วิทยาศาสตร์การแพทย์

วิทยาศาสตร์การแพทย์ (อังกฤษ: Medical Sciences) เป็นสาขาของวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ศึกษาครอบคลุมในศาสตร์ต่าง ๆ ทางการแพทย์ที่ข้องกับสุขภาพของมนุษย์ ซึ่งนำไปสู่ความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับร่างกาย สุขภาพ การตรวจวินิจฉัย ป้องกันและเฝ้าระวังโรค การส่งเสริมสุขภาพ การตรวจพิสูจน์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และนิติเวชศาสตร์ ช่วยเสริมสร้างทักษะการวิจัยทางชีวเวชศาสตร์ โดยทั่วไปนักศึกษาจะต้องศึกษาในรายวิชาเฉพาะทาง เช่น กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา พยาธิวิทยา ชีวเคมี จุลชีววิทยา ชีววิทยาระดับโมเลกุล พันธุศาสตร์ ระบาดวิทยา พิษวิทยา เภสัชวิทยา และเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นต้น

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนในไทยแก้ไข

  1. คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  2. คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
  4. คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  5. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล