จังหวัดตรังในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรัง พ.ศ. 2548 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 4 เขตเลือกตั้ง[1] เท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี พ.ศ. 2544 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

จังหวัดตรังในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548

← พ.ศ. 2544 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 →

4 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ลงทะเบียน427,951
ผู้ใช้สิทธิ78.57
  First party Second party
 
Banyat Bantadtan 2010-04-01.jpg
Thaksin crop.jpg
พรรค ประชาธิปัตย์ ไทยรักไทย
ที่นั่งก่อนหน้า 4 0
ที่นั่งที่ชนะ 4 0
ที่นั่งเปลี่ยน Steady0 Steady0
คะแนนเสียง 253,676 54,855
% 78.37 16.95

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

ทักษิณ ชินวัตร
ไทยรักไทย

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

ทักษิณ ชินวัตร
ไทยรักไทย

ภาพรวม

แก้

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ (รวมทั้งจังหวัดตรัง)

แก้
พรรค คะแนนเสียง
จน. % +/–
ประชาธิปัตย์ 253,676 78.37%
ไทยรักไทย 54,855 16.95%
อื่น ๆ 15,153 4.68%
ผลรวม 323,684 100.00%
คะแนนเสียง
ประชาธิปัตย์
  
78.37%
ไทยรักไทย
  
16.95%
อื่น ๆ
  
4.68%

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ (รายเขตเลือกตั้ง)

แก้

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต (รวมทั้งจังหวัดตรัง)

แก้

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต (รายเขตเลือกตั้ง)

แก้

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ

แก้
e • d ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ จังหวัดตรัง
พรรค คะแนนเสียง ร้อยละ
ชาติไทย (1) 2,014 0.62
กิจสังคม (2) 231 0.07
พัฒนาชาติไทย (3) 639 0.20
ประชาธิปัตย์ (4) 253,676 78.37
ประชาชนไทย (5) 309 0.10
คนขอปลดหนี้ (6) 528 0.16
ธรรมชาติไทย (7) 137 0.04
แผ่นดินไทย (8) 214 0.07
ไทยรักไทย (9) 54,855 16.95
ความหวังใหม่ (10) 609 0.19
มหาชน (11) 829 0.26
ประชากรไทย (12) 127 0.04
ไทยช่วยไทย (13) 282 0.09
แรงงาน (14) 5,839 1.80
ชาติประชาธิปไตย (15) 2,004 0.62
กสิกรไทย (16) 69 0.02
ทางเลือกที่สาม (17) 82 0.03
รักษ์ถิ่นไทย (18) 76 0.02
พลังเกษตรกร (19) 1,005 0.31
พลังประชาชน (20) 159 0.05
บัตรดี 323,684 96.35
บัตรเสีย 9,441 2.81
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,827 0.84
ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 335,952 78.57
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 427,591 100.00

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต

แก้

เขต 1เขต 2เขต 3เขต 4

สัญลักษณ์และความหมาย
* ส.ส.ระบบเขตเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
** ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
ผู้สมัครที่เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
( ) หมายเลขประจำตัวของผู้สมัคร
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ 1

แก้

เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองตรัง

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดตรัง
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ สุวรรณ กู้สุจริต (4)* 60,121 76.54
ไทยรักไทย ไกรสิน โตทับเที่ยง (9) 18,430 23.46
บัตรดี 78,551 94.57
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,443 1.74
บัตรเสีย 3,065 3.69
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 83,059 82.09
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 101,178 100.00
ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 2

แก้

เขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบไปด้วย อำเภอห้วยยอด, อำเภอรัษฎา และอำเภอวังวิเศษ (ยกเว้นตำบลวังมะปราง)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดตรัง
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ สาทิตย์ วงศ์หนองเตย (4)** 61,035 75.07
ไทยรักไทย ธวัช สุระบาล (9) 20,267 24.93
บัตรดี 81,302 89.93
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 808 0.94
บัตรเสีย 3,617 4.22
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 85,727 73.84
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 116,091 100.00
ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 3

แก้

เขตการเลือกตั้งที่ 3 ประกอบไปด้วย อำเภอปะเหลียน, อำเภอนาโยง, อำเภอย่านตาขาว (เฉพาะตำบลนาชุมเห็ด ตำบลโพรงจระเข้ ตำบลในควน และตำบลหนองบ่อ) และกิ่งอำเภอหาดสำราญ

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดตรัง
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ สมชาย โล่สถาพรพิพิธ (4)* 63,666 83.86
ไทยรักไทย ศุภชัย ใจสมุทร (9) 12,549 16.53
บัตรดี 75,915 92.83
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,365 1.67
บัตรเสีย 4,498 5.50
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 81,778 78.84
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 103,727 100.00
ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 4

แก้

เขตการเลือกตั้งที่ 4 ประกอบไปด้วย อำเภอกันตัง, อำเภอสิเกา, อำเภอย่านตาขาว (เฉพาะตำบลทุ่งค่าย ตำบลเกาะเปียะ ตำบลย่านตาขาว และตำบลทุ่งกระบือ) และอำเภอวังวิเศษ (เฉพาะตำบลวังมะปราง)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 4 จังหวัดตรัง
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ สมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล (4)* 59,752 74.50
ไทยรักไทย พีรพนธ์ ลังเมือง (9) 16,421 20.47
ชาติไทย สมคิด สังขมณี (1) 2,396 2.99
ความหวังใหม่ รัตนศักดิ์ นันตสินธ์ุ (10) 1,636 2.04
บัตรดี 80,205 93.93
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,134 1.33
บัตรเสีย 4,050 4.74
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 85,389 80.11
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 106,595 100.00
ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง

อ้างอิง

แก้
  1. คณะกรรมการการเลือกตั้ง. "ข้อมูล สถิติ และผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2548" (PDF). คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2020-06-03. สืบค้นเมื่อ 29 May 2020.