คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 29

คณะรัฐมนตรี คณะที่ 29 (9 กุมภาพันธ์ 2502 - 8 ธันวาคม 2506) จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศพระบรมราชโองการ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2502 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงลงพระปรมาภิไธยในประกาศ พลเอกสุทธิ์ สุทธิสารรณกร ประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ และในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2502 ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีสฤษดิ์
คณะรัฐมนตรีคณะที่ 29 แห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2502 - พ.ศ. 2506
Official portraits of Sarit Thanarat.jpg
วันแต่งตั้ง 9 กุมภาพันธ์​ 2502
วันสิ้นสุด 8 ธันวาคม​ 2506
(4 ปี 302 วัน)
บุคคลและองค์กร
ประมุขแห่งรัฐ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
หัวหน้าคณะรัฐมนตรี สฤษดิ์ ธนะรัชต์
ประวัติ
ก่อนหน้า คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 28
ถัดไป คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 30

รายชื่อคณะรัฐมนตรีแก้ไข

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502[1]

 1. พลเอก ถนอม กิตติขจร เป็นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
 2. พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ เป็นรองนายกรัฐมนตรี
 3. นายโชติ คุณะเกษม เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 4. พันเอก (พิเศษ) ถนัด คอมันตร์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 5. นายสวัสดิ์ มหาผล เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
 6. พลตรี พงษ์ ปุณณกันต์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
 7. พลโท ประภาส จารุเสถียร เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 8. พระยาอรรถการีย์นิพนธ์ (สิทธิ จุณณานนท์) เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
 9. หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 10. นายสุนทร หงส์ลดารมภ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ
 11. พระประกาศสหกรณ์ (สดับ วีรเธียร) เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสหกรณ์
 12. พระบำราศนราดูร (หลง เวชชาชีวะ) เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 13. นายบุณย์ เจริญไชย เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

การเปลี่ยนแปลงคณะรัฐมนตรีแก้ไข

1 พฤษภาคม 2502แก้ไข

พ้นจากตำแหน่งแก้ไข

โยกย้ายตำแหน่งแก้ไข

แต่งตั้งแก้ไข

26 สิงหาคม 2502แก้ไข

ถึงแก่อนิจกรรมแก้ไข

9 กันยายน 2502แก้ไข

แต่งตั้งแก้ไข

23 พฤษภาคม 2506แก้ไข

แต่งตั้งแก้ไข

มีการจัดตั้งกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ จึงมีการแต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นผู้ช่วยสั่งหรือปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี

การสิ้นสุดของคณะรัฐมนตรีแก้ไข

คณะรัฐมนตรีคณะนี้สิ้นสุดลงเมื่อจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2506[3]

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข