ศุภชัย ใจสมุทร

ระวังสับสนกับ ศุภชัย ใจเด็ด หรือ ศุภชัย โพธิ์สุ

นายศุภชัย ใจสมุทร รองเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ[2] สังกัดพรรคภูมิใจไทย อดีตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และอดีตโฆษกพรรคภูมิใจไทย

ศุภชัย ใจสมุทร
รองเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
14 ตุลาคม พ.ศ. 2555
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
30 ธันวาคม พ.ศ. 2551 – 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 [1]
นายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 27 กันยายน พ.ศ. 2501 (62 ปี)
จังหวัดตรัง ประเทศไทย
พรรคการเมือง ภูมิใจไทย
ศาสนา อิสลาม
ลายมือชื่อ

ประวัติแก้ไข

นายศุภชัย ใจสมุทร เกิดเมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2501 (62 ปี) ที่ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เป็นบุตรของนายบำรุง นางเจะหวา ใจสมุทร สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีนิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ในปี พ.ศ. 2524[3] ปริญญาโทศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายเศรษฐกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การทำงานแก้ไข

นายศุภชัย ใจสมุทร เคยสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดตรัง สังกัดพรรคไทยรักไทย แต่ไม่ได้รับการเลือกตั้ง ในรัฐบาลของนายสมัคร สุนทรเวช ได้ดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย[4] และรองโฆษกพรรคพลังประชาชน เป็นที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร (ชัย ชิดชอบ) ต่อมาในรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้รับแต่งตั้งเป็นรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี[5]

ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2554 นายศุภชัย ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคภูมิใจไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่งราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๙๐ ง หน้า ๓๕ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔
  2. ประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
  3. ประวัติผู้สมัคร ส.ส.กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
  4. การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (จำนวน ๒ ราย นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ และนายศุภชัย ใจสมุทร
  5. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 7/2552 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมืองราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนพิเศษ 25ง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2552
  6. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยประจำปี 2551
  7. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยประจำปี 2552
  8. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยประจำปี 2553
  9. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๖