ศาลปกครอง (ประเทศไทย)

(เปลี่ยนทางจาก ศาลปกครองสูงสุด)

ศาลปกครอง (อังกฤษ: Administrative Court) เป็นศาลที่จัดตั้งขึ้นใหม่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 276 และมีการจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มีฐานะเทียบเท่าศาลยุติธรรมและมีอำนาจหน้าที่พิจารณาพิพากษา “คดีปกครอง” ซึ่งเป็นคดีพิพาทระหว่างหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชนกรณีหนึ่ง และข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันอีกกรณีหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและเพื่อสร้างบรรทัดฐานที่ถูกต้องในการปฏิบัติราชการ

ศาลปกครอง
Court 020316 101345.jpg
ตราสัญลักษณ์ศาลปกครอง
สถาปนา11 ตุลาคม พ.ศ. 2542[1]
เขตอำนาจประเทศไทย
ที่ตั้ง120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 ไทย
พิกัด13°53′23″N 100°34′05″E / 13.8896519°N 100.5681273°E / 13.8896519; 100.5681273พิกัดภูมิศาสตร์: 13°53′23″N 100°34′05″E / 13.8896519°N 100.5681273°E / 13.8896519; 100.5681273
ที่มาพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
งบประมาณประจำปี2,971,621,600 บาท (ปีงบประมาณ 2560)[2]
เว็บไซต์www.admincourt.go.th
ประธานศาลปกครองสูงสุด
ปัจจุบันนายชาญชัย แสวงศักดิ์
ตั้งแต่27 กันยายน พ.ศ. 2564[3]
ตราสัญลักษณ์ศาลปกครอง [4]

ศาลปกครอง เป็นศาลที่ใช้ระบบไต่สวน โดยในแต่ละคดีจะมีการพิจารณาโดยองค์คณะของตุลาการ ต่างจากศาลยุติธรรมซึ่งใช้ระบบกล่าวหา

เขตอำนาจแก้ไข

ศาลปกครองแบ่งออกเป็น "ศาลปกครองชั้นต้น" และ "ศาลปกครองสูงสุด"

รายนามประธานศาลปกครองสูงสุดของไทยแก้ไข

 1. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. อักขราทร จุฬารัตน (21 ตุลาคม พ.ศ. 2543 – 30 กันยายน พ.ศ. 2553[13])
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล (1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 – 23 กันยายน พ.ศ. 2558[14])
 3. นายปิยะ ปะตังทา (31 มีนาคม พ.ศ. 2559 – 27 กันยายน พ.ศ. 2564[15])
 4. นายชาญชัย แสวงศักดิ์ (27 กันยายน พ.ศ. 2564[16])

รายนามตุลาการศาลปกครองสูงสุดของไทยแก้ไข

[17]รายนามทั้งหมดมีผล 26 มีนาคม พ.ศ. 2561

 1. วุฒิ มีช่วย
 2. อาจารย์ ดร.ฤทัย หงส์สิริ
 3. สุกัญญา นาชัยเวียง
 4. กิตดนัย ธรมธัช
 5. อาจารย์[18] อำพน เจริญชีวินทร์
 6. ไชยวัฒน์ ธำรงศรีสุข
 7. ประสาน บางประสิทธิ์
 8. โสภณ บุญกูล
 9. จักริน วงศ์กุลฤดี
 10. ศิริวรรณ จุลโพธิ์
 11. ประวิทย์ เอื้อนิรันดร์
 12. จิรศักดิ์ จิรวดี
 13. ธีรรัฐ อร่ามทวีทอง
 14. รัฐกิจ มานะทัต

อ้างอิงแก้ไข

 1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒, เล่ม 116 ตอนที่ 94 ก, หน้า 1, 10 ตุลาคม 2542
 2. ราชกิจจกานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐, เล่ม 133 ตอน 84 ก หน้า 1, 23 กันยายน 2559
 3. พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งประธานศาลปกครองสูงสุด
 4. ตราสัญลักษณ์ศาลปกครอง
 5. ประกาศที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด เรื่อง ให้ศาลปกครองเชียงใหม่ และศาลปกครองพิษณุโลก มีเขตอำนาจเพิ่มเติมในจังหวัดใกล้เคียง
 6. ประกาศที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด เรื่อง ให้ศาลปกครองสงขลามีเขตอำนาจเพิ่มเติมในจังหวัดใกล้เคียง
 7. ประกาศที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด เรื่อง ให้ศาลปกครองนครราชสีมา ศาลปกครองขอนแก่น และศาลปกครองอุดรธานีมีเขตอำนาจเพิ่มเติมในจังหวัดใกล้เคียง
 8. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองเพชรบุรี พ.ศ. ๒๕๕๕
 9. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๕
 10. ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง สถานที่ตั้งและวันเปิดทำการของศาลปกครองสุพรรณบุรี
 11. ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง สถานที่ตั้งและวันเปิดทำการของศาลปกครองภูเก็ต
 12. ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง สถานที่ตั้งและวันเปิดทำการของศาลปกครองยะลา
 13. ประกาศ แต่งตั้งประธานศาลปกครองสูงสุด
 14. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ตุลาการศาลปกครองพ้นจากตำแหน่ง
 15. ประกาศ แต่งตั้งประธานศาลปกครองสูงสุด
 16. พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งประธานศาลปกครองสูงสุด
 17. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งตุลาการศาลปกครองสูงสุด
 18. "อาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2018-06-17. สืบค้นเมื่อ 2018-05-24.

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข