ตรี

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

ตรี ในภาษาไทย อาจหมายถึง