รัฐพรรคการเมืองเดียว

Forms of government 2021.svg
ระบบการปกครอง
ระบอบการปกครองแบบสาธารณรัฐ:
  สาธารณรัฐซึ่งมีประธานาธิบดีเป็นประมุขที่ใช้ระบบประธานาธิบดี
  สาธารณรัฐซึ่งมีประธานาธิบดีเป็นประมุขที่ใช้ระบบกึ่งประธานาธิบดี
  สาธารณรัฐแบบรัฐสภาซึ่งมีประธานาธิบดีเป็นผู้ใช้อำนาจบริหารโดยอาศัยสภานิติบัญญัติ
  สาธารณรัฐแบบรัฐสภาซึ่งมีประธานาธิบดีในทางพิธีการ/ไม่มีอำนาจบริหาร โดยหัวหน้ารัฐบาลอีกคนหนึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจบริหาร

ระบอบการปกครองแบบราชาธิปไตย:
  ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญซึ่งมีพระมหากษัตริย์ในทางพิธีการ/ไม่มีอำนาจบริหาร โดยมีหัวหน้ารัฐบาลอีกคนหนึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจบริหาร
  ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญซึ่งมีหัวหน้ารัฐบาลอีกคนหนึ่ง แต่พระมหากษัตริย์ยังทรงมีอำนาจบริหารและ/หรืออำนาจนิติบัญญัติอย่างสำคัญ

  ประเทศซึ่งบทบัญญัติการปกครองตามรัฐธรรมนูญถูกระงับ (เช่น เผด็จการทหาร)
  ประเทศซึ่งไม่เข้ากับระบบข้างต้นใด ๆ (เช่น รัฐบาลเปลี่ยนผ่าน สถานการณ์ทางการเมืองไม่ชัดเจน หรือไม่มีรัฐบาล)

รัฐพรรคการเมืองเดียว หรือ รัฐพรรคการเมืองเดี่ยว เป็นระบอบการปกครองของประเทศที่อนุญาตให้มีพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียว ส่วนใหญ่ประเทศที่มีพรรคการเมืองเดียวจะเป็นประเทศคอมมิวนิสต์ อาทิเช่น จีน,ลาว,คิวบา แต่ก็มีบางประเทศที่ไม่ใช่คอมมิวนิสต์แต่ก็อนุญาตหรือมีพรรคการเมืองเดียว อาทิ เอริเทรีย,เวสเทิร์นสะฮารา ทั้งนี้การขึ้นอยู่กับกฎหมาย สถานการณ์ภายใน และรัฐธรรมนูญของแต่ละประเทศ

ประวัติของระบบรัฐพรรคการเมืองเดียวแก้ไข

ระบอบรัฐพรรคการเมืองเดียวเกิดขึ้นครั้งแรก ณ สหภาพโซเวียต ซึ่งเกิดขึ้นจากการปฏิวัติรัสเซีย ค.ศ. 1917 โดยได้โค่นล้มการปกครองของพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 สหภาพโซเวียตเป็นประเทศคอมมิวนิสต์ประเทศแรกของโลก โดยเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ ภายใต้การนำของกลุ่มบอลเชวิค (ต่อมาเป็นพรรคคอมมิวนิสต์แห่งสหภาพโซเวียต) เมื่อปี ค.ศ. 1917 องค์กรทางการเมืองที่ปกครองประเทศมีพรรคเดียว คือ พรรคคอมมิวนิสต์แห่งสหภาพโซเวียต ซึ่งเป็นผู้กำหนดนโยบายต่าง ๆ รวมทั้งนโยบายต่างประเทศ

รัฐพรรคการเมืองเดียวปัจจุบันแก้ไข

ประเทศ พรรค
  จีน พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีน
  เกาหลีเหนือ พรรคแรงงานแห่งเกาหลี
  คิวบา พรรคคอมมิวนิสต์คิวบา
  ลาว พรรคประชาชนปฏิวัติลาว
  เวียดนาม พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม
  สาธารณรัฐประชาธิปไตยอาหรับซาห์ราวี Polisario Front
  เอริเทรีย People's Front for Democracy and Justice

รัฐพรรคการเมืองเดียวอดีตแก้ไข

ประเทศ พรรค
  เยอรมนี พรรคนาซี
  อิตาลี พรรคชาตินิยมฟาสซิสต์
  ญี่ปุ่น Imperial Rule Assistance Association
     สหภาพโซเวียต พรรคคอมมิวนิสต์แห่งสหภาพโซเวียต
    เยอรมนีตะวันออก พรรคเอกภาพสังคมนิยมเยอรมนี
  สเปน พรรคฟาลังเค
  พระราชอาณาจักรกัมพูชา (สมัยสังคมราษฎรนิยม) พรรคสังคมราษฎรนิยม
  เชโกสโลวาเกีย พรรคคอมมิวนิสต์เชโกสโลวาเกีย
    ยูโกสลาเวีย สันนิบาตคอมมิวนิสต์แห่งยูโกสลาเวีย
  โปรตุเกส สหภาพแห่งชาติ
  อียิปต์ พรรคประชาธิปไตยแห่งชาติ
    อิรัก พรรคบาธ
  ออสเตรีย แนวร่วมปิตุภูมิ
  ฮังการี พรรคแอร์โรว์ครอสส์
  โรมาเนีย ผู้พิทักษ์เหล็ก

ดูเพิ่มแก้ไข