ยังได้ลงทุนในหน่วยธุรกิจอื่น ๆ เพื่อเสริมศักยภาพให้กับบริษัท อาทิ การบริหารโรงแรม ธุรกิจห้องอาหารจีนระดับพรีเมียม ธุรกิจโปรแกรมสะสมคะแนน แครอท รีวอร์ดส และธุรกิจพัฒนาซอฟแวร์ เป็นต้น

อ้างอิงแก้ไข

  1. อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ รายละเอียดบริษัท
  2. สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  3. 3.0 3.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจแบบรายงาน56-1 บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี :2555
  4. ผู้ถือหุ้นBTSอนุมัติตั้งอินฟราสตรัคเจอร์ฟันด์กรุงเทพธุรกิจ การเงิน - การลงทุน วันที่ 19 ธันวาคม 2555
  5. ข่าวประชาสัมพันธ์บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
  6. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เซ็ทเทรดดอตคอม