นักธรรมชั้นโท (ชื่อย่อ น.ธ.โท) เป็นระดับการศึกษา พุทธศาสนาในประเทศไทยแผนกธรรม โดยเป็นชั้นกลางของการศึกษาระดับพื้นฐานของพระสงฆ์ สามเณรในประเทศไทย โดยเป็นการศึกษาสำหรับฝ่าย พระภิกษุสามเณรโดยเฉพาะ

นักธรรมชั้นโท
ชื่อย่อน.ธ.โท
ประเภทการศึกษาแผนกธรรม
ผู้จัดการสอบ/ผู้ควบคุมการสอบสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
ทดสอบความรู้/ความสามารถเกี่ยวกับ
 • เรียงความแก้กระทูธรรม
 • ธรรมวิภาค
 • ตำนาน (อนุพุทธประวัติ)
 • วินัยบัญญัติ
ประเทศประเทศไทย
ภาษา

หลักสูตรนักธรรมชั้นโท

 • วิชาที่ใช้ในการสอบ
  • เรียงความแก้กระทูธรรม ใช้หนังสือพุทธศาสนสุภาษิต
  • ธรรมวิภาค ใช้หนังสือธรรมวิภาค ปริจเฉทที่ ๒
  • ตำนาน (อนุพุทธประวัติ) ใช้หนังสืออนุพุทธประวัติ และหนังสือพุทธานุพุทธประวัติ เฉพาะประวัติพระสาวก หนังสือสังคีติกถาและ หนังสือปฐมสมโพธิ
  • วินัยบัญญัติ ใช้หนังสือวินัยมุขเล่ม ๑๒

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิ แก้