ส่วนของ ระบบจำแนกประเภทยาตามการรักษาทางกายวิภาคศาสตร์ (Anatomical Therapeutic Chemical Classification System)

J ต้านการติดเชื้อทั้งระบบ (Anti-infectives for systemic use)

J05A ยาต้านไวรัสจำพวกออกฤทธิ์ตรง แก้

J05AA Thiosemicarbazones แก้

J05AA01 Metisazone

J05AB Nucleosides and nucleotides excluding reverse transcriptase inhibitors แก้

J05AB01 อะไซโคลเวียร์ (Acyclovir)
J05AB02 ไอดอกซูริดีน (Idoxuridine)
J05AB03 ไวดาราบีน (Vidarabine)
J05AB04 ไรบาวิริน (Ribavirin)
J05AB06 แกนซิโคลเวียร์ (Ganciclovir)
J05AB09 แฟมซิโคลเวียร์ (Famciclovir)
J05AB11 วาลาไซโคลเวียร์ (Valaciclovir)
J05AB12 ไซโดโฟเวียร์ (Cidofovir)
J05AB13 เพนซิโคลเวียร์ (Penciclovir)
J05AB14 วัลแกนซิโคลเวียร์ (Valganciclovir)
J05AB15 ไบรวูดีน (Brivudine)
J05AB54 Ribavirin, combinations

J05AC Cyclic amines แก้

J05AC02 ไรแมนตาดีน (Rimantadine)
J05AC03 Tromantadine

J05AD Phosphonic acid derivatives แก้

J05AD01 ฟอสคาร์เนท (Foscarnet)
J05AD02 ฟอสโฟเนท (Fosfonet)

J05AE Protease inhibitors แก้

J05AE01 ซาควินาเวียร์ (Saquinavir)
J05AE02 อินดินาเวียร์ (Indinavir)
J05AE03 ริโตนาเวียร์ (Ritonavir)
J05AE04 เนลฟินาเวียร์ (Nelfinavir)
J05AE05 แอมปรีนาเวียร์ (Amprenavir)
J05AE06 โลปินาเวียร์ (Lopinavir)
J05AE07 โฟแซมพรีนาเวียร์ (Fosamprenavir)
J05AE08 อะทาซานาเวียร์ (Atazanavir)
J05AE09 ทิปรานาเวียร์ (Tipranavir)

J05AF Nucleoside and nucleotide reverse transcriptase inhibitors แก้

J05AF01 ซิโดวูดีน (Zidovudine)
J05AF02 ไดดาโนซีน (Didanosine)
J05AF03 ซัลซิตาบีน (Zalcitabine)
J05AF04 สตาวูดีน (Stavudine)
J05AF05 ลามิวูดีน (Lamivudine)
J05AF06 อะบาคาเวียร์ (Abacavir)
J05AF07 ทีโนโฟเวียร์ (Tenofovir disoproxil)
J05AF08 อะดีโฟเวียร์ (Adefovir dipivoxil)
J05AF09 เอมทริซิตาบีน (Emtricitabine)
J05AF10 เอนทีคาเวียร์ (Entecavir)
J05AF30 Combinations

J05AG Non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors แก้

J05AG01 นีวิราปีน (Nevirapine)
J05AG02 ดีลาเวียร์ดีน (Delavirdine)
J05AG03 อีฟาวิเรนซ์ (Efavirenz)

J05AH Neuraminidase inhibitors แก้

J05AH01 ซานามิเวียร์ (Zanamivir)
J05AH02 ทามิฟลู (Oseltamivir)

J05AX Other antivirals แก้

J05AX01 โมโรซิดีน (Moroxydine)
J05AX02 ไลโซไซม์ (Lysozyme)
J05AX05 อินโนไซน์ (Inosine pranobex)
J05AX06 Pleconaril
J05AX07 เอนฟูเวียร์ไทด์ (Enfuvirtide)