รายชื่อคณะสหเวชศาสตร์ในประเทศไทย

รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ที่เปิดสอนวิชาในกลุ่มสหสาขาวิชาชีพทางด้านสาธารณสุข เช่น สาขาวิชา เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด รังสีเทคนิค เป็นต้น

รายชื่อ

แก้
อักษรย่อ
คณะ จังหวัด ปีที่ก่อตั้ง หลักสูตร การรับรองหลักสูตร
MT PT RT ND SS CTT OP HP BMS EH OHS ATM TCM HS HB PH AP
คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2534         MTC[1], PTC[2]
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2539         MTC[1]PTC[2]
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2539           MTC[1]PTC[2]
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดนครนายก พ.ศ. 2543     CCPH[2]
สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2562       PTC[3]ATM[4]TCM[5]
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2548        
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2552           MTC[1]PTC[2]
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา พ.ศ. 2553     MTC[1]PTC[2]
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2541         MTC[1]PTC[2]
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2555            
คณะพยาบาลศาสตร์และสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดพัทลุง พ.ศ. 2559  
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2538  
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2561  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2561  
คณะรังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2559  
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2559  
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2557  
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2561  
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2521    
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2545  
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน จังหวัดนครปฐม     PTC[2]
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2550         MTC

อ้างอิง

แก้
  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 รายชื่อสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ ที่สภาเทคนิคการแพทย์อนุมัติให้บัณฑิตขอขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2555[ลิงก์เสีย]
  2. 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 หลักสูตรด้านสาธารณสุขของสถาบันต่างๆที่ถูกสภาการสาธารณสุขชุมชนพิจารณารับรองเรียบร้อยแล้ว[ลิงก์เสีย]
  3. ประกาศสภากายภาพบำบัด เรื่อง รายชื่อสถาบันที่ผ่านการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบำบัด จากสภากายภาพบำบัด 3 ก.พ. 63
  4. "รายชื่อสถาบันที่จัดการศึกษาระดับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญา สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2019-07-13. สืบค้นเมื่อ 2020-03-13.
  5. "การรับรองสถาบันการศึกษาโดยคณะกรรมการวิชาชีพ การแพทย์แผนจีน". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-02-20. สืบค้นเมื่อ 2020-03-13.