สมบัติ คุรุพันธ์

ดร.สมบัติ คุรุพันธ์ คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย นายกสมาคมแฮนด์บอลแห่งประเทศไทย อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในรัฐบาล ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และอดีตอธิบดีกรมพลศึกษา

ดร.สมบัติ คุรุพันธ์
ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ดำรงตำแหน่ง
5 ตุลาคม พ.ศ. 2555 – 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2494 (69 ปี)
อุบลราชธานี ประเทศไทย
ศาสนา พุทธ

ประวัติแก้ไข

ดร.สมบัติ คุรุพันธ์ เกิดเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2494 (69 ปี) ที่อำนาจเจริญ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา กศ.บ. (สุขศึกษา) จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในปี พ.ศ. 2520 และปริญญาโท สาขา วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์ ) จากมหาวิทยาลัยมหิดล ในปี พ.ศ. 2527 และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขา ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ในปี พ.ศ. 2553[1]


การทำงานแก้ไข

ดร.สมบัติ คุรุพันธ์ เริ่มรับราชการในกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อปี พ.ศ. 2540 ในตำแหน่ง เลขานุการกรม 8 สำนักงานเลขานุการกรมกรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 ได้รับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ 9 สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ต่อมาในปี พ.ศ. 2548 ได้รับตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการ 10 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ต่อมาในปี พ.ศ. 2553 ได้รับตำแหน่ง อธิบดีกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 ได้รับตำแหน่ง ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา[2]

ดร.สมบัติ คุรุพันธ์ ถือว่าเป็นบุคคลหนึ่งที่มุ่งมั่น ทุ่มเท ทำงานในด้านการกีฬาของไทย เคยดำรงตำแหน่งสำคัญในวงการกีฬามากมาย อาทิ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อธิบดีกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายกสมาคมแฮนด์บอลแห่งประเทศไทย ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ฯลฯ ในการจัดตั้งรัฐบาลของยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้มีการแต่งตั้งให้ ดร.สมบัติ คุรุพันธ์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ปัจจุบัน ดร.สมบัติ คุรุพันธ์ ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย (กรรมการ IOC) นายกสมาคมแฮนด์บอลแห่งประเทศไทย ประธานสมาพันธ์แฮนด์บอลแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คณะกรรมการบริหารสมาพันธ์แฮนด์บอลแห่งเอเชีย ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ประจำคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระวุฒิสภา กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ของสถาบันการพลศึกษา [3]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข