คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (อังกฤษ: Faculty of Allied Health Sciences Burapha University) เป็นคณะในมหาวิทยาลัยบูรพาซึ่งทำการสอนวิชาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อรองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกโดยเริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2552 และเริ่มทำการรับนิสิตรุ่นที่ 1 ในปีการศึกษา 2553

คณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
Buu-logo11.png
ชื่ออังกฤษFaculty of Allied Health Sciences
Burapha University
ที่อยู่อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์
169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20131
วันก่อตั้ง29 พฤษภาคม พ.ศ. 2552
คณบดีรองศาสตราจารย์ ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร
สีประจําคณะสีน้ำเงินขาว
เว็บไซต์http://alliedhs.buu.ac.th

ประวัติแก้ไข

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 โดยเป็นคณะจัดตั้งใหม่ของ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ มุ่งจัดการศึกษา การวิจัยและการบริการวิชาการด้านการสืบค้นสาเหตุ ปัจจัยและกลไกของโรค การวินิจฉัย การบำบัดรักษา ตลอดจนการฟื้นฟูสุขภาพของผู้ป่วยและประชากร โดยคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับการยกฐานะจากภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ ตามมติกรรมการสภามหาวิทยาลัยบูรพา ปัจจุบันมีหลักสูตรที่เปิดสอน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ และหลักสูตรชีวเวชศาสตร์ โดยในปีการศึกษา 2554 นั้น ทางคณะสหเวชศาสตร์ มีแผนในการเปิดสอนหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรกายภาพบำบัด หลักสูตรพยาธิวิทยากายวิภาค และหลักสูตรโภชนเวชศาสตร์ เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาในสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ และในอนาคตอันใกล้ทางคณะสหเวชศาสตร์ มีแผนในการเปิดหลักสูตรเวชศาสตร์ใต้น้ำ เป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทย

อ้างอิงแก้ไข