รายชื่อคณะกายภาพบำบัดในประเทศไทย

รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย เป็นวิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน รักษา และจัดการเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวที่ผิดปรกติที่เกิดขึ้นจากสภาพและภาวะของโรคที่เกิดขึ้นในทุกช่วงของชีวิต และต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภากายภาพบำบัด ถึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบใบประกอบวิชาชีพกายบำบัด โดยสถาบันที่เปิดสอนปริญญากายภาพบำบัดมีรายชื่อดังต่อไปนี้[1]

รายชื่อคณะกายภาพบำบัดในประเทศไทยแก้ไข

คณะ มหาวิทยาลัย
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
คณะสหเวชศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา
  • หมายเหตุ จัดเรียงตามชื่อมหาวิทยาลัย และตามชื่อคณะ

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข