จังหวัดสมุทรปราการในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2548 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 7 เขตเลือกตั้ง[1] เพิ่มขึ้นจากเดิม 1 ที่นั่งจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี พ.ศ. 2544 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

จังหวัดสมุทรปราการในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548

← พ.ศ. 2544 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 (โมฆะ) →

7 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ผู้ใช้สิทธิ71.96%
  First party Second party Third party
 
พรรค ไทยรักไทย ประชาธิปัตย์ มหาชน
ที่นั่งก่อนหน้า 5 0 1
ที่นั่งที่ชนะ 7 0 0
ที่นั่งเปลี่ยน เพิ่มขึ้น2 Steady0 ลดลง1
คะแนนเสียง 343,578 92,301 55,162
% 65.54 17.61 10.52

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

ทักษิณ ชินวัตร
ไทยรักไทย

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

ทักษิณ ชินวัตร
ไทยรักไทย

ภาพรวม

แก้

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ (รวมทั้งจังหวัดสมุทรปราการ)

แก้
พรรค คะแนนเสียง
จน. % +/–
ไทยรักไทย 343,578 65.54%  22.90%
ประชาธิปัตย์ 92,301 17.61%  3.24%
มหาชน 55,162 10.52%  1.17%
อื่น ๆ 33,202 6.33%  15.28%
ผลรวม 524,243 100.00%
คะแนนเสียง
ไทยรักไทย
  
65.54%
ประชาธิปัตย์
  
17.61%
มหาชน
  
10.52%
อื่น ๆ
  
6.33%

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ (รายเขตเลือกตั้ง)

แก้

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต (รวมทั้งจังหวัดสมุทรปราการ)

แก้

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต (รายเขตเลือกตั้ง)

แก้

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ

แก้
e • d ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ จังหวัดสมุทรปราการ
พรรค คะแนนเสียง ร้อยละ
ชาติไทย (1) 21,953 4.19
กิจสังคม (2) 342 0.07
พัฒนาชาติไทย (3) 665 0.13
ประชาธิปัตย์ (4) 92,301 17.61
ประชาชนไทย (5) 475 0.09
คนขอปลดหนี้ (6) 983 0.19
ธรรมชาติไทย (7) 344 0.07
แผ่นดินไทย (8) 940 0.18
ไทยรักไทย (9) 343,578 65.54
ความหวังใหม่ (10) 538 0.10
มหาชน (11) 55,162 10.52
ประชากรไทย (12) 560 0.11
ไทยช่วยไทย (13) 446 0.09
แรงงาน (14) 1,467 0.28
ชาติประชาธิปไตย (15) 1,283 0.25
กสิกรไทย (16) 141 0.03
ทางเลือกที่สาม (17) 336 0.06
รักษ์ถิ่นไทย (18) 199 0.04
พลังเกษตรกร (19) 2,215 0.42
พลังประชาชน (20) 315 0.06
บัตรดี 524,243 95.62
บัตรเสีย 13,964 2.55
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 10,061 1.84
ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 548,268 71.96
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 761,886 100.00

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต

แก้

เขต 1เขต 2เขต 3เขต 4เขต 5เขต 6เขต 7

สัญลักษณ์และความหมาย
* ส.ส.ระบบเขตเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
** ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
ผู้สมัครที่เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
( ) หมายเลขประจำตัวของผู้สมัคร
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขต 1

แก้

เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วยอำเภอเมืองสมุทรปราการ (เฉพาะตำบลบางโปรง ตำบลบางด้วน ตำบลปากน้ำ ตำบลท้ายบ้าน และตำบลบางปูใหม่)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดสมุทรปราการ
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย สงคราม กิจเลิศไพโรจน์ (9) 34,070 55.78
มหาชน อัครวัฒน์ อัศวเหม (11) 16,007 26.21
ประชาธิปัตย์ อนัน เทพหัสดิน ณ อยุธยา (4) 9,755 15.97
แรงงาน เอราวัณ ทับพลี (14) 1,245 2.04
ผลรวม 61,077 100.00
บัตรดี 61,077 90.51
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,959 4.39
บัตรเสีย 3,442 5.10
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 67,478 70.55
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 95,643 100.00
ไทยรักไทย ชนะที่นั่ง (เขตเลือกตั้งใหม่)

เขต 2

แก้

เขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วยอำเภอเมืองสมุทรปราการ (เฉพาะตำบลสำโรงเหนือ ตำบลเทพารักษ์ ตำบลแพรกษาใหม่ และตำบลแพรกษา)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดสมุทรปราการ
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย ประเสริฐ เด่นนภาลัย (9)* 38,408 50.56
มหาชน กิตติ ยงศ์สงวนชัย (11) 13,813 18.18
ประชาธิปัตย์ สรชา วีรชาติวัฒนา (4) 12,945 17.04
ชาติไทย เอกสิทธิ์ คุณานันทกุล (1) 10,379 13.66
ทางเลือกที่สาม เกรียงศักดิ์ พินทุสรศรี (17) 423 0.56
ผลรวม 75,968 100.00
บัตรดี 75,968 90.87
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,569 3.07
บัตรเสีย 5,060 6.05
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 83,597 70.35
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 118,827 100.00
ไทยรักไทย รักษาที่นั่ง

เขต 3

แก้

เขตการเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วยอำเภอเมืองสมุทรปราการ (เฉพาะตำบลบางเมืองใหม่ ตำบลบางเมือง และตำบลท้ายบ้านใหม่)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดสมุทรปราการ
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย ว่าที่เรือโท วัลลภ ยังตรง (9)* 44,506 62.43
มหาชน จักรกฤษณ์ ยั่งยืน (11) 16,279 22.83
ประชาธิปัตย์ อภิลักษณ์ ปรัชญาภรณ์ (4) 10,510 14.74
ผลรวม 71,295 100.00
บัตรดี 71,295 91.01
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,934 3.75
บัตรเสีย 4,108 5.24
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 78,337 72.07
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 108,692 100.00
ไทยรักไทย รักษาที่นั่ง

เขต 4

แก้

เขตการเลือกตั้งที่ 4 ประกอบด้วยอำเภอบางพลี (ยกเว้นตำบลหนองปรือ)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 4 จังหวัดสมุทรปราการ
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย จิรพันธ์ ลิ้มสกุลศิริรัตน์ (9)* 45,589 61.80
ประชาธิปัตย์ สุวัจชัย ฉัตรชุมสาย (4) 17,184 23.29
มหาชน สุนทร ปานแสงทอง (11) 10,994 14.90
ผลรวม 73,767 100.00
บัตรดี 73,767 89.62
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,698 4.49
บัตรเสีย 4,850 5.89
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 82,315 73.53
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 111,947 100.00
ไทยรักไทย รักษาที่นั่ง

เขต 5

แก้

เขตการเลือกตั้งที่ 5 ประกอบด้วยอำเภอบางบ่อ อำเภอบางเสาธง อำเภอบางพลี (เฉพาะตำบลหนองปรือ) และอำเภอเมืองสมุทรปราการ (เฉพาะตำบลบางปู)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 5 จังหวัดสมุทรปราการ
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย สลิลทิพย์ ชัยสดมภ์ (9)* 50,006 71.18
ประชาธิปัตย์ เกรียงศักดิ์ บุญประเสริฐ (4) 10,127 14.42
มหาชน มั่น พัธโนทัย (11)✔ 10,115 14.40
ผลรวม 70,248 100.00
บัตรดี 70,248 91.49
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,941 2.53
บัตรเสีย 4,596 5.99
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 76,785 70.99
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 108,164 100.00
ไทยรักไทย รักษาที่นั่ง

เขต 6

แก้

เขตการเลือกตั้งที่ 6 ประกอบด้วยอำเภอพระประแดง (ยกเว้นตำบลบางจาก ตำบลบางครุ และตำบลตลาด)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย เรวดี รัศมิทัต (9)* 49,542 67.88
มหาชน นันทนิจ กุลเจริญ (11) 15,183 20.80
ประชาธิปัตย์ อุเทน ชาติภิญโญ (4) 8,258 11.31
ผลรวม 72,983 100.00
บัตรดี 72,983 91.52
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,961 3.71
บัตรเสีย 3,801 4.77
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 79,745 73.49
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 108,518 100.00
ไทยรักไทย ได้ที่นั่งจาก มหาชน

เขต 7

แก้

เขตการเลือกตั้งที่ 7 ประกอบด้วยอำเภอพระสมุทรเจดีย์และอำเภอพระประแดง (เฉพาะตำบลบางจาก ตำบลบางครุ และตำบลตลาด)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 7 จังหวัดสมุทรปราการ
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย ประชา ประสพดี (9)* 46,880 63.88
มหาชน ภัทราวุธ พุกพิบูลย์ (11) 14,536 19.81
ประชาธิปัตย์ สมยศ ประกอบผล (4) 11,966 16.31
ผลรวม 73,382 100.00
บัตรดี 73,382 91.45
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,874 3.58
บัตรเสีย 3,989 4.97
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 80,245 72.89
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 110,095 100.00
ไทยรักไทย รักษาที่นั่ง

อ้างอิง

แก้
  1. คณะกรรมการการเลือกตั้ง. "ข้อมูล สถิติ และผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2548" (PDF). คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2020-06-03. สืบค้นเมื่อ 29 พฤษภาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้