จังหวัดน่านในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่าน พ.ศ. 2548 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 3 เขตเลือกตั้ง[1] เท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี พ.ศ. 2544 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

จังหวัดน่านในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548

← พ.ศ. 2544 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549
(โมฆะ)
 →

3 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ผู้ใช้สิทธิ74.03%
  First party Second party
 
พรรค ไทยรักไทย ประชาธิปัตย์
ที่นั่งก่อนหน้า 2 1
ที่นั่งที่ชนะ 3 0
ที่นั่งเปลี่ยน เพิ่มขึ้น1 ลดลง1
คะแนนเสียง 172,095 28,418
% 68.84 11.37

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

ทักษิณ ชินวัตร
ไทยรักไทย

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

ทักษิณ ชินวัตร
ไทยรักไทย

ภาพรวม

แก้

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ (รวมทั้งจังหวัดน่าน)

แก้
พรรค คะแนนเสียง
จน. % +/–
ไทยรักไทย 172,095 68.84%
ประชาธิปัตย์ 28,418 11.37%
อื่น ๆ 49,472 19.79%
ผลรวม 249,985 100.00%
คะแนนเสียง
ไทยรักไทย
  
68.84%
ประชาธิปัตย์
  
11.37%
อื่น ๆ
  
19.79%

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ (รายเขตเลือกตั้ง)

แก้

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต (รวมทั้งจังหวัดน่าน)

แก้

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต (รายเขตเลือกตั้ง)

แก้

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ

แก้
e • d ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ จังหวัดน่าน
พรรค คะแนนเสียง ร้อยละ
ชาติไทย (1) 10,344 4.14
กิจสังคม (2) 1,439 0.58
พัฒนาชาติไทย (3) 1,109 0.44
ประชาธิปัตย์ (4) 28,418 11.37
ประชาชนไทย (5) 1,042 0.42
คนขอปลดหนี้ (6) 7,653 3.06
ธรรมชาติไทย (7) 699 0.28
แผ่นดินไทย (8) 1,568 0.63
ไทยรักไทย (9) 172,095 68.84
ความหวังใหม่ (10) 1,836 0.73
มหาชน (11) 14,958 5.98
ประชากรไทย (12) 557 0.22
ไทยช่วยไทย (13) 615 0.25
แรงงาน (14) 1,239 0.50
ชาติประชาธิปไตย (15) 693 0.28
กสิกรไทย (16) 598 0.24
ทางเลือกที่สาม (17) 195 0.08
รักษ์ถิ่นไทย (18) 499 0.20
พลังเกษตรกร (19) 4,031 1.61
พลังประชาชน (20) 397 0.16
บัตรดี 249,985 96.01
บัตรเสีย 8,489 3.26
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,908 0.73
ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 260,382 74.03
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 351,746 100.00

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต

แก้

เขต 1เขต 2เขต 3

สัญลักษณ์และความหมาย
* ส.ส.ระบบเขตเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
** ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
ผู้สมัครที่เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
( ) หมายเลขประจำตัวของผู้สมัคร
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ 1

แก้

ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองน่าน อำเภอท่าวังผา (ยกเว้นตำบลจอมพระ และตำบลยม) และกิ่งอำเภอภูเพียง

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดน่าน
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย สิรินทร รามสูต (9) 46,809 58.52
ประชาธิปัตย์ สุกัญญา ณ ลำพูน (4) 18,595 23.25
มหาชน ดุสิต เต็งไตรรัตน์ (11) 10,232 12.79
ความหวังใหม่ มยุรี วรรณสกุลเจริญ (10) 2,679 3.35
คนขอปลดหนี้ ชูพงษ์ รัตนตานนท์ (6) 1,674 2.09
ชาติไทย สำรวย ผัดผล (1)
ผลรวม 79,989 100.00
บัตรดี 79,989 88.48
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,634 2.91
บัตรเสีย 7,778 8.60
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 90,401 76.31
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 118,469 100.00
ไทยรักไทย ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

เขตเลือกตั้งที่ 2

แก้

ประกอบไปด้วยอำเภอบ้านหลวง อำเภอเวียงสา อำเภอนาน้อย อำเภอนาหมื่น อำเภอแม่จริม และอำเภอสันติสุข

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดน่าน
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย ชลน่าน ศรีแก้ว (9)* 53,335 65.79
ชาติไทย ชัยวุฒิ คูอาริยะกุล (1) 16,299 20.11
มหาชน ปฏิวัส ธนะไพศาล (11) 7,561 9.33
ประชาธิปัตย์ ธเนศ ตาชม (4) 2,364 2.92
คนขอปลดหนี้ ประดิษฐ์ พิเคราะห์ (6) 1,508 1.86
ผลรวม 81,067 100.00
บัตรดี 81,067 90.81
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,336 1.50
บัตรเสีย 6,871 7.70
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 89,274 74.05
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 120,560 100.00
ไทยรักไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 3

แก้

ประกอบไปด้วยอำเภอปัว อำเภอเชียงกลาง อำเภอสองแคว อำเภอทุ่งช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอบ่อเกลือ และอำเภอท่าวังผา (เฉพาะตำบลจอมพระและตำบลยม)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดน่าน
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย วัลลภ สุปริยศิลป์ (9)* 35,802 52.52
ประชาธิปัตย์ ตะวัน สวนนันท์ (4) 13,055 19.15
มหาชน อาณัติ จริยโกมล (11) 11,290 16.56
คนขอปลดหนี้ พันตำรวจตรี จักรวาล แสนสุข (6) 4,578 6.72
ชาติไทย พลโท เชิดชัย สร้อยทอง (1) 3,445 5.05
ผลรวม 68,170 100.00
บัตรดี 68,170 84.47
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,714 2.12
บัตรเสีย 10,823 13.41
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 80,707 71.60
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 112,717 100.00
ไทยรักไทย รักษาที่นั่ง

อ้างอิง

แก้
  1. คณะกรรมการการเลือกตั้ง. "ข้อมูล สถิติ และผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2548" (PDF). คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2020-06-03. สืบค้นเมื่อ 29 พฤษภาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)