บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: Ratch Group Public Co., Ltd.; ย่อ: RATCH)[2] บริษัทดำเนินกิจการประกอบธุรกิจในรูปของบริษัทโฮลดิ้ง โดยบริษัทจะมุ่งลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และบริษัทมีรายได้หลักจากเงินปันผลของบริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน [3]

บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ประเภทพลังงานและสาธารณูปโภค
อุตสาหกรรมทรัพยากร
รูปแบบบริษัทมหาชน SET:RATCH
ก่อตั้ง7 มีนาคม พ.ศ. 2543 (24 ปี)
สำนักงานใหญ่บ้านนาอ้อ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลยจังหวัดเลย [1]
บุคลากรหลัก
พ.อ.ท วิศิษฎ์ ทองโม้ (กรรมการผู้จัดการใหญ่)
เว็บไซต์http://www.ratch.co.th

ประวัติ

แก้

ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2542 ตามมติคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติแผนการระดมทุนจากภาคเอกชนในโครงการโรงไฟฟ้าราชบุรี โดยการจัดตั้งบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด แล้วระดมทุนโดยเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไป และนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดย กฟผ.ได้จัดตั้ง บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2543 กฟผ.ถือหุ้นร้อยละ 100 ต่อมาในวันที่ 18 สิงหาคม 2543 บริษัทได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจำกัดและจดทะเบียนเพิ่มทุน และในวันที่ 11 ตุลาคม 2543 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งแรกของบริษัทให้แก่ประชาชนทั่วไป และตลาดหลักทรัพย์ฯ รับหลักทรัพย์ของบริษัทให้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2543 และในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2543 หลักทรัพย์ของบริษัทเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เป็นวันแรก บริษัทลงทุนในธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า ปัจจุบันบริษัทมีสถานะเป็นบริษัทมหาชนและจดทะเบียนซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยสัญลักษณ์ “RATCH” โดยมีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 45 [3]

17 เมษายน 2562 บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้มีการปรับเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทที่เป็นบริษัทชั้นนำด้านพลังงานและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน[4]

การประกอบธุรกิจ

แก้

บริษัทมีลักษณะการประกอบธุรกิจในรูปของบริษัทโฮลดิ้ง โดยมีหน้าที่เป็นแกนนำของกลุ่มบริษัทในการกำหนดทิศทางการดำเนินงาน และแผนกลยุทธ์ต่างๆให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา และการขยายกิจการของบริษัทที่มุ่งลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทมีรายได้หลักจากเงินปันผลของบริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

สำหรับการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยหลักจะเป็นไปตามเกณฑ์การจ่ายเงินปันผลของบริษัทจำกัด กล่าวคือ จะจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้และจะต้องมีเงินสดคงเหลืออยู่ในบัญชีผู้กู้ยืมด้วย

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด มีลักษณะการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายอื่นๆ รายได้หลักจะมาจากการขายไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าซึ่งได้ลงนามกับ กฟผ. เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2543 จำนวน 2 สัญญา คือ สัญญาซื้อขายไฟฟ้าสำหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อน และสัญญาซื้อขายไฟฟ้าสำหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม สัญญาทั้ง 2 ฉบับมีอายุ 25 ปี ปัจจุบันบริษัทถือหุ้นในบริษัทย่อย 14 บริษัท และกิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม จำนวน 21 บริษัท รวมทั้งเงินลงทุนอื่นๆ 1 บริษัท[3]

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

แก้
  • ข้อมูล ณ วันที่ 7 มีนาคม 2556 [5]
ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น
1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 652,500,000 45.00%
2 NORTRUST NOMINEES LTD. 133,168,867 9.18%
3 LITTLEDOWN NOMINEES LIMITED 96,517,747 6.66%
4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 63,003,931 4.35%
5 สำนักงานประกันสังคม (2 กรณี) 58,360,560 4.02%

อ้างอิง

แก้
  1. 1.0 1.1 รายละเอียดบริษัท/หลักทรัพย์เซ็ทเทรดดอตคอม
  2. สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  3. 3.0 3.1 3.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจแบบรายงาน56-1 ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ประจำปี :2555
  4. RATCH Group ชื่อใหม่ราชบุรีโฮลดิ้ง
  5. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เซ็ทเทรดดอตคอม