คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (อังกฤษ: Faculty of Allied Health Sciences, Burapha University) เป็นคณะหนึ่งในกลุ่มคณะทางวิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัยบูรพาซึ่งประกอบด้วยคณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศ ทำการสอน และวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่บุคคลทั่วไป ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ตลอดจนรองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2552 และเริ่มทำการรับนิสิตรุ่นที่ 1 ในปีการศึกษา 2553

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Logo buu.jpg
ชื่ออังกฤษFaculty of Allied Health Sciences
Burapha University
ที่อยู่อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์
169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20131
วันก่อตั้ง29 พฤษภาคม พ.ศ. 2552
คณบดีรองศาสตราจารย์ ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร
สีประจำคณะสีน้ำเงินขาว
เว็บไซต์http://alliedhs.buu.ac.th

ประวัติแก้ไข

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นคณะที่จัดการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และวิทยาศาตร์สุขภาพ ด้านการศึกษาวิจัยสาเหตุ ปัจจัย กลไกการก่อโรค การดำเนินโรค การวินิจฉัยโรค การบำบัด และการฟื้นฟูสุขภาพของผู้ป่วยและประชากร โดยได้รับการยกฐานะจาก ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ ตามมติกรรมการสภามหาวิทยาลัยบูรพา ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2552 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2552 นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพาลงนามในประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่องการจัดตั้งส่วนงาน คณะสหเวชศาสตร์ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2552 (คณะกรรมการบริหารคณะสหเวชศาสตร์มีมติให้เป็นวันสถาปนา คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา) และได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับที่ 3 ปีพุทธศักราช 2552 เล่มที่ 126 ตอนพิเศษ 103ง เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานและภาระหน้าที่ของส่วนงาน มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 มหาวิทยาลัยบูรพา มีการดำเนินงานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพโดยทำการเปิดและขยายหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่การแยกตัวจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อปีพุทธศักราช 2533 กล่าวคือ การจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร และคณะแพทยศาสตร์ ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยบูรพาจึงมีศักยภาพและความพร้อมในระดับที่สามารถขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้ครอบคลุมทุกสาขาได้ โครงการจัดตั้งคณะสหเวชศาสตร์จึงเป็นเป้าหมายต่อไปของการพัฒนาการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้ครอบคลุมทุกสาขาตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย

หลักสูตรแก้ไข

  • 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ (BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN BIOMEDICAL SCIENCES)
เนื่องจากประเทศไทยยังขาดบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจำนวนมาก ทำให้รัฐบาลกำหนดแผนยุทธศาสตร์กำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550-2559 เร่งผลิตบุคลากรด้านสุขภาพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศชาติ เพื่อสนองตอบต่อนโยบายดังกล่าว คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จึงเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ขึ้น โดยมุ่งเน้นผลิตบุคลากรวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการ การบริการ และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อให้มีบัณฑิตด้านสุขภาพเพียงพอต่อความต้องการกำลังคนของประเทศ บัณฑิตของหลักสูตรชีวเวชศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นบัณฑิตที่จะเข้าไปร่วมงานบริการสุขภาพในทีมสุขภาพ มี 3 วิชาเอกเลือก คือ (1) การวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ มุ่งผลิตนักวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการหรือหน่วยงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ (2) โภชนบำบัด มุ่งผลิตนักโภชนบำบัดที่สามารถนำความรู้ทางโภชนาการคลินิกไปใช้ในการวิเคราะห์และวินิจฉัยภาวะโภชนาการของผู้ป่วย สามารถบูรณาการความรู้สู่การบำบัดผูป้วยด้วยหลักโภชนาการควบคู่ไปกับการรักษาจากแพทย์ตลอดจนการใช้อาหารบำบัดเพื่อสุขภาพและการมีชีวิตที่ยืนยาว (3)เซลล์วิทยา (ยกระดับเป็นหลักสูตรพยาธิวิทยากายวิภาค) มุ่งผลิตบุคลกรด้านเซลล์พยาธิวิทยา ที่มีความสามารถทางวิชาการ การวิจัย การเตรียมและการตรวจคัดกรองเซลล์ เนื้อเยื่อ และสิ่งส่งตรวจจากอวยัวะในร่างกายผู้ป่วย เพื่อให้แพทย์ใช้ประกอบการวินิจฉัยโรคและวางแผนการรักษา และ (4)การบริหารธุรกิจสุขภาพ (ยังไม่เปิดสอน) มุ่งผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ควบคู่ไปกับความรู้ด้านบริหารธุรกิจ เพื่อการบูรณาการระบบดำเนินงานของสถานประกอบการหรือสถานบริการสุขภาพเชิงธุรกิจ ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ ตัวอย่างอาชีพของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ได้แก่ (1) การวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ : นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยนักวิจัย พนักงานวิทยาศาสตร์ประจำศูนย์เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ พนักงานขายหรือผู้แทนจำหน่ายเครื่องมือและวัสดุวิทยาศาสตร์ เครื่องมือและวัสดุทางการแพทย์ เวชภัณฑ์ (2) โภชนบำบัด :ผู้ช่วยนักโภชนบำบัด ผู้ช่วยนักกำหนดอาหาร ผู้ช่วยนักโภชนาการ ผู้ช่วยนักวิจยัทางโภชนศาสตร์และโภชนบำบัด ท้งในสถานบริการสุขภาพภาครัฐและเอกชน และสามารถเปลี่ยนตำแหน่งเป็นนักกำหนดอาหารวิชาชิพได้โดยผ่านการสอบเพื่อรับรองจากสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย (3) เซลล์วิทยา : ผู้ตรวจคัดกรองทางเซลล์พยาธิวิทยา นักวิทยาศาสตร์สาขาพยาธิวิทยา ผู้ช่วยทางนิติพยาธิวิทยา ผู้ช่วยวิจัยทางพยาธิวิทยา นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (4) การบริหารธุรกจิสุขภาพ : พนักงาน นักวิชาการ นักวิจัย ผู้บริหาร หรือผู้ประกอบการสถานบริการทางด้านสุขภาพและความงาม ทั้งภาครัฐ เอกชน และธุรกิจส่วนตัว
  • 2. หลักสูตรหลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต (BACHELOR OF PHYSICAL THERAPY)
หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต ได้ผ่านการรับรองจากสภากายภาพบำบัดเรียบร้อยแล้ว เน้นการผลิตนักกายภาพบำบัด ที่มีความรู้ความสามารถในการบริการสุขภาพแบบองค์รวมเชิงรุก การส่งเสริมสุขภาพของประชาชน การป้องกันการแกไข้ และการฟื้นฟูความเสื่อมสภาพ ความพิการโดยได้มีการเปิดรับนิสิตตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นมา ตัวอย่างอาชีพของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ได้แก่ นักกายภาพบำบัด ประจำโรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุข ศูนยศึกษาพิเศษเพื่อเด็กพิการ รวมถึงสถานส่งเสริมสุขภาพ สโมสรและทีมกีฬา สถาบันเสริมความงามต่างๆ ของภาครัฐและเอกชน นักกายภาพบำบัดอิสระ หรือเปิดคลินิกกายภาพบำบัด อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน นักวิชาการ นักวิจัย ประกอบธุรกิจอื่น เช่น ผู้แทนจำหน่ายเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์และทางกายภาพบำบัด
  • 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ (BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN MEDICAL TECHNOLOGY)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ ได้ผ่านการรับรองจากสภาเทคนิคการแพทย์เรียบร้อยแล้ว มีเป้าหมายที่จะผลิตนักเทคนิคการแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์ เพื่อสนองต่อแนวนโยบายการพัฒนาประเทศ สามารถทำงานเกี่ยวข้องกับการตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจของผปู้วย เช่น เลือด ปัสสาวะ อุจจาระ และสารคัดหลั่งต่าง ๆ ทางห้องปฏิบัติการ เพื่อประโยชน์ต่อการวินิจฉัยโรค การวางแผนการรักษา และการพยากรณ์โรค ตลอดจนการเฝ้าระวังและป้องกันโรค โดยได้มีการเปิดรับนิสิตตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นมา ตัวอย่างอาชีพของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ได้แก่ ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตรของโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชน นักวิจัยในห้องปฏิบัติการวิจัย ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ และน้ำยาทางการแพทย์ หรือศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นนักวิจัยหรืออาจารย์สอนในระดับอุดมศึกษา
  • 4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN ANATOMICAL PATHOLOGY)
เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบุคลากรทางด้านพยาธิวิทยากายวิภาค ที่มีความรู้ความสามารถในการเตรียมเนื้อเยื่อ และตรวจคัดกรองเซลล์ผิดปกติเบื้องต้น เพื่อช่วยพยาธิแพทย์ในการคัดกรอง การเตรียม และการตรวจทางพยาธิวิทยา เพื่อให้การวินิจฉัยโรคของแพทย์รวดเร็วข้น ซึ่งรองรับนโยบายชาติด้านการขยายบริการสุขภาพแก่ประชาชนให้ทั่วถึง รวมทั้งลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค และประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า ตัวอย่างอาชีพของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ได้แก่ ผู้ตรวจคัดกรองทางเซลล์พยาธิวิทยา นักวิทยาศาสตร์สาขาพยาธิวิทยา นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้ช่วยนักวิจัยทางพยาธิวิทยา หรือศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาท้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นนักวิจัยหรืออาจารย์สอนในระดับอุดมศึกษา