พระวิสุทธาธิบดี (เชิด จิตฺตคุตฺโต)

พระวิสุทธาธิบดี นามเดิม เชิด ฤกษ์ภาชนี ฉายา จิตฺตคุตฺโต เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค 4 รองแม่กองธรรมสนามหลวง ฝ่ายธรรมศึกษา รองหัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ 3 เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

พระวิสุทธาธิบดี
(เชิด จิตฺตคุตฺโต)
เกิด17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2484
อายุ80
อุปสมบท05 พฤษภาคม พ.ศ. 2505
พรรษา60
วัดวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
จังหวัดแขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
สังกัดมหานิกาย
วุฒินักธรรมชั้นเอก, เปรียญธรรม 9 ประโยค
ตำแหน่งกรรมการมหาเถรสมาคม
ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค4
รองแม่กองธรรมสนามหลวง ฝ่ายธรรมศึกษา
รองหัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ 3
เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

ประวัติแก้ไข

พระวิสุทธาธิบดี มีนามเดิมว่า เชิด ฤกษ์ภาชนี เกิดเมื่อวันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2484 ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 4 ปีมะเส็ง ตำบลรางจระเข้ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครอบครัวประกอบอาชีพค้าขาย

เรียนจบชั้นประถมปีที่ 4 จากโรงเรียนวัดรางจระเข้ เมื่อปีพ.ศ. 2497 ต่อมาเมื่ออายุได้ 13 ปี จึงได้บรรพชาเมื่อวันเสาร์ที่ 7 ก.ค. 2497 ณ วัดรางจระเข้ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีพระครูปริยัติคุณูปการ (วาสน์ ธมฺมโชโต) เจ้าอาวาสวัดบ้านแพน เจ้าคณะตำบลบ้านแพน เป็นพระอุปัชฌาย์

เรียนพระปริยัติธรรมกับหลวงลุงโก๋ ปีพ.ศ. 2498 สอบได้นักธรรมชั้นตรี ก่อนย้ายไปจำพรรษาอยู่ที่วัดบางกระทิง และสอบได้นักธรรมชั้นโท

จากนั้นมาอยู่กับพระสุเมธมุนี (มังกร กัสสโป) อดีตเจ้าอาวาสวัดบางหลวง จ.ปทุมธานี สอบได้เปรียญธรรม 4 ประโยค

ครั้นอายุครบ 21 ปี เข้าพิธีอุปสมบทที่วัดรางจระเข้ โดยมีพระครูพิศิษฐ์สังฆการ (สมบูรณ์ อิสิญาโณ) เจ้าอาวาสวัดบางกระทิง เป็นพระอุปัชฌาย์, พระสุเมธมุนี (มังกร กสฺสโป) เจ้าอาวาสวัดบางหลวง เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระอธิการกุหลาบ ธมฺมสุทฺโธ เจ้าอาวาสวัดรางจระเข้ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า จิตตฺคุตฺโต แล้วกลับไปจำพรรษาที่วัดบางหลวง ศึกษาพระปริยัติธรรมจนสอบได้เปรียญธรรม 7 ประโยค เป็นครูสอนบาลีในสำนักวัดบางหลวง จ.ปทุมธานี ต่อมาศึกษาต่อที่วัดสามพระยา กรุงเทพฯ จนสำเร็จเปรียญธรรม 9 ประโยค ในนามสำนักเรียนวัดสุทัศนเทพวราราม นับเป็นเปรียญธรรม 9 ประโยค รูปที่5 ของวัดสุทัศนเทพวราราม

ต่อมาได้สนองงานสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เสงี่ยม จนฺทสิริ) และสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ วีระ ภทฺทจารี วัดสุทัศนเทพวราราม ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2511-2559 โดยเป็นเลขานุการเจ้าคณะภาค เลขานุการวัดสุทัศนเทพวราราม เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม เป็นพระอุปัชฌาย์ เป็นรองหัวหน้าพระธรรมทูต สายที่ 3[1] ปี 2559 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส วัดสุทัศนเทพวราราม[2]

วิทยฐานะแก้ไข

ตำแหน่งการปกครองแก้ไข

 • เป็นเลขานุการเจ้าคณะภาค ๒
 • เป็นเลขานุการเจ้าคณะภาค ๑
 • เป็นเลขานุการวัดสุทัศนเทพวราราม
 • เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม
 • เป็นรองเจ้าคณะภาค ๔ (ฝ่ายการศึกษา)
 • เป็นพระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ
 • เป็นเจ้าคณะภาค ๔ (นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์)
 • เป็นเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
 • เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๔
 • เป็นกรรมการมหาเถรสมาคม

งานด้านศึกษาแก้ไข

 • เป็นกรรมการตรวจใบตอบธรรมสนามหลวง
 • เป็นกรรมการตรวจใบตอบบาลีสนามหลวง
 • เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี สำนักเรียนวัดสุทัศนเทพวราราม
 • เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ณ ศูนย์การศึกษาพระปริยัติธรรม วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • เป็นผู้ช่วยประธานกรรมการและเป็นอาจารย์สอนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสุทัศนเทพวราราม
 • เป็นอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสุทัศนเทพวราราม
 • เป็นเลขานุการ เจ้าสำนักเรียนวัดสุทัศนเทพวราราม
 • เป็นรองประธานกรรมการบริหารโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสุทัศนเทพวราราม
 • เป็นประธานกรรมการบริหารโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสุทัศนเทพวราราม
 • เป็นกรรมการบริหารการศึกษา สำนักเรียนวัดสุทัศนเทพวราราม
 • เป็นประธานกรรมการบริหารการศึกษา สำนักเรียนวัดสุทัศนเทพวราราม
 • เป็นกรรมการยก-ร่างเฉลยข้อสอบบาลีสนามหลวง ของกองบาลีสนามหลวง
 • เป็นรองแม่กองธรรมสนามหลวง (ฝ่ายธรรมศึกษา)
 • เป็นประธานกรรมการยก-ร่าง ข้อสอบธรรมศึกษาของกองธรรมสนามหลวง
 • เป็นผู้อำนวยการกองตรวจธรรมสนามหลวงชั้นโท ส่วนภูมิภาค (ทุกหน)
 • เป็นประธานกรรมการปรับปรุงหลักสูตรธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ของกองธรรมสนามหลวง
 • เป็นเจ้าสำนักเรียนวัดสุทัศนเทพวราราม

สมณศักดิ์แก้ไข

 • พ.ศ. 2518 เป็นพระครูปลัดสุวัฒนวิสุทธิคุณ ฐานานุกรมในพระวิสุทธิวงศาจารย์ (เสงี่ยม จนฺทสิริมหาเถร)
 • พ.ศ. 2520 เป็นพระครูปลัดสัมพิพัฒนธุตาจารย์ ฐานานุกรมในสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เสงี่ยม จนฺทสิริมหาเถร)
 • พ.ศ. 2523 เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระศรีวราภรณ์
 • พ.ศ. 2537 เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชวิสุทธิดิลก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
 • พ.ศ. 2543 เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพวิมลโมลี ศรีปริยัติดิลก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
 • พ.ศ. 2548 เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมรัตนดิลก สาธกศาสนธรรม คัมภีรปัญญาโสภิต ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
 • 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 สถาปนาขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนาตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระวิสุทธาธิบดี ศรีธรรมสาธก ดิลกปัญญาโกศล วิมลธรรมโวทานธารี ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[3]

อ้างอิงแก้ไข