รายชื่อคณะกายภาพบำบัดในประเทศไทย

รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย เป็นวิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน รักษา และจัดการเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวที่ผิดปรกติที่เกิดขึ้นจากสภาพและภาวะของโรคที่เกิดขึ้นในทุกช่วงของชีวิต และต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภากายภาพบำบัด ถึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบใบประกอบวิชาชีพกายบำบัด โดยสถาบันที่เปิดสอนปริญญากายภาพบำบัดมีรายชื่อดังต่อไปนี้[1]

รายชื่อคณะกายภาพบำบัดในประเทศไทย

แก้
คณะกายภาพบำบัด
คณะ สถาบัน ก่อตั้ง สถานที่ตั้ง
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2508 จังหวัดนครปฐม
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2534 จังหวัดนครนายก
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2535 จังหวัดสมุทรปราการ
คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 2550 กรุงเทพมหานคร
คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี
สาขาวิชากายภาพบำบัด
คณะ สถาบัน ก่อตั้ง สถานที่ตั้ง
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2515 จังหวัดสงขลา
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2519 จังหวัดเชียงใหม่
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2521 จังหวัดขอนแก่น
คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2534 กรุงเทพมหานคร
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2539 จังหวัดปทุมธานี
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2539 จังหวัดพิษณุโลก
คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน 2551 จังหวัดนครปฐม
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2552 จังหวัดชลบุรี
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 2553 จังหวัดพะเยา
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2559 จังหวัดนครศรีธรรมราช
สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2562 จังหวัดเชียงราย
คณะสหเวชศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา 2563 จังหวัดนครราชสีมา
  • หมายเหตุ จัดเรียงตามปีก่อตั้ง

อ้างอิง

แก้

ดูเพิ่ม

แก้