พระพรหมวชิราธิบดี (พีร์ สุชาโต)

พระพรหมวชิราธิบดี นามเดิม พีร์ ผ่องสุภาพ ฉายา สุชาโต เป็นพระพระราชาคณะเจ้าคณะรองฝ่ายมหานิกาย อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร[1] ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร[2] นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย[3]ผู้อำนวยการใหญ่กองการวิปัสสนาธุระแห่งประเทศไทย [4]ในพระสังฆราชูปถัมภ์[5]


(พีร์ สุชาโต)
คำนำหน้าชื่อพระเดชพระคุณ
ส่วนบุคคล
เกิด31 ตุลาคม พ.ศ. 2473 (92 ปี)
นิกายมหานิกาย
การศึกษานักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม 5 ประโยค
ตำแหน่งชั้นสูง
ที่อยู่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร
อุปสมบท29 มิถุนายน พ.ศ. 2493
พรรษา73 พรรษา
ตำแหน่งอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผู้อำนวยการใหญ่กองการวิปัสสนาธุระแห่งประเทศไทย

ประวัติ แก้ไข

พระพรหมวชิราธิบดี มีนามเดิมว่า พีร์ ผ่องสุภาพ เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2473 ตรงกับวันขึ้น 10 ค่ำ เดือน 12 ปีมะเมีย ณ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแค อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โยมบิดา-โยมมารดาชื่อ นายคำ และนางเจริญ ผ่องสุภาพ ครอบครัวประกอบอาชีพทำนา

การอุปสมบท แก้ไข

จนเมื่ออายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ จึงได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ พัทธสีมาวัดบ้านแค ตำบลบ้านแค อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2493 โดยมีพระโพธิวงศาจารย์ (แผ้ว สุนฺทโร) เจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง เป็นพระอุปัชฌาย์ และพระวิกรมมุนี วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับนามฉายาว่า “สุชาโต” หมายความว่า “ชาติกำเนิดที่ดีงาม”

วิทยฐานะ แก้ไข

 • จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนราษฎร์สุธานุสรณ์ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา
 • สอบได้นักธรรมชั้นตรี-โท-เอก ตามลำดับ
 • สอบได้เปรียญธรรม 5 ประโยค สำนักเรียนวัดมหาธาตุฯ
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัยแห่งประเทศอินเดีย สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

งานทางคณะสงฆ์ แก้ไข

 • พ.ศ. 2532 เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
 • พ.ศ. 2534 เป็นเจ้าคณะแขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ
 • พ.ศ. 2535 เป็นพระอุปัชฌาย์และเป็นหัวหน้าพระวินยาธิการ กรุงเทพฯ
 • พ.ศ. 2541 เป็นเจ้าคณะเขตบางเขน-จตุจักร
 • พ.ศ. 2542 เป็นเจ้าคณะเขตบางกอกน้อย
 • พ.ศ. 2544 เป็นเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ. 2547 เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
 • พ.ศ. 2548 เป็นอธิบดีสงฆ์(เจ้าอาวาส)วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
 • พ.ศ. 2554 เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร

งานด้านการศึกษา แก้ไข

พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สมณศักดิ์ แก้ไข

 • พ.ศ. 2532 ได้รับแต่งตั้งจากพระสุเมธาธิบดี (บุญเลิศ ทตฺตสุทฺธิ) ให้ดำรงตำแหน่งฐานานุกรมที่ พระครูปลัดสุวัฒนสัทธาคุณ
 • พ.ศ. 2535 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระเมธีธรรมาจารย์[6]
 • พ.ศ. 2540 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชเมธี ศรีวรกิจจาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[7]
 • พ.ศ. 2545 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพเมธี ศรีสังฆโสภณ วิมลศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[8]
 • พ.ศ. 2549 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมสุธี ศรีธรรมประสุต ประยุตกิจจานุกิจ พิศิษฏ์สังฆกิจจาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[9]
 • พ.ศ. 2559 ได้รับพระราชทานโปรดสถาปนาเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฎที่ พระธรรมปัญญาบดี ศรีสังฆวรนายก มหาจุฬาลงกรณดิลกสุพพิธาน นายกสภาบริหารบัณฑิต ปริยัติกิจวรธาดา มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[10]
 • พ.ศ. 2565 ได้รับพระราชทานราชทินนามเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฎที่ พระพรหมวชิราธิบดี ศรีสังฆวรนายก มหาจุฬาลงกรณดิลกสุพพิธาน นายกสภาบริหารบัณฑิต ปริยัติกิจวรธาดา มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [11]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ แก้ไข

อ้างอิง แก้ไข

 1. "เสนอขอแต่งตั้ง พระเทพเมธี ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์" (PDF). มหาเถรสมาคม. 8 กุมภาพันธ์ 2548. สืบค้นเมื่อ 12 ธันวาคม 2559. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)[ลิงก์เสีย]
 2. "เสนอแต่งตั้ง พระธรรมสุธี ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร" (PDF). มหาเถรสมาคม. 31 มกราคม 2554. สืบค้นเมื่อ 17 มิถุนายน 2558. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)[ลิงก์เสีย]
 3. "พระธรรมสุธี รับพระบัญชา 'นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย'". มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 21 พฤษภาคม 2557. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2015-10-09. สืบค้นเมื่อ 17 มิถุนายน 2558. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 4. "ประวัติศาสตร์!มอบใบตราตั้งพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระนายกสภา"มจร"". banmuang.co.th (ภาษาอังกฤษ).
 5. "Facebook". www.facebook.com.
 6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ เก็บถาวร 2015-09-30 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม 109, ตอนที่ 155 ง ฉบับพิเศษ, 5 ธันวาคม 2535, หน้า 16
 7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 114, ตอนที่ 26 ข, 2 ธันวาคม 2540, หน้า 8
 8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 119, ตอนที่ 23 ข, 11 ธันวาคม 2545, หน้า 7
 9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 123, ตอนที่ 15 ข, 6 กรกฎาคม 2549, หน้า 4
 10. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ ,เล่ม 133, ตอนที่ 42 ข, 5 ธันวาคม 2559, หน้า 2
 11. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศพระราชทานราชทินนามและสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 139, ตอนที่ 3 ข, 6 กรกฎาคม 2565,หน้า 1