จังหวัดสกลนครในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร พ.ศ. 2548 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 7 เขตเลือกตั้ง[1] เท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี พ.ศ. 2544 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

จังหวัดสกลนครในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548

← พ.ศ. 2544 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 (โมฆะ) →

7 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ผู้ใช้สิทธิ63.37%
  First party Second party Third party
 
พรรค ไทยรักไทย มหาชน ชาติไทย
เลือกตั้งล่าสุด 3 0 1
ที่นั่งก่อนหน้า 6 0 1
ที่นั่งที่ชนะ 7 0 0
ที่นั่งเปลี่ยน เพิ่มขึ้น1 Steady 0 ลดลง1
คะแนนเสียง 397,965 22,140 18,427
% 82.47 4.59 3.82

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

ทักษิณ ชินวัตร
ไทยรักไทย

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

ทักษิณ ชินวัตร
ไทยรักไทย

ภาพรวม

แก้

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ (รวมทั้งจังหวัดสกลนคร)

แก้
พรรค คะแนนเสียง
จน. %
ไทยรักไทย 397,965 82.47%
มหาชน 22,140 4.59%
ชาติไทย 18,427 3.82%
อื่น ๆ 44,004 9.12%
ผลรวม 482,536 100.00%
คะแนนเสียง
ไทยรักไทย
  
82.47%
มหาชน
  
4.59%
ชาติไทย
  
3.82%
อื่น ๆ
  
9.12%

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ (รายเขตเลือกตั้ง)

แก้

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต (รวมทั้งจังหวัดสกลนคร)

แก้

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต (รายเขตเลือกตั้ง)

แก้


ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ

แก้
e • d ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ จังหวัดสกลนคร
พรรค คะแนนเสียง ร้อยละ
ชาติไทย (1) 18,427 3.82
กิจสังคม (2) 675 0.14
พัฒนาชาติไทย (3) 931 0.19
ประชาธิปัตย์ (4) 14,584 3.02
ประชาชนไทย (5) 1,520 0.32
คนขอปลดหนี้ (6) 9,005 1.87
ธรรมชาติไทย (7) 672 0.14
แผ่นดินไทย (8) 1,349 0.28
ไทยรักไทย (9) 397,965 82.47
ความหวังใหม่ (10) 4,698 0.97
มหาชน (11) 22,140 4.59
ประชากรไทย (12) 520 0.11
ไทยช่วยไทย (13) 1,043 0.22
แรงงาน (14) 408 0.08
ชาติประชาธิปไตย (15) 552 0.11
กสิกรไทย (16) 538 0.11
ทางเลือกที่สาม (17) 153 0.03
รักษ์ถิ่นไทย (18) 392 0.08
พลังเกษตรกร (19) 6,583 1.36
พลังประชาชน (20) 381 0.08
บัตรดี 482,536 97.40
บัตรเสีย 9,581 1.93
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,309 0.67
ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 495,426 63.37
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 781,791 100.00

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต

แก้

เขต 1เขต 2เขต 3เขต 4เขต 5เขต 6เขต 7

สัญลักษณ์และความหมาย
* ส.ส.ระบบเขตเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
** ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
ผู้สมัครที่เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
( ) หมายเลขประจำตัวของผู้สมัคร
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ 1

แก้

ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองสกลนคร (ยกเว้นตำบลโคกก่อง ตำบลม่วงลาย ตำบลดงชน และตำบลเหล่าปอแดง)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดสกลนคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย อภิชาติ ตีรสวัสดิชัย (9)* 54,162 72.60
มหาชน อมราวดี สมผล (11) 9,477 12.70
ความหวังใหม่ บุญมี วงศ์ศรีดา (10) 4,756 6.37
ประชาธิปัตย์ ทวีวัฒน์ ฤทธิ์ฤๅชัย (4)✔ 4,497 6.03
ชาติไทย ชาลี ราชัย (1) 1,326 1.78
ประชาชนไทย พิศตะวัน จักรพิมพ์ (5) 388 0.52
ผลรวม 74,606 100.00
บัตรดี 74,606 92.65
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,510 3.12
บัตรเสีย 3,410 4.23
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 80,526 68.05
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 117,139 100.00
ไทยรักไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 2

แก้

ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองสกลนคร (เฉพาะตำบลโคกก่อง ตำบลม่วงลาย ตำบลดงชน และตำบลเหล่าปอแดง) อำเภอกุสุมาลย์ อำเภอโพนนาแก้ว อำเภอโคกศรีสุพรรณ และอำเภอเต่างอย

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดสกลนคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย เฉลิมชัย อุฬารกุล (9)* 50,882 75.42
มหาชน ศิริชัย สมพงษ์ (11) 8,207 12.16
ชาติไทย อธิพัทธ์ ศรีธนนันท์ (1) 4,595 6.81
คนขอปลดหนี้ ว่าที่ร้อยตรี ไต้หวัน คำสร้าง (6) 2,633 3.90
ประชาธิปัตย์ สุวิทย์ นันอำไพ (4) 969 1.44
เกษตรกรไทย พงศ์ภีระ วงศ์ธีระนันท์ (21) 182 0.27
ผลรวม 67,468 100.00
บัตรดี 67,468 92.80
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,355 1.86
บัตรเสีย 3,877 5.83
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 72,700 64.01
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 113,577 100.00
ไทยรักไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 3

แก้

ประกอบไปด้วยอำเภอพรรณานิคม (ยกเว้นตำบลช้างมิ่ง) อำเภอกุดบาก อำเภอภูพาน และอำเภออากาศอำนวย (เฉพาะตำบลโพนแพงและตำบลบะหว้า)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดสกลนคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย เฉลิมชาติ การุญ (9) 39,093 56.58
ชาติไทย นริศร ทองธิราช (1)* 24,250 35.10
คนขอปลดหนี้ วันเย็น แก้วก่า (6) 3,101 4.49
ประชาธิปัตย์ ไพศาล คำจวง (4) 1,835 2.66
มหาชน สุรวิทย์ ฝึกฝน (11) 817 1.18
ผลรวม 69,096 100.00
บัตรดี 69,096 94.68
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 742 1.02
บัตรเสีย 3,144 4.31
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 72,982 65.30
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 111,767 100.00
ไทยรักไทย ได้ที่นั่งจาก ชาติไทย

เขตเลือกตั้งที่ 4

แก้

ประกอบไปด้วยอำเภอพังโคน อำเภอวาริชภูมิ อำเภอส่องดาว อำเภอนิคมน้ำอูน และอำเภอพรรณานิคม (เฉพาะตำบลช้างมิ่ง)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 4 จังหวัดสกลนคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย สาคร พรหมภักดี (9)* 50,123 77.04
มหาชน ทรงศักดิ์ สิงห์หาด (11) 10,982 16.88
ประชาธิปัตย์ ไพรัตน์ เหมะธุสิน (4) 2,666 4.09
ประชาชนไทย ชาญณรงค์ ศรีสำราญ (5) 1,292 1.99
ความหวังใหม่ พันตำรวจโท สมใจ จันทรังษี (10)
ผลรวม 65,063 100.00
บัตรดี 65,063 91.14
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,181 3.06
บัตรเสีย 4,143 5.80
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 71,387 63.87
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 112,648 100.00
ไทยรักไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 5

แก้

ประกอบไปด้วยอำเภอสว่างแดนดิน และอำเภอเจริญศิลป์ (เฉพาะตำบลโคกศิลา)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 5 จังหวัดสกลนคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย พงษ์ศักดิ์ บุญศล (9)* 38,497 61.63
มหาชน ชัยมงคล ไชยรบ (11) 17,652 28.26
ความหวังใหม่ ชัยรัตน์ หงส์ทอง (10) 4,939 7.91
ชาติไทย ชาคริต ไชยทองพันธ์ (1) 698 1.12
ประชาธิปัตย์ บุญธรรม อาจหาญ (4) 676 1.08
ผลรวม 62,462 100.00
บัตรดี 62,462 93.96
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,125 1.69
บัตรเสีย 2,889 4.35
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 66,476 61.73
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 107,681 100.00
ไทยรักไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 6

แก้

ประกอบไปด้วยอำเภอวานรนิวาส และอำเภอเจริญศิลป์ (ยกเว้นตำบลโคกศิลา)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 6 จังหวัดสกลนคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย เสรี สาระนันท์ (7)* 43,622 69.34
ชาติไทย พงศา คอมแพงจันทร์ (1) 16,546 26.30
มหาชน วัชรินทร์ ศรีถาพร (11)✔ 2,037 3.24
ประชาธิปัตย์ สุนทร แผงงาม (4) 709 1.13
ผลรวม 62,914 100.00
บัตรดี 62,914 95.29
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 520 0.79
บัตรเสีย 2,593 3.93
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 66,027 60.32
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 109,461 100.00
ไทยรักไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 7

แก้

ประกอบไปด้วยอำเภอบ้านม่วง อำเภอคำตากล้า และอำเภออากาศอำนวย (ยกเว้นตำบลโพนแพงและตำบลบะหว้า)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 7 จังหวัดสกลนคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย เกษม อุประ (9)* 33,674 54.39
ความหวังใหม่ อวยชัย สุขรัตน์ (10)✔ 11,226 18.13
มหาชน ภานุวัติ ยศรักษา (11) 10,303 16.64
ชาติไทย สุริยนต์ ศรีสถาน (1) 4,976 8.04
คนขอปลดหนี้ บัวระพา จันทรา (6) 1,187 1.92
ประชาธิปัตย์ บุญรักษ์ พลศรีดา (4) 441 0.71
ชาติประชาธิปไตย กานดา รัตนวิจารณ์ (15) 102 0.17
ผลรวม 61,909 100.00
บัตรดี 61,909 94.77
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 846 1.30
บัตรเสีย 2,573 3.94
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 65,328 59.55
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 109,528 100.00
ไทยรักไทย รักษาที่นั่ง

อ้างอิง

แก้
  1. คณะกรรมการการเลือกตั้ง. "ข้อมูล สถิติ และผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2548" (PDF). คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2020-06-03. สืบค้นเมื่อ 29 พฤษภาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)