แอสกี

(เปลี่ยนทางจาก รหัสแอสกี)

แอสกี หรือ รหัสมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาเพื่อการแลกเปลี่ยนสารสนเทศ [1] (อังกฤษ: ASCII: American Standard Code for Information Interchange) เป็นรหัสอักขระที่ประกอบด้วยอักษรละติน เลขอารบิก เครื่องหมายวรรคตอน และสัญลักษณ์ต่างๆ โดยแต่ละรหัสจะแทนด้วยตัวอักขระหนึ่งตัว เช่น รหัส 65 (เลขฐานสิบ) ใช้แทนอักษรเอ (A) พิมพ์ใหญ่ เป็นต้น

ตัวอย่างอักขระแอสกี จากรหัส 32 ถึง 126

ประวัติแก้ไข

รหัสแอสกีมีใช้ในระบบคอมพิวเตอร์ และเครื่องมือสื่อสารแบบดิจิทัลต่างๆ พัฒนาขึ้นโดยคณะกรรมการ X3 ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของสมาคมมาตรฐานอเมริกา (American Standards Association) ภายหลังกลายเป็น สถาบันมาตรฐานแห่งชาติอเมริกา (American National Standard Institute : ANSI) ในปี ค.ศ. 1969 โดยเริ่มต้นใช้ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1967 ซึ่งมีอักขระทั้งหมด 128 ตัว (7 บิต) โดยจะมี 33 ตัวที่ไม่แสดงผล (unprintable/control character) ซึ่งใช้สำหรับควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์บางประการ เช่น การขึ้นย่อหน้าใหม่สำหรับการพิมพ์ (CR & LF - carriage return and line feed) การสิ้นสุดการประมวลผลข้อมูลตัวอักษร (ETX - end of text) เป็นต้น และ อีก 95 ตัวที่แสดงผลได้ (printable character) ดังที่ปรากฏตามผังอักขระ (character map) ด้านล่าง

รหัสแอสกีได้รับการปรับปรุงล่าสุดเมื่อ ค.ศ. 1986 ให้มีอักขระทั้งหมด 256 ตัว (8 บิต) และเรียกใหม่ว่าแอสกีแบบขยาย อักขระที่เพิ่มมา 128 ตัวใช้สำหรับแสดงอักขระเพิ่มเติมในภาษาของแต่ละท้องถิ่นที่ใช้ เช่น ภาษาเยอรมัน ภาษารัสเซีย ฯลฯ โดยจะมีผังอักขระที่แตกต่างกันไปในแต่ละภาษาซึ่งเรียกว่า โคดเพจ (codepage) โดยอักขระ 128 ตัวแรกส่วนใหญ่จะยังคงเหมือนกันแทบทุกโคดเพจ มีส่วนน้อยที่เปลี่ยนแค่บางอักขระ

ผังอักขระแอสกีที่ไม่แสดงผลแก้ไข

อักขระที่ไม่แสดงผลเหล่านี้ถูกใช้เป็นรหัสควบคุมการพิมพ์บนเครื่องพิมพ์ หรือใช้เป็นตัวแบ่งข้อมูลในสื่อบันทึกข้อมูลบางชนิด (เช่นเทป) อักขระตัวแทนที่ปรากฏในตารางเป็นเพียงการแสดงว่า ณ ตำแหน่งนั้นมีรหัสดังกล่าวอยู่ ไม่ใช่สัญลักษณ์ที่จะนำมาแสดงผลเป็นหลัก[2]

ฐานสอง ฐาน
สิบ
ฐาน
สิบหก
อักขระ ความหมาย
0000 0000 0 00 (ว่าง) NUL - null character
0000 0001 1 01 SOH - start of heading
0000 0010 2 02 STX - start of text
0000 0011 3 03 ETX - end of text
0000 0100 4 04 EOT - end of transmission
0000 0101 5 05 ENQ - enquiry
0000 0110 6 06 ACK - acknowledge
0000 0111 7 07 BEL - bell
0000 1000 8 08 BS - backspace
0000 1001 9 09 HT - horizontal tabulation
0000 1010 10 0A LF - line feed
0000 1011 11 0B VT - vertical tabulation
0000 1100 12 0C FF - form feed
0000 1101 13 0D CR - carriage return
0000 1110 14 0E SO - shift out
0000 1111 15 0F SI - shift in
ฐานสอง ฐาน
สิบ
ฐาน
สิบหก
อักขระ ความหมาย
0001 0000 16 10 DLE - data link escape
0001 0001 17 11 DC1 - device control one
0001 0010 18 12 DC2 - device control two
0001 0011 19 13 DC3 - device control three
0001 0100 20 14 DC4 - device control four
0001 0101 21 15 § NAK - negative acknowledge
0001 0110 22 16 SYN - synchronous idle
0001 0111 23 17 ETB - end of transmission block
0001 1000 24 18 CAN - cancel
0001 1001 25 19 EM - end of medium
0001 1010 26 1A SUB - substitute
0001 1011 27 1B ESC - escape
0001 1100 28 1C FS - file separator
0001 1101 29 1D GS - group separator
0001 1110 30 1E RS - record separator
0001 1111 31 1F US - unit separator
0111 1111 127 7F DEL - delete

ผังอักขระแอสกีที่แสดงผลแก้ไข

ฐานสอง ฐาน
สิบ
ฐาน
สิบหก
อักขระ
0010 0000 32 20 (ช่องว่าง)
0010 0001 33 21 !
0010 0010 34 22 "
0010 0011 35 23 #
0010 0100 36 24 $
0010 0101 37 25 %
0010 0110 38 26 &
0010 0111 39 27 '
0010 1000 40 28 (
0010 1001 41 29 )
0010 1010 42 2A *
0010 1011 43 2B +
0010 1100 44 2C ,
0010 1101 45 2D -
0010 1110 46 2E .
0010 1111 47 2F /
0011 0000 48 30 0
0011 0001 49 31 1
0011 0010 50 32 2
0011 0011 51 33 3
0011 0100 52 34 4
0011 0101 53 35 5
0011 0110 54 36 6
0011 0111 55 37 7
0011 1000 56 38 8
0011 1001 57 39 9
0011 1010 58 3A :
0011 1011 59 3B ;
0011 1100 60 3C <
0011 1101 61 3D =
0011 1110 62 3E >
0011 1111 63 3F ?
 
ฐานสอง ฐาน
สิบ
ฐาน
สิบหก
อักขระ
0100 0000 64 40 @
0100 0001 65 41 A
0100 0010 66 42 B
0100 0011 67 43 C
0100 0100 68 44 D
0100 0101 69 45 E
0100 0110 70 46 F
0100 0111 71 47 G
0100 1000 72 48 H
0100 1001 73 49 I
0100 1010 74 4A J
0100 1011 75 4B K
0100 1100 76 4C L
0100 1101 77 4D M
0100 1110 78 4E N
0100 1111 79 4F O
0101 0000 80 50 P
0101 0001 81 51 Q
0101 0010 82 52 R
0101 0011 83 53 S
0101 0100 84 54 T
0101 0101 85 55 U
0101 0110 86 56 V
0101 0111 87 57 W
0101 1000 88 58 X
0101 1001 89 59 Y
0101 1010 90 5A Z
0101 1011 91 5B [
0101 1100 92 5C \
0101 1101 93 5D ]
0101 1110 94 5E ^
0101 1111 95 5F _
 
ฐานสอง ฐาน
สิบ
ฐาน
สิบหก
อักขระ
0110 0000 96 60 `
0110 0001 97 61 a
0110 0010 98 62 b
0110 0011 99 63 c
0110 0100 100 64 d
0110 0101 101 65 e
0110 0110 102 66 f
0110 0111 103 67 g
0110 1000 104 68 h
0110 1001 105 69 i
0110 1010 106 6A j
0110 1011 107 6B k
0110 1100 108 6C l
0110 1101 109 6D m
0110 1110 110 6E n
0110 1111 111 6F o
0111 0000 112 70 p
0111 0001 113 71 q
0111 0010 114 72 r
0111 0011 115 73 s
0111 0100 116 74 t
0111 0101 117 75 u
0111 0110 118 76 v
0111 0111 119 77 w
0111 1000 120 78 x
0111 1001 121 79 y
0111 1010 122 7A z
0111 1011 123 7B {
0111 1100 124 7C |
0111 1101 125 7D }
0111 1110 126 7E ~


ดูเพิ่มแก้ไข

ผังรวมแก้ไข

ASCII (1977/1986)
_0 _1 _2 _3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 _A _B _C _D _E _F
0_
0
NUL
 
SOH
 
STX
 
ETX
 
EOT
 
ENQ
 
ACK
 
BEL
 
BS
 
HT
 
LF
 
VT
 
FF
 
CR
 
SO
 
SI
 
1_
16
DLE
 
DC1
 
DC2
 
DC3
 
DC4
 
NAK
 
SYN
 
ETB
 
CAN
 
EM
 
SUB
 
ESC
 
FS
 
GS
 
RS
 
US
 
2_
32
SP
 
!
 
"
 
#
 
$
 
%
 
&
 
'
 
(
 
)
 
*
 
+
 
,
 
-
 
.
 
/
 
3_
48
0
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
:
 
;
 
<
 
=
 
>
 
?
 
4_
64
@
 
A
 
B
 
C
 
D
 
E
 
F
 
G
 
H
 
I
 
J
 
K
 
L
 
M
 
N
 
O
 
5_
80
P
 
Q
 
R
 
S
 
T
 
U
 
V
 
W
 
X
 
Y
 
Z
 
[
 
\
 
]
 
^
 
_
 
6_
96
`
 
a
 
b
 
c
 
d
 
e
 
f
 
g
 
h
 
i
 
j
 
k
 
l
 
m
 
n
 
o
 
7_
112
p
 
q
 
r
 
s
 
t
 
u
 
v
 
w
 
x
 
y
 
z
 
{
 
|
 
}
 
~
 
DEL
 

  ตัวอักษร   ตัวเลข   เครื่องหมายวรรคตอน   เครื่องหมาย   อักขระอื่น ๆ   ไม่ได้กำหนด


อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข