พระวิสุทธาธิบดี

พระวิสุทธาธิบดี เป็นราชทินนามพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ พระราชทานแก่พระภิกษุฝ่ายมหานิกาย

พระวิสุทธาธิบดี
จวนพระอารามหลวง หรือวัดราษฎร์
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระตลอดพระชีพ หรือได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะ
ผู้ประเดิมตำแหน่งพระวิสุทธาธิบดี (ไสว ฐิตวีโร)
สถาปนา5 ธันวาคม 2516

ฐานานุกรม

แก้

ผู้ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ที่ พระวิสุทธาธิบดี มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 8 รูป[1] ดังนี้

  • พระครูปลัดสุวัฒนสารคุณ วิบุลมหาคณานุนายก ตรีปิฎกธรรมรักขิต
  • พระครูวินัยธร
  • พระครูธรรมธร
  • พระครูประกาศสรวุฒิ พระครูคู่สวด
  • พระครูวิสุทธิ์สรคุณ พระครูคู่สวด
  • พระครูสังฆวิจัย
  • พระครูสมุห์
  • พระครูใบฎีกา

รายนาม

แก้
ลำดับ นาม วัด ดำรงสมณศักดิ์ (พ.ศ.) สมณศักดิ์สุดท้าย
1. พระวิสุทธาธิบดี (ไสว ฐิตวีโร) วัดไตรมิตรวิทยาราม 2516 - 2531 -
2. พระวิสุทธาธิบดี (สง่า ปภสฺสโร) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 2532 - 2534 -
3 พระวิสุทธาธิบดี (วีระ ภทฺทจารี) วัดสุทัศนเทพวราราม 2535 - 2553 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
4 พระวิสุทธาธิบดี (เชิด จิตฺตคุตฺโต) วัดสุทัศนเทพวราราม 2562 - 2565 พระพรหมวชิรมุนี

อ้างอิง

แก้
  1. "ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 110 ตอนที่ 19 ฉบับพิเศษ. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 19 กุมภาพันธ์ 2536. p. 11. สืบค้นเมื่อ 15 มกราคม 2564. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)