นักธรรมชั้นโท

นักธรรมชั้นโท (ชื่อย่อ น.ธ.โท) เป็นระดับการศึกษา พุทธศาสนาในประเทศไทยแผนกธรรม โดยเป็นชั้นกลางของการศึกษาระดับพื้นฐานของพระสงฆ์ สามเณรในประเทศไทย โดยเป็นการศึกษาสำหรับฝ่าย พระภิกษุสามเณรโดยเฉพาะ

หลักสูตรนักธรรมชั้นโท

  • วิชาที่ใช้ในการสอบ
    • เรียงความแก้กระทูธรรม ใช้หนังสือพุทธศาสนสุภาษิต
    • ธรรมวิภาค ใช้หนังสือธรรมวิภาค ปริจเฉทที่ ๒
    • ตำนาน (อนุพุทธประวัติ) ใช้หนังสืออนุพุทธประวัติ และหนังสือพุทธานุพุทธประวัติ เฉพาะประวัติพระสาวก หนังสือสังคีติกถาและ หนังสือปฐมสมโพธิ
    • วินัยบัญญัติ ใช้หนังสือวินัยมุขเล่ม ๑๒

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิแก้ไข


 
หลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง แผนกธรรม
นักธรรม

นักธรรมชั้นตรี · นักธรรมชั้นโท · นักธรรมชั้นเอก ·

ธรรมศึกษา

ธรรมศึกษาตรี · ธรรมศึกษาโท · ธรรมศึกษาเอก ·