นักธรรมชั้นตรี (ชื่อย่อ น.ธ.ตรี) เป็นระดับการศึกษา พุทธศาสนาในประเทศไทยแผนกธรรม โดยเป็นชั้นแรกของการศึกษาระดับพื้นฐานของพระสงฆ์ สามเณรในประเทศไทย โดยเป็นการศึกษาสำหรับฝ่ายพระภิกษุสามเณรโดยเฉพาะ เมื่อศึกษาจบจะได้วุฒิเทียบเท่าชั้นประถม

นักธรรมชั้นตรี
ชื่อย่อน.ธ.ตรี
ประเภทการศึกษาแผนกธรรม
ผู้จัดการสอบ/ผู้ควบคุมการสอบสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
ทดสอบความรู้/ความสามารถเกี่ยวกับ
  • นวโกวาท
  • พุทธศาสนสุภาษิต
  • พุทธประวัติ
  • วินัยมุข
  • ปฐมสมโพธิ
ประเทศประเทศไทย
ภาษา

ประวัติ แก้

พัดนักธรรมตรี แก้

การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน แก้

แม่กองธรรมสนามหลวง แก้

หลักสูตรนักธรรมชั้นตรี แก้

  1. นวโกวาท เป็นวิชาที่ว่าด้วยวินัยของสงฆ์ และหลักธรรมขั้นต้น
  2. พุทธศาสนสุภาษิต
  3. พุทธประวัติ
  4. วินัยมุข ในระดับชั้นนี้จะว่าด้วยศีล 227 ข้อของภิกษุ
  5. ปฐมสมโพธิ ว่าด้วยหลักธรรมหมวดใหญ่ๆ และเรื่องราวของพระพุทธเจ้า

การสอบนักธรรมชั้นตรีในสนามหลวง แก้

สนามสอบนักธรรมชั้นตรี แก้

การกำหนดวัดสอบนักธรรมชั้นตรี แก้

การเทียบความรู้นักธรรม แก้

อักษรย่อวิทยฐานะ แก้

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้