คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อังกฤษ: National Olympic Committee of Thailand under the Royal Patronage of His Majesty the King: NOCT) เป็นหน่วยงานภายใต้ความดูแลของคณะกรรมการโอลิมปิกสากล มีสำนักงานใหญ่ตั้งที่แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
NOCT Crest.png
ประเทศ/ภูมิภาค ไทย
รหัสประเทศTHA
วันก่อตั้ง20 มิถุนายน พ.ศ. 2491; 74 ปีก่อน (2491-06-20)
วันรับรอง15 พฤษภาคม พ.ศ. 2493; 72 ปีก่อน (2493-05-15)
สมาคมสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย
สำนักงานใหญ่บ้านอัมพวัน เลขที่ 226 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ประธานประวิตร วงษ์สุวรรณ
เลขาธิการใหญ่จารึก อารีราชการัณย์
เว็บไซต์www.olympicthai.org

มีหน้าที่จัดส่งและนำคณะนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก และกีฬาระดับภูมิภาค ระดับทวีป หรือระดับโลก ซึ่งรับรองโดยคณะกรรมการโอลิมปิกสากล นอกจากนั้น ยังเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติใดๆ ของคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ประจำทีม ที่เข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าวด้วย

ประวัติแก้ไข

ในปี พ.ศ. 2489 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาหนึ่งชุดมีชื่อเรียกว่า "คณะกรรมการต้อนรับระหว่างประเทศฝ่ายกีฬา" มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชาวต่างประเทศที่มาพำนัก อยู่ในประเทศไทยหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ได้มีโอกาสเล่นและแข่งขันกีฬา โดยรวบรวมรายได้ จากการเก็บค่าผ่านประตูส่งบำรุงสภากาชาดไทย และบำรุงการกุศลสาธารณประโยชน์ด้านการกีฬา

ต่อมาที่ประชุมเห็นว่าน่าจะมีองค์กรโอลิมปิกมาดำเนินการแทน คณะกรรมการดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเจริญสัมพันธไมตรีด้านการกีฬากับนานาประเทศ จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยฯ ขึ้นเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2491 พร้อมทั้งมีหนังสือถึงคณะกรรมการโอลิมปิกสากล ณ เมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2491 เพื่อขอให้ดำเนินการรับรองอย่างเป็นทางการต่อไป หลังจากนั้นคณะกรรมการโอลิมปิกสากลได้นำเรื่องนี้เสนอเข้าที่ประชุม ณ กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 ในการนี้ที่ประชุมได้ให้การรับรอง คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยฯ อย่างเป็นทางการและเป็นเอกฉันท์

ในระหว่างที่คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย กำลังทำเรื่องขอให้คณะกรรมการโอลิมปิกสากล รับรองอย่างเป็นทางการอยู่นั้น คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ก็ได้นำเรื่องขอพระราชทาน พระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ อันเป็นการดำเนินเรื่องให้สอดคล้องกับนานาประเทศ ที่มีพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประมุข

ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน โดยท่านราชเลขานุการในพระองค์ได้เชิญกระแสรับสั่งมาเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2492 อีกทั้งยังได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ใช้ตราของคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามลายพระหัตถ์ของท่านราชเลขาธิการ เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2494

รายนามคณะกรรมการบริหารแก้ไข

คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย วาระดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568 มีรายนามดังต่อไปนี้[1]

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข