ชุดตัวอักษรฟินิเชีย

ชุดตัวอักษรฟินิเชีย พัฒนามาจากชุดตัวอักษรเคนันยุคแรกเริ่ม ซึ่งปรากฏครั้งแรกราว 1,800–1,700 ปีก่อนคริสต์ศักราช จารึกเก่าสุดมาจากเมืองโบราณบิบลัส อายุราว 1,000 ปีก่อนคริสต์ศักราช มีอักษร 22 ตัว ไม่มีเครื่องหมายสระ ชื่อตัวอักษรเหมือนที่ใช้เรียกอักษรฮีบรู

ชุดตัวอักษรฟินิเชีย
ชนิดอักษรไร้สระ
ภาษาพูดภาษาฟินิเชีย, ภาษาพิวนิก
ช่วงยุคป. 1200–150 ปีก่อนคริสต์ศักราช[1]
ระบบแม่
ระบบลูกชุดตัวอักษรแอราเมอิก
ชุดตัวอักษรกรีก
ระบบพี่น้องอักษรอาระเบียใต้
ช่วงยูนิโคดU+10900–U+1091F
ISO 15924Phnx
บทความนี้มีสัญลักษณ์สัทศาสตร์สัทอักษรสากล หากไม่มีการสนับสนุนเร็นเดอร์ที่เหมาะสม คุณอาจเห็นเครื่องหมายคำถาม กล่อง หรือสัญลักษณ์อื่นแทนอักขระยูนิโค้ด
ชุดตัวอักษรฟินิเชีย *
  ความทรงจำแห่งโลกโดยยูเนสโก
โลงหินของกษัตริย์ฟินิเชียพระองค์หนึ่ง ที่ขอบฝาโลง
มีข้อความจารึกเป็นอักษรฟินิเชียรูปแบบเก่าที่สุดเท่าที่พบ
ประเทศ เลบานอน
ภูมิภาค **รัฐอาหรับ
อ้างอิง2004-53
ประวัติการขึ้นทะเบียน
ขึ้นทะเบียน2005/2548
* ชื่อตามที่ได้ขึ้นทะเบียนในบัญชีความทรงจำแห่งโลก
** ภูมิภาคที่จัดแบ่งโดยยูเนสโก
พยัญชนะและตัวเลขของอักษรฟินิเชีย

ใช้เขียน แก้ไข

รูปแบบอักษร แก้ไข

อักษร ชื่อ ความหมาย ตัวอักษรที่ตรงกัน
อักษรฮีบรู อักษรซีรีแอก อักษรอาหรับ อักษรกรีก อักษรละติน อักษรซีริลลิก อักษรไทย
  alf วัว א ܐ Αα Aa Аа
  bet ม้า ב ܒ Ββ Bb Бб, Вв
  gaml อูฐ ג ܓ Γγ Cc, Gg Гг
  delt ประตู ד ܕ د, ذ Δδ Dd Дд
  he หน้าต่าง ה ܗ هـ Εε Ee Ее, Єє
  waw ตะขอ ו ܘ Υυ, (Ϝϝ) Yy, Ff, Vv, Uu, Ww (Ѵѵ), Уу
  zai อาวุธ ז ܙ Ζζ Zz Зз
  het ผนัง ח ܚ ح, خ Ηη Hh Ии
  tet วาฬ ט ܛ ط, ظ Θθ (Ѳѳ)
  yod มือ י ܝ ي Ιι Ii, Jj Іі, Її, Јј
  kaf ฝ่ามือ כך ܟ Κκ Kk Кк
  lamd ประตัก ל ܠ Λλ Ll Лл
  mem น้ำ מם ܡ Μμ Mm Мм
  nun งู נן ܢ Νν Nn Нн
  semk ปลา ס ܣ / ܤ س Ξξ, poss. Χχ poss. Xx (Ѯѯ), poss. Хх
  ain ตา ע ܥ ع, غ Οο Oo Оо
  pe ภูเขา פף ܦ Ππ Pp Пп
  sade การล่าสัตว์ צץ ܨ ص, ض (Ϻϻ) Цц, Чч
  qof ลิง ק ܩ (Ϙϙ) Qq (Ҁҁ)
  rosh ศีรษะ ר ܪ Ρρ Rr Рр
  shin ฟัน ש ܫ ش Σσς Ss Сс, Шш
  tau เครื่องหมาย ת ܬ ت, ث Ττ Tt Тт

ยูนิโคด แก้ไข

ฟินิเชีย
Unicode.org chart (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+1090x 𐤀 𐤁 𐤂 𐤃 𐤄 𐤅 𐤆 𐤇 𐤈 𐤉 𐤊 𐤋 𐤌 𐤍 𐤎 𐤏
U+1091x 𐤐 𐤑 𐤒 𐤓 𐤔 𐤕 𐤖 𐤗 𐤘 𐤙 𐤚 𐤛       𐤟

เชิงอรรถและอ้างอิง แก้ไข

  1. ปรากฏหลักฐานยืนยันแรกสุดในช่วงการล่มสลายปลายยุคสัมฤทธิ์; รูปแบบคลาสสิกตั้งแต่ประมาณ 1,050 ปีก่อนคริสต์ศักราช; เริ่มสูญไปอย่างช้า ๆ ในสมัยเฮลเลนิสต์ในขณะที่รูปแบบที่มีวิวัฒนาการได้เข้ามาแทนที่; เลิกใช้ไปพร้อมกับการทำลายเมืองคาร์เทจเมื่อ 149 ปีก่อนคริสต์ศักราช
  2. Himelfarb, Elizabeth J. "First Alphabet Found in Egypt", Archaeology 53, Issue 1 (Jan./Feb. 2000): 21.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้ไข