รหัสมอร์ส (อังกฤษ: Morse code) เป็นวิธีการส่งข้อความเป็นชุดสัญญาณเสียง, ไฟ หรือเสียงเคาะ และจะมีลักษณะเป็นขีด และจุด เป็นภาษาที่ใช้กันได้ทั่วโลก สามารถเทียบเคียงเสียงอักษรได้ เริ่มแรกรหัสนี้เริ่มต้นขึ้นในราวกลาง ค.ศ. 1830 โดย ซามูเอล เอฟ. บี. มอร์ส (Samuel F. B. Morse) และ อัลเฟรต เวล (Alfred Vail) ได้คิดค้นเครื่องส่งโทรเลขโดยใช้กระแสไฟฟ้าควบคุมสนามแม่เหล็กของเครื่องรับปลายทางผ่านทางสายส่งสัญญาณ แต่ไม่ค่อยนิยม เนื่องจากมีโอกาสผิดพลาดสูง

แผนผังอักษรและตัวเลขรหัสมอร์ส[1]

รหัสมอร์สในปัจจุบัน แก้ไข

ปัจจุบันยังมีการใช้งานรหัสมอร์สอย่างมากในวงการวิทยุสมัครเล่น การติดต่อบางรูปแบบรหัสมอร์สยังสามารถใช้งานได้ดีที่สุด เช่นการติดต่อ สะท้อนออโรรา เป็นต้น ข้อดีอีกประการของการติดต่อแบบรหัสมอร์สผ่านวิทยุสื่อสารคือ ใช้แถบความถี่น้อยมากเมื่อเทียบกับการสื่อสารระบบอื่น ๆ เป็นการประหยัดความถี่ สามารถใช้งานพร้อม ๆ กันได้โดยไม่มีการรบกวนกัน

รหัสมอร์สมาตรฐานสากล แก้ไข

ตัวอักษรและตัวเลข แก้ไข

ตัวอักษร รหัสมอร์ส ตัวอักษร รหัสมอร์ส ตัวอักษร รหัสมอร์ส ตัวอักษร รหัสมอร์ส
  A ·–   J ·– – –   S ···   1 ·– – – –
  B –···   K –·–   T   2 ··– – –
  C –·–·   L ·–··   U ··–   3 ···– –
  D –··   M – –   V ···–   4 ····–
  E ·   N –·   W ·– –   5 ·····
  F ··–·   O – – –   X –··–   6 –····
  G – –·   P ·– –·   Y –·– –   7 – –···
  H ····   Q – –·–   Z – –··   8 – – –··
  I ··   R ·–·   0 – – – – –   9 – – – –·

เครื่องหมาย แก้ไข

เครื่องหมาย รหัสมอร์ส เครื่องหมาย รหัสมอร์ส
มหัพภาค [.] ·–·–·– ทวิภาค [:] – – –···
จุลภาค [,] – –··– – อัฒภาค [;] –·–·–·
ปรัศนี [?] ··– –·· เสมอภาค [ = ] –···–
ฟันหนูซี่เดียว ['] ·– – – –· เส้นแบ่งเศษส่วน –··–·
อัศเจรีย์ [!] –·–·– – ยัติภังค์ [-] –····–
ทับ [/] –··–· ขีดล่าง [_] ··– – ·–
วงเล็บเปิด [(] –·– –· อัญประกาศ ["] ·–··–·
วงเล็บปิด [)] –·– –·– เครื่องหมายดอลลาร์ [$] ···–··–
เครื่องหมายและ [&] ·–···[2] เครื่องหมาย At [@][3] ·– –·–·

รหัสมอร์สภาษาไทย แก้ไข

รหัสสัญญาณมอร์สภาษาไทย เกิดขึ้นครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อแรกเริ่มกิจการโทรเลขในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประเทศไทยใช้วิธีการรับส่งโทรเลขด้วยรหัสสัญญาณมอร์สสากล อักษรโรมัน ข้อความที่ใช้ในการส่งโทรเลขจึงต้องเขียนด้วยภาษาอังกฤษเท่านั้น หากต้องการส่งข้อความเป็นภาษาไทย ก็ต้องแปลข้อความนั้นเป็นภาษาอังกฤษก่อน แล้วส่งไปเป็นตัวอักษรโรมัน หรือเขียนเป็นข้อความภาษาไทยด้วยตัวอักษรโรมัน ซึ่งวิธีดังกล่าวทำให้ล่าช้า และอาจคลาดเคลื่อนได้ง่าย

กรมไปรษณีย์โทรเลข จึงเล็งเห็นความจำเป็นที่จะต้องใช้รหัสสัญญาณมอร์สภาษาไทย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน อีกทั้งทหารกับกรมรถไฟหลวง ก็จำเป็นต้องใช้รหัสสัญญาณโทรเลขแบบเดียวกัน จึงได้ตั้งคณะกรรมการประกอบด้วย ฝ่ายกลาโหม ฝ่ายกรมรถไฟหลวง และฝ่ายกรมไปรษณีย์โทรเลข เพื่อพิจารณาจัดทำรหัสสัญญาณมอร์สภาษาไทย กระทั่งสำเร็จและประกาศใช้อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2455 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

การจัดทำรหัสสัญญาณมอร์สภาษาไทยนั้น คณะกรรมการได้อาศัยรหัสสัญญาณมอร์สสากลเป็นหลัก โดยเพิ่มเติมรหัสสัญญาณให้มากขึ้น เนื่องจากภาษาไทยมีจำนวนตัวพยัญชนะและสระมากกว่าตัวอักษรโรมันในภาษาอังกฤษ รหัสสัญญาณมอร์สภาษาไทยจึงมีพยัญชนะ 30 ตัว สระและวรรณยุกต์ 21 ตัว ทั้งนี้ คณะกรรมการมิได้กำหนดรหัสสัญญาณประจำทุกตัวพยัญชนะและสระในภาษาไทย เพราะหากพยัญชนะหรือสระตัวใดมีเสียงเหมือนกัน เช่น ค – ฆ , ด – ฎ , ส – ศ – ษ , ท – ธ – ฑ – ฒ , สระ ไ - ไ ก็จะกำหนดให้ใช้สัญญาณเดียวกัน ส่วนตัวเลขและเครื่องหมายวรรคตอน ยังคงใช้อย่างรหัสสัญญาณมอร์สสากล

กิจการโทรเลขของไทย ได้มีระบบวิธีการรับส่งด้วยรหัสสัญญาณมอร์สภาษาไทยที่ครบถ้วนสมบูรณ์เป็นครั้งแรก ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ช่วยให้หน่วยงานราชการ และประชาชน สามารถติดต่อสื่อสารด้วยโทรคมนาคมสมัยใหม่ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้น

พยัญชนะ แก้ไข

โปรดสังเกตว่ารหัสมอร์สอักษรไทยบางตัวตรงกับอักษรโรมัน โดยเฉพาะอักษรที่อ่านออกเสียงอย่างเดียวกัน เช่น M กับ ม หรือ N กับ น เป็นต้น

ตัวอักษร รหัสมอร์ส ตัวอักษร รหัสมอร์ส ตัวอักษร รหัสมอร์ส ตัวอักษร รหัสมอร์ส ตัวอักษร รหัสมอร์ส
– –· ข ฃ –·–· ค ฅ ฆ –·– –·– –· –··–·
– – – – ช ฌ –··– – –·· ·– – – ด ฎ –··
ต ฏ ถ ฐ –·–·· ท ธ ฑ ฒ –··– – น ณ –· –···
·– –· – –·– –·–·– พ ภ ·– –·· ··–·
– – –·– – ·–· ล ฬ ·–·· ·– –
ศ ษ ส ··· ···· –···– – –·– – ฤ ฤๅ ·–·– –

สระ แก้ไข

ตัวอักษร รหัสมอร์ส ตัวอักษร รหัสมอร์ส ตัวอักษร รหัสมอร์ส ตัวอักษร รหัสมอร์ส ตัวอักษร รหัสมอร์ส
สระ ะ ·–··· สระ า ·– สระ อิ ··–·· สระ อี ·· สระ อึ ··– –·
สระ อื ··– – สระ อุ ··–·– สระ อู – – –· สระ เ ·

สระ แ ·–·–
ไ ใ ·–··– – – – สระ อำ ···–·

วรรณยุกต์ แก้ไข

ตัวอักษร รหัสมอร์ส ตัวอักษร รหัสมอร์ส ตัวอักษร รหัสมอร์ส ตัวอักษร รหัสมอร์ส
ไม้เอก ··– ไม้โท ···– ไม้ตรี – –··· ไม้จัตวา ·–·–·

เครื่องหมาย แก้ไข

ตัวอักษร รหัสมอร์ส ตัวอักษร รหัสมอร์ส ตัวอักษร รหัสมอร์ส ตัวอักษร รหัสมอร์ส
ไม้หันอากาศ ·– –·– ไม้ไต่คู้ – – –· · การันต์ – –··– ไม้ยมก –·– – –
– –·–· ฯลฯ – – – · - " " ·–··–· ( ) –·– –·–

อ้างอิง แก้ไข

  1. "International Morse code Recommendation ITU-R M.1677-1". itu.int. Internationals Telecommunication Union. ตุลาคม 2009. สืบค้นเมื่อ 23 ธันวาคม 2011.
  2. เดิมเครื่องหมายและ [&] จะใช้รหัสว่า · ··· ซึ่งจะมีการเว้นช่วงภายในที่ยาวกว่าปกติ โดยถูกกำหนดไว้ใน รหัสมอร์สอเมริกัน
  3. เครื่องหมาย At [@] ถูกกำหนดเพิ่มเข้ามาในปี ค.ศ. 2004 โดยรวมเอาอักษร A และ C เข้าไว้ด้วยกัน

แหล่งข้อมูลอื่น แก้ไข