คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัย ตั้งอยู่ที่อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ปัจจุบัน เปิดสอนในสาขากายภาพบำบัด และ การส่งเสริมสุขภาพ

คณะกายภาพบำบัด
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Faculty of Physical Therapy,
Srinakharinwirot university
สถาปนาพ.ศ. 2534
คณบดีรองศาสตราจารย์ ดร. รัมภา บุญสินสุข
ที่อยู่
63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
สีสีชมพู
สถานปฏิบัติคลินิกกายภาพบำบัด
เว็บไซต์healthsci.swu.ac.th

ประวัติ แก้

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเสนอโครงการจัดตั้ง "คณะกายภาพบำบัด" ต่อทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2535 โดยให้เป็นคณะหนึ่งในโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ศูนย์องครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยในระยะแรก ให้ผลิตบัณฑิตในหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีอยู่แล้วในมหาวิทยาลัย โดยได้ดำเนินการรับนิสิตสาขากายภาพบำบัด มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2536 จนถึง ปัจจุบัน

ต่อมา ในปี พ.ศ. 2543 กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีมติเห็นชอบจัดตั้ง "คณะสหเวชศาสตร์" ขึ้น โดยได้เปลี่ยนชื่อจาก คณะกายภาพบำบัด เป็นคณะสหเวชศาสตร์ เพื่อให้การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยครอบคลุมสาขาอื่น ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ป่วยและประชาชน

หลักสูตร แก้

ปัจจุบัน คณะฯ จัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี โท และเอก รวม 4 หลักสูตร ดังนี้

 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด
 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการส่งเสริมสุขภาพ
 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด
 4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด


หน่วยงาน แก้

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒฉบับที่ 10/2559 เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน พ.ศ. 2559[ลิงก์เสีย] นั้น ได้มีการแบ่งหน่วยงานในคณะกายภาพบำบัดเป็น 5 หน่วยงาน ดังนี้

 1. สำนักงานคณบดี
 2. สาขากายภาพบำบัด
 3. สาขาการส่งเสริมสุขภาพ
 4. ศูนย์การวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง
 5. คลินิกกายภาพบำบัด เก็บถาวร 2018-12-18 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน

สาขาการส่งเสริมสุขภาพ ( Health Promotion ) แก้

คณะสหเวชศาสตร์ เปิดหลักสูตร สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ เมื่อ พ.ศ. 2553 ทั้งนี้เพื่อรองรับหลักการส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่ที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ ซึ่งบัณฑิตสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ สามารถปฏิบัติงานด้านการจัดการระบบสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพในหน่วยงานหรือสถาบันที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล สถานีอนามัย สถาบัน/ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ เป็นต้น ซึ่งการส่งเสริมสุขภาพจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของงานสาธารณสุขเนื่องจากเป็นกระบวนการเพิ่มขีดความสามารถของประชาชน ในการควบคุมปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดสุขภาพและพัฒนาสุขภาพของตนเอง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป ในส่วนของการศึกษาต่อ สามารถศึกษาต่อได้ในทุกหลักสูตรที่เปิดรับบัณฑิตจากสาขาวิทยาศาสตร์บัณฑิต ทั้งในและนอกประเทศ

ปรัชญาของหลักสูตร "มุ่งมั่นพัฒนาความรู้ ทักษะ และสร้างเจตคติที่ดี ด้านการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อสุขภาวะของประชาชน"

คลินิกกายภาพบำบัด แก้

นอกจากนี้ ทางคณะยังได้เปิดคลินิกกายภาพบำบัด เพื่อให้บริการแก่บุคลากร นิสิต และบุคลากรทั่วไป โดยเปิดบริการ 2 แห่ง คือ

 • คลินิกกายภาพบำบัด มศว องครักษ์ ณ ชั้น 1 อาคารเรียนกายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ โทร 0-2664-1000 ต่อ 2252-4
 • คลินิกกายภาพบำบัด มศว ประสานมิตร ณ ชั้น 6 โทร 02-261-5759, 085-685-6276 (เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. ปิดรับผู้ป่วยเวลา 16.00 น.)
 • http://healthsci.swu.ac.th

การบริการวิชาการ แก้

คณะสหเวชศาสตร์ มศว ให้บริการทางวิชาการโดยผ่านโครงการศูนย์กายภาพบำบัดและการเคลื่อนไหว และโครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้ในการดูแลสุขภาพทั้งในระดับนักวิชาการ นักกายภาพบำบัด นักส่งเสริมสุขภาพ อาสาสมัครสุขภาพ ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้เรียนรู้ที่จะดูแลสุขภาพตนเอง นอกจากนั้นยังส่งเสริมให้ศิษย์เก่าได้มีโอกาสเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ศิษย์เก่าได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคณาจารย์

แหล่งข้อมูลอื่น แก้