นักธรรมชั้นตรี

นักธรรมชั้นตรี (ชื่อย่อ น.ธ.ตรี) เป็นระดับการศึกษา พุทธศาสนาในประเทศไทยแผนกธรรม โดยเป็นชั้นแรกของการศึกษาระดับพื้นฐานของพระสงฆ์ สามเณรในประเทศไทย โดยเป็นการศึกษาสำหรับฝ่ายพระภิกษุสามเณรโดยเฉพาะ เมื่อศึกษาจบจะได้วุฒิเทียบเท่าชั้นประถม

ประวัติแก้ไข

พัดนักธรรมตรีแก้ไข

การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันแก้ไข

แม่กองธรรมสนามหลวงแก้ไข

หลักสูตรนักธรรมชั้นตรีแก้ไข

  1. นวโกวาท เป็นวิชาที่ว่าด้วยวินัยของสงฆ์ และหลักธรรมขั้นต้น
  2. พุทธศาสนสุภาษิต
  3. พุทธประวัติ
  4. วินัยมุข ในระดับชั้นนี้จะว่าด้วยศีล 227 ข้อของภิกษุ
  5. ปฐมสมโพธิ ว่าด้วยหลักธรรมหมวดใหญ่ๆ และเรื่องราวของพระพุทธเจ้า

การสอบนักธรรมชั้นตรีในสนามหลวงแก้ไข

สนามสอบนักธรรมชั้นตรีแก้ไข

การกำหนดวัดสอบนักธรรมชั้นตรีแก้ไข

การเทียบความรู้นักธรรมแก้ไข

อักษรย่อวิทยฐานะแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข


 
หลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง แผนกธรรม
นักธรรม

นักธรรมชั้นตรี · นักธรรมชั้นโท · นักธรรมชั้นเอก ·

ธรรมศึกษา

ธรรมศึกษาตรี · ธรรมศึกษาโท · ธรรมศึกษาเอก ·