อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2542 ประกอบธุรกิจหลักประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเมื่อปี 2554 และนำหุ้นเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีชื่อย่อหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า "ANAN" ทะเบียนเลขที่ 0107554000119 บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 333,300,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 3,333,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท โดยมีทุนที่เรียกชำระแล้วจำนวน 333,300,000 บาท

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
รูปแบบบริษัทมหาชน SET:ANAN
สำนักงานใหญ่2525 อาคารเอฟวายไอเซ็นเตอร์ ชั้น 11 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร [1]
บุคลากรหลัก
ณรงค์ชัย อัครเศรณี (ประธานกรรมการ)
ชานนท์ เรืองกฤตยา (ประธานกรรมการบริหาร)
เว็บไซต์http://www.ananda.co.th

ประวัติ แก้ไข

เป็นพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ คอนโดมิเนียมติดสถานีขนส่งมวลชนระบบรางในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ภายใต้ชื่อ "IdeO" บ้านจัดสรร ภายใต้ชื่อ "อนันดา" และ "สิรินดา" การรับจ้างบริหารโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดย บจ. อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ วัน ("ADO") นอกจากนี้ บริษัทยังประกอบธุรกิจภายใต้บริษัทย่อยอื่นๆ ได้แก่ ธุรกิจศูนย์ออกกำลังกาย (Sport club) ธุรกิจการเป็นตัวแทนการซื้อขายห้องชุด ธุรกิจรับบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ให้กับนิติบุคคลบ้านจัดสรร และนิติบุคคลอาคารชุด ธุรกิจสนามแข่งรถ พีระ อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ธุรกิจสนามแข่งรถโก-คาร์ท

อ้างอิง แก้ไข