เปิดเมนูหลัก

กฎเกณฑ์การใช้พยัญชนะ ~んแก้ไข

1)พยัญชนะ ~ん ใช้ขึ้นต้นประโยคหรื่อคำในภาษาญี่ปุ่นไม่ได้ เช่น ไม่มีทางที่จะเห็นคำว่า んいし。หน้าคำใดๆ ในภาษาญี่ปุ่น

2)เมื่อพยัญชนะ ~ん ไปอยู่หน้าเสียง g และ k เสียง พยัญชนะ ~ん จะเปลี่ยนเสียงเป็นเสียง ng หรือ เสียง ‘ง’ เช่น

   ka+n+gae = ka + ng + gae  かんがえ(考え)
    คัง  งาเอะ (ความคิด)
   ka+n+koo = ka + ng + koo  かんこう(観光)
   คัง โก(การท่องเที่ยว)      

3)เมื่อ พยัญชนะ ~ん ไปอยู่หน้าเสียง b, m, p เสียง พยัญชนะ ~ん จะเปลี่ยนเป็น เสียง m หรือ ‘ม’ เช่น

 shi+n+bun   = shi + m + bun しんぶん 
   ชิมบุง  (หนังสือพิมพ์)
 se+n+mon+ka = se +m +mon+ka  (専門家)  
   せんもんか  เซ็มมงกะ  (ผู้เชี่ยวชาญ)
 shi+n+pai   = shi + m +pai  (心配)
   しんぱい    ชิมไป     (เป็นห่วง)

4)เมื่อพยัญชนะ ~ん ไปอยู่หน้าเสียง d, n, t, r, และ z เสียงพยัญชนะ ~んจะเปลี่ยนเป็นเสียง n เช่น

   se+n+den = se+n+den    せんでん (宣伝)
     เซ็นเด็ง    (ประชาสัมพันธ์/เผยแพร่/กระจายข่าว) 
   a+n+nai  = a+ n+nai    あんない (案内)
    อันไน     (นำทาง) 
   ka+n+tan = ka+n+tan    かんたん (簡単)
     คันตัง    (ง่ายดาย) 
   te+n+ran+kai= te+n+ran+kai    てんらんかい (展覧会)
     เท็นรังไก  (งานนิทรรศการ) 
   a+n+zen = a+n+zen    あんぜん (安全)
     อันเซ็ง    (ปลอดภัย)