เปิดเมนูหลัก

กฎเกณฑ์การใช้พยัญชนะ ~んแก้ไข

1)พยัญชนะ ~ん ใช้ขึ้นต้นประโยคหรื่อคำในภาษาญี่ปุ่นไม่ได้ เช่น ไม่มีทางที่จะเห็นคำว่า んいし。หน้าคำใดๆ ในภาษาญี่ปุ่น

2)เมื่อพยัญชนะ ~ん ไปอยู่หน้าเสียง g และ k เสียง พยัญชนะ ~ん จะเปลี่ยนเสียงเป็นเสียง ng หรือ เสียง ‘ง’ เช่น

  ka+n+gae = ka + ng + gae かんがえ(考え)
  คัง งาเอะ (ความคิด)
  ka+n+koo = ka + ng + koo かんこう(観光)
  คัง โก(การท่องเที่ยว)   

3)เมื่อ พยัญชนะ ~ん ไปอยู่หน้าเสียง b, m, p เสียง พยัญชนะ ~ん จะเปลี่ยนเป็น เสียง m หรือ ‘ม’ เช่น

 shi+n+bun  = shi + m + bun しんぶん 
  ชิมบุง (หนังสือพิมพ์)
 se+n+mon+ka = se +m +mon+ka (専門家) 
  せんもんか เซ็มมงกะ (ผู้เชี่ยวชาญ)
 shi+n+pai  = shi + m +pai (心配)
  しんぱい  ชิมไป   (เป็นห่วง)

4)เมื่อพยัญชนะ ~ん ไปอยู่หน้าเสียง d, n, t, r, และ z เสียงพยัญชนะ ~んจะเปลี่ยนเป็นเสียง n เช่น

  se+n+den = se+n+den  せんでん (宣伝)
   เซ็นเด็ง  (ประชาสัมพันธ์/เผยแพร่/กระจายข่าว) 
  a+n+nai = a+ n+nai  あんない (案内)
  อันไน   (นำทาง) 
  ka+n+tan = ka+n+tan  かんたん (簡単)
   คันตัง  (ง่ายดาย) 
  te+n+ran+kai= te+n+ran+kai  てんらんかい (展覧会)
   เท็นรังไก (งานนิทรรศการ) 
  a+n+zen = a+n+zen  あんぜん (安全)
   อันเซ็ง  (ปลอดภัย)