มอก. 620

(เปลี่ยนทางจาก TIS-620)

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 620-2533, มอก.620-2533, หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่า TIS-620 เป็นชุดอักขระมาตรฐานอุตสาหกรรมของไทย มีชื่อเต็มว่า รหัสสำหรับอักขระไทยที่ใช้กับคอมพิวเตอร์

รหัส TIS-620 มีรายละเอียดคล้ายรหัส ISO-8859-11 มาก แตกต่างกันแค่เพียงที่ ISO-8859-11 กำหนดให้ A0 เป็น "เว้นวรรคแบบไม่ตัดคำ" (no-break space) ส่วน TIS-620 นั้นแม้จะสงวนตำแหน่ง A0 เอาไว้ แต่ก็ไม่ได้กำหนดค่าใด ๆ ให้

TIS-620
x0x1x2x3x4x5x6x7x8x9xAxBxCxDxExF
0xไม่ได้ใช้
1x
2xSP!"#$%&'()*+,-./
3x0123456789:;<=>?
4x@ABCDEFGHIJKLMNO
5xPQRSTUVWXYZ[\]^_
6x`abcdefghijklmno
7xpqrstuvwxyz{|}~
8xไม่ได้ใช้
9x
Ax 
Bx
Cx
Dx  ั  ิ  ี  ึ  ื  ุ  ู  ฺ         ฿
Ex  ็  ่  ้  ๊  ๋  ์  ํ  ๎
Fx        


ตารางด้านบน 20 คือเว้นวรรค และ TIS-620 ไม่ได้กำหนดตัวอักขระสำหรับค่ารหัส 00-1F, 7F, 80-9F, A0, DB-DE และ FC-FF

ค่ารหัส D1, D4-DA, E7-EE เป็นอักขระผสม

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้