เทะ เป็นคะนะของภาษาญี่ปุ่นตัวหนึ่ง ฮิระงะนะเขียนว่า て มีที่มาจากตัวเขียนหวัดของมันโยงะนะ 天 และคะตะกะนะเขียนว่า テ มีที่มาจากส่วนซ้ายบนของมันโยงะนะ 天 ออกเสียงว่า [te] เมื่อเติมดะกุเต็งจะออกเสียงว่า [de]


ฮิรางานะ

คาตากานะ
การถอดอักษร te
+ดากูเต็ง de
มังโยงานะ
ของฮิรางานะ
มังโยงานะ
ของคาตากานะ
รหัสเรียกขาน 手紙のテ
(เทะงะมิ โนะ เทะ)
รหัสมอร์ส ・-・--
อักษรเบรลล์ ⠟
ยูนิโคด U+3066, U+30C6
คะนะ
อึง วะ ระ ยะ มะ ฮะ นะ ทะ ซะ คะ อะ
วิ ริ มิ ฮิ นิ ชิ ชิ คิ อิ
รุ ยุ มุ ฟุ นุ สึ ซุ คุ อุ
เวะ เระ เมะ เฮะ เนะ เทะ เซะ เคะ เอะ
โวะ โระ โยะ โมะ โฮะ โนะ โทะ โซะ โคะ โอะ
เคะตัวเล็ก · สึตัวเล็ก · โยะริ · โคะโตะ
ดะกุเต็ง · ฮันดะกุเต็ง · โชอมปุ

て เป็นอักษรลำดับที่ 19 อยู่ระหว่าง つ (สึ) กับ と (โทะ) ในการจัดลำดับอักษรปัจจุบัน ส่วนการจัดลำดับแบบอิโระฮะ て เป็นอักษรลำดับที่ 35 อยู่ระหว่าง え (เอะ) กับ あ (อะ)

รูปแบบ โรมะจิ ฮิระงะนะ คะตะกะนะ เสียงอ่าน รูปแบบ โรมะจิ ฮิระงะนะ คะตะกะนะ เสียงอ่าน
ธรรมดา te เทะ-เตะ ธรรมดา
+ดะกุเต็ง
de เดะ
tei
てい, てぃ
てえ, てぇ
てー, て~
テイ, ティ
テエ, テェ
テー, テ~
เท-เต dei
でい, でぃ
でえ, でぇ
でー, で~
デイ, ディ
デエ, デェ
デー, デ~
เด
ทวิอักษร tya てゃ テャ เทียะ-เตียะ ทวิอักษร
+ดะกุเต็ง
dya でゃ デャ เดียะ
ti てぃ ティ ทิ-ติ di でぃ ディ ดิ
tyu てゅ テュ ทิว-ติว dyu でゅ デュ ดิว
tyo てょ テョ เทียว-เตียว dyo でょ デョ เดียว

อักษรแบบอื่น

แก้
อักขระ ยูนิโคด จิส เอกซ์ 0213[1] ความหมาย
U+3066 1-4-38 ฮิระงะนะ เทะ
U+3067 1-4-39 ฮิระงะนะ เดะ
U+30C6 1-5-38 คะตะกะนะ เทะ
U+30C7 1-5-39 คะตะกะนะ เดะ
U+32E2 1-12-77 คะตะกะนะ เทะ ในวงกลม
U+FF83 ไม่มี คะตะกะนะ เทะ ครึ่งความกว้าง
🈓 U+1F213 ไม่มี คะตะกะนะ เดะ ในสี่เหลี่ยม

ลำดับขีด

แก้
 
ลำดับขีดในการเขียน て
 
ลำดับขีดในการเขียน テ

ฮิระงะนะ て มีลำดับขีด 1 ขีดดังนี้

  1. ขีดเส้นนอนจากซ้ายไปขวาเฉียงขึ้นเล็กน้อย ในตำแหน่งบน แล้วหักเส้นโค้งคล้ายวงเล็บเปิด

คะตะกะนะ テ มีลำดับขีด 3 ขีดดังนี้

  1. ขีดเส้นนอนจากซ้ายไปขวา ในตำแหน่งบน
  2. ขีดเส้นนอนจากซ้ายไปขวายาวกว่าเส้นแรก ในตำแหน่งกลาง
  3. ขีดเส้นโค้งลงทางซ้าย โดยเริ่มจากกึ่งกลางของเส้นที่สอง

คันจิ

แก้

ตัวอย่างคันจิที่อ่านว่าเทะ และขึ้นต้นด้วยเทะ มีดังนี้

亭 低 停 偵 剃 貞 呈 堤 定 帝 底 庭 廷 弟 悌 抵 挺 提 梯 汀
碇 禎 程 締 艇 訂 諦 蹄 逓 邸 鄭 釘 鼎 泥 摘 擢 敵 滴 的 笛
適 鏑 溺 哲 徹 撤 轍 迭 鉄 典 填 天 展 店 添 纏 甜 貼 転 顛
点 伝 殿 澱 田 電

อ้างอิง

แก้