คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อังกฤษ: National Olympic Committee of Thailand under the Royal Patronage of His Majesty the King: NOCT) เป็นหน่วยงานภายใต้ความดูแลของคณะกรรมการโอลิมปิกสากล มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ บ้านอัมพวัน เลขที่ 226 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
(National Olympic Committee of Thailand)
NOCT Crest.png
ชื่อย่อคอท./NOCT
ก่อตั้ง20 มิถุนายน พ.ศ. 2491
ประเภทกรม
สํานักงานใหญ่บ้านอัมพวัน เลขที่ 226 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ภาษาทางการ
ไทย
ประธานกรรมการ
ประวิตร วงษ์สุวรรณ
เว็บไซต์www.olympicthai.org

มีหน้าที่จัดส่งและนำคณะนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก และกีฬาระดับภูมิภาค ระดับทวีป หรือระดับโลก ซึ่งรับรองโดยคณะกรรมการโอลิมปิกสากล นอกจากนั้น ยังเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติใดๆ ของคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ประจำทีม ที่เข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าวด้วย

ประวัติแก้ไข

ในปี พ.ศ. 2489 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาหนึ่งชุดมีชื่อเรียกว่า "คณะกรรมการต้อนรับระหว่างประเทศฝ่ายกีฬา" มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชาวต่างประเทศที่มาพำนัก อยู่ในประเทศไทยหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ได้มีโอกาสเล่นและแข่งขันกีฬา โดยรวบรวมรายได้ จากการเก็บค่าผ่านประตูส่งบำรุงสภากาชาดไทย และบำรุงการกุศลสาธารณประโยชน์ด้านการกีฬา

ต่อมาที่ประชุมเห็นว่าน่าจะมีองค์กรโอลิมปิกมาดำเนินการแทน คณะกรรมการดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเจริญสัมพันธไมตรีด้านการกีฬากับนานาประเทศ จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยฯ ขึ้นเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2491 พร้อมทั้งมีหนังสือถึงคณะกรรมการโอลิมปิกสากล ณ เมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2491 เพื่อขอให้ดำเนินการรับรองอย่างเป็นทางการต่อไป หลังจากนั้นคณะกรรมการโอลิมปิกสากลได้นำเรื่องนี้เสนอเข้าที่ประชุม ณ กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 ในการนี้ที่ประชุมได้ให้การรับรอง คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยฯ อย่างเป็นทางการและเป็นเอกฉันท์

ในระหว่างที่คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย กำลังทำเรื่องขอให้คณะกรรมการโอลิมปิกสากล รับรองอย่างเป็นทางการอยู่นั้น คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ก็ได้นำเรื่องขอพระราชทาน พระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ อันเป็นการดำเนินเรื่องให้สอดคล้องกับนานาประเทศ ที่มีพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประมุข

ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน โดยท่านราชเลขานุการในพระองค์ได้เชิญกระแสรับสั่งมาเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2492 อีกทั้งยังได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ใช้ตราของคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามลายพระหัตถ์ของท่านราชเลขาธิการ เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2494

รายนามคณะกรรมการบริหารแก้ไข

คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย วาระดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568 มีรายนามดังต่อไปนี้[1]

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข