จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2548 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 5 เขตเลือกตั้ง[1] จำนวนที่นั่งเท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี พ.ศ. 2544 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548

← พ.ศ. 2544 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 (โมฆะ) →

5 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ผู้ใช้สิทธิ76.48%
  First party Second party
 
พรรค ไทยรักไทย ประชาธิปัตย์
ที่นั่งก่อนหน้า 5 0
ที่นั่งที่ชนะ 5 0
ที่นั่งเปลี่ยน Steady0 Steady0
คะแนนเสียง 299,664 50,535
% 73.59 12.41

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

ทักษิณ ชินวัตร
ไทยรักไทย

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

ทักษิณ ชินวัตร
ไทยรักไทย

ภาพรวม แก้

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ (รวมทั้งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา) แก้

พรรค คะแนนเสียง
จน. % +/–
ไทยรักไทย 299,664 73.59%
ประชาธิปัตย์ 50,535 12.41%
อื่น ๆ 57,037 14.00%
ผลรวม 407,236 100.00%
คะแนนเสียง
ไทยรักไทย
  
73.59%
ประชาธิปัตย์
  
12.41%
อื่น ๆ
  
14.00%

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ (รายเขตเลือกตั้ง) แก้

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต (รวมทั้งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา) แก้

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต (รายเขตเลือกตั้ง) แก้

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ แก้

e • d ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พรรค คะแนนเสียง ร้อยละ
ชาติไทย (1) 17,529 4.30
กิจสังคม (2) 636 0.16
พัฒนาชาติไทย (3) 939 0.23
ประชาธิปัตย์ (4) 50,535 12.41
ประชาชนไทย (5) 693 0.17
คนขอปลดหนี้ (6) 1,686 0.41
ธรรมชาติไทย (7) 468 0.12
แผ่นดินไทย (8) 918 0.23
ไทยรักไทย (9) 299,664 73.59
ความหวังใหม่ (10) 926 0.23
มหาชน (11) 23,202 5.70
ประชากรไทย (12) 520 0.13
ไทยช่วยไทย (13) 840 0.21
แรงงาน (14) 1,260 0.31
ชาติประชาธิปไตย (15) 1,096 0.27
กสิกรไทย (16) 226 0.06
ทางเลือกที่สาม (17) 166 0.04
รักษ์ถิ่นไทย (18) 406 0.10
พลังเกษตรกร (19) 5,167 1.27
พลังประชาชน (20) 359 0.09
บัตรดี 407,326 94.90
บัตรเสีย 14,825 3.45
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 7,081 1.65
ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 429,142 76.48
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 561,125 100.00

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต แก้

เขต 1เขต 2เขต 3เขต 4เขต 5

สัญลักษณ์และความหมาย
* ส.ส.ระบบเขตเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
** ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
ผู้สมัครที่เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
( ) หมายเลขประจำตัวของผู้สมัคร
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ 1 แก้

เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วยอำเภอพระนครศรีอยุธยา และอำเภอบางปะหัน (เฉพาะตำบลขยาย ตำบลขวัญเมือง ตำบลโพธิ์สามต้น ตำบลพุทเลา และตำบลบ้านลี่)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย เกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร (9)* 46,591 60.41
มหาชน สุรเชษฐ์ ชัยโกศล (11) 22,581 29.28
ประชาธิปัตย์ สุทัศน์ อติโรจนกุล (4) 7,951 10.31
ผลรวม 77,123 100.00
บัตรดี 77,123 91.26
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,000 3.55
บัตรเสีย 4,390 5.19
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 84,513 77.65
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 108,843 100.00
ไทยรักไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 2 แก้

เขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วยอำเภอท่าเรือ อำเภอนครหลวง อำเภอมหาราช อำเภอบ้านแพรก และอำเภอบางปะหัน (ยกเว้นตำบลขยาย ตำบลขวัญเมือง ตำบลโพธิ์สามต้น ตำบลพุทเลา และตำบลบ้านลี่)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย พ้อง ชีวานันท์ (9)* 60,487 78.80
ประชาธิปัตย์ สมบูรณ์ มีนาค (4) 9,135 11.90
มหาชน สุพจน์ ศักดิ์ดี (11) 4,745 6.18
ชาติไทย สิทธิศักดิ์ ทองศรี (1) 2,397 3.12
ผลรวม 76,764 100.00
บัตรดี 76,764 89.74
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,049 3.56
บัตรเสีย 5,723 6.69
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 85,536 79.37
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 107,765 100.00
ไทยรักไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 3 แก้

เขตการเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วยอำเภอวังน้อย อำเภออุทัย อำเภอภาชี และอำเภอบางปะอิน (เฉพาะตำบลบ้านสร้าง ตำบลสามเรือน ตำบลตลิ่งชัน ตำบลคลองจิก และตำบลเชียงรากน้อย)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย สุวิมล พันธุ์เจริญวรกุล (9)* 67,011 82.55
ประชาธิปัตย์ พันตำรวจโท มนัส ธนะสาร (4) 8,514 10.49
มหาชน กิตติ จูปรางค์ (11) 5,652 6.96
ผลรวม 81,177 100.00
บัตรดี 81,177 88.56
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,001 3.27
บัตรเสีย 7,482 8.16
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 91,660 77.81
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 117,800 100.00
ไทยรักไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 4 แก้

เขตการเลือกตั้งที่ 4 ประกอบด้วยอำเภอบางไทร อำเภอลาดบัวหลวง อำเภอบางปะอิน (ยกเว้นตำบลบ้านสร้าง ตำบลสามเรือน ตำบลตลิ่งชัน ตำบลคลองจิก และตำบลเชียงรากน้อย) และอำเภอเสนา (เฉพาะตำบลชายนา ตำบลมารวิชัย ตำบลสามตุ่ม ตำบลดอนทอง และตำบลบ้านหลวง)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 4 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย วิทยา บุรณศิริ (9)* 63,890 85.19
ประชาธิปัตย์ สมบัติ ทัพประยูร (4) 9,993 13.32
ความหวังใหม่ บุญชอบ อินทรักษาทรัพย์ (10) 1,118 1.49
ผลรวม 75,001 100.00
บัตรดี 75,001 89.04
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,740 3.25
บัตรเสีย 6,488 7.70
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 84,229 72.23
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 116,615 100.00
ไทยรักไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 5 แก้

เขตการเลือกตั้งที่ 5 ประกอบด้วยอำเภอผักไห่ อำเภอบางบาล อำเภอเสนา (ยกเว้นตำบลชายนา ตำบลมารวิชัย ตำบลสามตุ่ม ตำบลดอนทอง และตำบลบ้านหลวง) และอำเภอบางซ้าย

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 5 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย บุญพันธ์ แขวัฒนะ (9)* 47,568 65.13
ประชาธิปัตย์ มนตรี จันทร (4) 15,370 21.05
มหาชน บุญส่ง กุศลเอี่ยม (11) 5,818 7.97
ชาติไทย สุรัตน์ชัย บุญมีนิยม (1) 4,277 5.86
ผลรวม 73,033 100.00
บัตรดี 73,033 87.78
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,964 4.76
บัตรเสีย 6,207 7.46
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 83,204 75.57
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 110,102 100.00
ไทยรักไทย รักษาที่นั่ง

อ้างอิง แก้

  1. คณะกรรมการการเลือกตั้ง. "ข้อมูล สถิติ และผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2548" (PDF). คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2020-06-03. สืบค้นเมื่อ 29 พฤษภาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)

แหล่งข้อมูลอื่น แก้