คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (อังกฤษ: School of Allied Health Sciences, University of Phayao) เป็นหน่วยงานวิชาการระดับคณะวิชา ของมหาวิทยาลัยพะเยา ทำการจัดการศึกษาด้านเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด

คณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
School of Allied Health Sciences,
University of Phayao
University of Phayao Logo.svg
สถาปนา1 ตุลาคม พ.ศ. 2553
คณบดีผศ.ดร.ยุทธนา หมั่นดี
ที่อยู่
เพลงมาร์ชสหเวชฯ
สี███ สีน้ำเงิน
เว็บไซต์www.ahs.up.ac.th

ประวัติและความเป็นมาแก้ไข

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ในชื่อสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ในคราวเดียวกันกับที่สภามหาวิทยาลัยนเรศวร มีมติให้เปลี่ยนชื่อวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 13 (4/2550) มีอาจารย์ประสิทธิ์ ชนะรัตน์ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักวิชาฯ (1 ตุลาคม 2550 จนถึง 12 กรกฎาคม 2553) โดยให้มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด และ 3) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งโอนย้ายมาจากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเปิดหลักสูตรใหม่อีกหนึ่งหลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา[1]

ต่อมาในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2551 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ได้แยกตัวไปจัดตั้งเป็นสำนักวิชาใหม่ คือ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ และในราวเดือนเมษายน พ.ศ. 2552 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ได้ย้ายไปอยู่ในความดูแลของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อให้เหมาะสมกับการจัดกลุ่มสาขาวิชามากขึ้น[1]

และเนื่องจากเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ได้มีการตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ขึ้นและประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2553[2] เป็นต้นไปนั้น สภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2553 มีมติให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานวิชาการ ของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 จึงเป็นผลให้สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เปลี่ยนเป็นคณะสหเวชศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป[3]

หลักสูตรแก้ไข

ปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต

คณบดีแก้ไข

ทำเนียบคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ลำดับที่ รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1
นายประสิทธิ์ ชนะรัตน์ ไม่ระบุ - 14 มกราคม พ.ศ. 2554 (หัวหน้าสำนักวิชาสหเวชศาสตร์)
2
รองศาสตราจารย์ มาลินี ธนารุณ 15 มกราคม พ.ศ. 2554 - 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558[4]
21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 - 20 กุมภาพันธ์ 2562(วาระที่ 2)[5]
3
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา หมั่นดี 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน[6]

อ้างอิงแก้ไข

  1. 1.0 1.1 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, ประวัติความเป็นมาคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, สืบค้นเมื่อ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2559
  2. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553, เล่ม 127, ตอนที่ 44 ก, หน้า 4, วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
  3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานวิชาการของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553, เล่ม 127 ตอนพิเศษ 140 ง, วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2553
  4. กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา,คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 277/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะสหเวชศาสตร์, วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2554
  5. สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา, คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 628/2558 เรื่อง แต่งตั้งดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
  6. สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา, คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๓๖๒/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข