เปิดเมนูหลัก

พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี

(เปลี่ยนทางจาก นโรดม สีหมุนี)

พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี (เขมร: ព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី พฺระบาทสมฺเตจพฺระบรมนาถ นโรตฺตม สีหมุนี; ออกเสียง โนโรด็อม เส็ยหะโมนี;[1] 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2496) เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ปัจจุบันแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุกับสมเด็จพระราชินีนโรดม มุนีนาถ สีหนุ[2] อดีตเอกอัครราชทูตด้านวัฒนธรรมของกัมพูชาประจำองค์การยูเนสโก ก่อนที่กรมปรึกษาราชบัลลังก์ลงมติเอกฉันท์ให้พระองค์เสด็จขึ้นครองราชย์หลังจากสมเด็จพระบรมชนกนาถประกาศสละราชสมบัติเมื่อปี พ.ศ. 2547

พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี
Norodom Sihamoni (2007) (crop).jpg
พระมหากษัตริย์กัมพูชา
ครองราชย์14 ตุลาคม พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน
ราชาภิเษก29 ตุลาคม พ.ศ. 2547
ก่อนหน้าพระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ
นายกรัฐมนตรีสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน
พระนามเต็ม
พระกรุณา พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี สมานภูมิชาติศาสนา รักขตขัตติยา เขมรารัฐราษฎร์ พุทธินทราธรามหากษัตริย์ เขมราชนา สมูโหภาส กัมพุชเอกราชรัฐบูรณสันติ ศุภมังคลา สิรีวิบุลา เขมราศรีพิราษฎร์ พระเจ้ากรุงกัมพูชาธิบดี
ราชวงศ์ราชวงศ์วรมัน สายราชสกุลนโรดม
พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ
พระราชมารดาสมเด็จพระราชินีนโรดม มุนีนาถ สีหนุ
ประสูติ14 พฤษภาคม พ.ศ. 2496 (66 พรรษา)
พนมเปญ กัมพูชาในอารักขาของฝรั่งเศส
ศาสนาศาสนาพุทธ
Royal Standard of the King of Cambodia.svg พระมหากษัตริย์แห่งกัมพูชา
King Ang Doung.jpgสมเด็จพระหริรักษ์รามมหาอิศราธิบดี
King Norodom.jpgพระบาทสมเด็จพระนโรดม บรมรามเทวาวตาร
Prince Sisawat.jpgพระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์
Preah Bat Sisowath Monivong.jpgพระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์ มุนีวงศ์
Norodom Sihanouk 1941.jpgพระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ (ครั้งที่ 1)
Suramarit.jpgพระบาทสมเด็จพระนโรดม สุรามฤต
Norodom Sihanouk (1983).jpgพระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ (ครั้งที่ 2)
Norodom Sihamoni (2007) (crop).jpgพระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี

พระราชประวัติแก้ไข

พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2496 เป็นพระราชบุตรลำดับที่ 12 ในพระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ อันประสูติแต่สมเด็จพระอัคคมเหสีนโรดม มุนีนาถ สีหนุ (พระนามเดิม ปอล โมนีก อิซซี) ซึ่งมีเชื้อสายฝรั่งเศส คอร์ซิกัน และอิตาลี[3][4] มีพระพี่น้องร่วมพระชนก 14 พระองค์ ร่วมมารดาหนึ่งพระองค์ คือ สมเด็จพระนโรดม นรินทรพงษ์ (พ.ศ. 2497–2546)[5]

นอกจากนี้ เมื่อนับพระญาติทางฝ่ายพระบิดานั้น พระองค์นับเป็นพระญาติชั้นที่ 3 ของพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี และเป็นพระญาติชั้นที่ 4 ของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี พระวรราชเทวีและพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวของสยาม[6]

การศึกษาแก้ไข

ทรงได้รับการศึกษาขึ้นต้นในประเทศกัมพูชา ต่อมา เสด็จไปทรงศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาในสาธารณรัฐเช็ก และทรงศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่ Musical Art Academy of Prague โดยทรงทำวิทยานิพนธ์ เรื่อง The Conception and Administration of Artisic Schools in Cambodia ทรงสำเร็จการศึกษาใน พ.ศ. 2518 และยังได้เสด็จไปทรงศึกษาต่อที่ University Studies of Cinematography ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีระหว่าง พ.ศ. 2518–2519

พระราชกรณียกิจก่อนขึ้นครองราชย์แก้ไข

 • พ.ศ. 2522-2523 ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ
 • พ.ศ. 2527-2531 ประธาน The Khmer Dance Association ในประเทศฝรั่งเศส; ผู้จัดการทั่วไปและผู้กำกับศิลป์ของ The Ballet Group "Deva"
 • พ.ศ. 2531-2536 ผู้จัดการทั่วไปและผู้กำกับศิลป์ของ The Royal Khmer Cinematographic Corporation "Khemara Picture"
 • พ.ศ. 2535-2536 ทรงได้รับเลือกจาก The Supreme National Council ให้เป็นผู้แทนถาวรแห่งกัมพูชาประจำสหประชาชาติ (United Nation)
 • พ.ศ. 2536-2547 ทรงดำรงตำแหน่งทูตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาประจำUNESCO
 • พ.ศ. 2546 ทรงได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งองคมนตรีในพระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ
 • พ.ศ. 2547 ทรงเป็นสมาชิกแห่ง The High Council of French-Speaking Countries (La Francophonie)

เสด็จขึ้นครองราชย์แก้ไข

เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อพระชนมพรรษา 51 พรรษา เมื่อเดือนตุลาคม 2547 โดยมติเป็นเอกฉันท์ของกรมปรึกษาราชบัลลังก์ ภายหลังการประกาศสละราชสมบัติของสมเด็จพระนโรดม สีหนุ อันเนื่องจากปัญหาทางพระพลานามัย

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกแก้ไข

ในพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก ซึ่งถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์และวิทยุทั่วประเทศ พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี ซึ่งทรงเป็นกษัตริย์องค์ที่สองของราชอาณาจักรกัมพูชาในรอบ 60 ปี พระองค์ได้มีพระปฐมบรมราชโองการว่า "พระองค์จะทรงปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายกัมพูชา และจะทรงประกอบพระราชภารกิจเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน"

พระปรมาภิไธยแก้ไข

พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี ทรงได้รับการถวายพระปรมาภิไธยในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกว่า พระกรุณา พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี สมานภูมิชาติศาสนา รักขตขัตติยา เขมรารัฐราษฎร์ พุทธินทราธรามหากษัตริย์ เขมราชนา สมูโหภาส กัมพุชเอกราชรัฐบูรณสันติ ศุภมังคลา สิรีวิบุลา เขมราศรีพิราษฎร์ พระเจ้ากรุงกัมพูชาธิบดี (เขมร: ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី សមានភូមិជាតិសាសនា រក្ខតខត្តិយា ខេមរារដ្ឋរាស្ត្រ ពុទ្ធិន្ទ្រាធរាមមហាក្សត្រ ខេមរាជនា សមូហោភាស កម្ពុជឯករាជរដ្ឋបូរណសន្តិ សុភមង្គលា សិរីវិបុលា ខេមរាស្រីពិរាស្ត្រ ព្រះចៅក្រុងកម្ពុជាធិបតី พฺระกรุณา พฺระบาทสมฺเตจพฺระบรมนาถ นโรตฺตม สีหมุนี สมานภูมิชาติสาสนา รกฺขตขตฺติยา เขมรารฎฺฐราสฺตฺร พุทฺธินฺทฺราธรามมหากฺสตฺร เขมราชนา สมูโหภาส กมฺพุชเอกราชรฎฺฐบูรณสนฺติ สุภมงฺคลา สิรีวิบุลา เขมราสฺรีพิราสฺตฺร พฺระเจากฺรุงกมฺพุชาธิบตี)

สร้อยพระปรมาภิไธยนั้นแปลได้ความว่า "ผู้รับใช้มาตุภูมิ ศาสนา ประชาชาติ และประชาราษฎร์เขมร โดยสวามิภักดิ์ และภักดีภาพ มหากษัตริย์ซึ่งพระพุทธและพระอินทร์ท่านอุปถัมภ์ ผู้รวบรวมเขมรชนทั้งสิ้น ผู้ปกป้องเอกราช บูรณภาพแผ่นดินและสันติภาพของกัมพูชา พร้อมทั้งศุภมงคล เสรีภาพ และวิบุลภาพ ของประชาราษฎร์เขมร"[7]

พระราชกรณียกิจหลังขึ้นครองราชย์แก้ไข

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ประจำชาติกัมพูชาแก้ไข

พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี ได้ทรงมีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ประจำชาติกัมพูชาเมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2548 ในพระราชกฤษฎีกาได้ประกาศให้มีพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์เป็นสัญลักษณ์ของกัมพูชา 7 อย่างด้วยกันคือ ดอกลำดวน, ต้นตาล, กล้วยไข่, กูปรี, ปลากะโห้, นกช้อนหอยใหญ่ และ เต่าจาน[8]

การที่ได้มีการประกาศพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว นาย Chuch Phoeurn รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้ให้สัมภาษณ์ว่า การเลทอกสัญลักษณ์ทั้ง 7 อย่างเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติกัมพูชานั้นเพื่อจะทำให้สามารถอนุรักษ์พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ของกัมพูชาไม่ให้สูญพันธุ์ อย่างไรก็ตามสัญลักษณ์ทั้ง 7 อย่างที่ถูกเลือกเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติ ได้ถูกสอนในโรงเรียนทั่วกัมพูชาในชั้นเรียนวิชาภูมิศาสตร์

พระบรมราชอิสริยยศและพระเกียรติยศแก้ไข

ธรรมเนียมพระยศของ
พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี
 
ธงประจำพระอิสริยยศ
การทูลព្រះអង្គ (ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท)
การแทนตนទូលព្រះបង្គំ/ខ្ញុំម្ចាស់ (ข้าพระพุทธเจ้า)
การขานรับព្រះករុណាថ្លៃវិសេស/ព្រះពរម្ចាស់(พระพุทธเจ้าข้า/เพคะ)
ลำดับโปเจียม1
 • 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 - "สมเด็จกรมขุน" (เขมร: សម្តេចក្រុមឃុន สฺมเตจกฺรุมฆุน)
 • 31 สิงหาคม พ.ศ. 2547 - "พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ" (เขมร: សម្តេចព្រះបរមនាថ สมฺเตจพฺระบรมนาถ)

รางวัลและเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ในประเทศแก้ไข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศแก้ไข

  ฝรั่งเศส พ.ศ. 2547 เครื่องอิสริยาภรณ์เลฌียงดอเนอร์ ชั้นทุติยาภรณ์  
  ญี่ปุ่น 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2553[9] เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันสูงส่งยิ่งดอกเบญจมาศ ชั้นสังวาล  
  ฝรั่งเศส พ.ศ. 2553 เครื่องอิสริยาภรณ์เลฌียงดอเนอร์ ชั้นประถมาภรณ์  

รางวัลแก้ไข

 •   รางวัลพลเมืองกิตติศักดิ์แห่งกรุงปราก พ.ศ. 2549
 •   รางวัลเหรียญเงินแห่งกรุงปารีส

พระราชตระกูลแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. รุ่งมณี เมฆโสภณ. คนสองแผ่นดิน. กรุงเทพ : บ้านพระอาทิตย์, มีนาคม 2551. หน้า 203
 2. 25 พระราชอาคันตุกะ (1) ข้อมูลจากเว็บไซต์นิตยสารสารคดี
 3. Vive la Reine Monique!
 4. King's biography
 5. Biographie de Sar Samdech Norodom Narindrapong
 6. Princess Bejaratana
 7. ศานติ ภักดีคำ. พระนามกษัตริย์กัมพูชาองค์ใหม่ ควรใช้อย่างไรในภาษาไทย ใน ศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2547
 8. Phearon Chey (06 มิถุนายน 2012). "Saving the seven symbols". The Phnom Penh Post. สืบค้นเมื่อ 26 กันยายน 2561. Check date values in: |date= (help)
 9. อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ royalark1
 10. ‘พระราชวงศ์เขมร’ และ ‘พระราชวงศ์ไทย’ โดย จุลลดา ภักดีภูมินทร์ ฉบับที่ 2500 ปีที่ 48 ประจำวัน อังคาร ที่ 17 กันยายน 2545
 11. http://www.embassyofcambodia.org.nz/documents/Special_Issue.pdf

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

ก่อนหน้า พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี ถัดไป
พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหนุ    
พระมหากษัตริย์กัมพูชา
(ราชสกุลนโรดม)

(14 ตุลาคม พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน)
  ยังอยู่ในราชสมบัติ