อะบาคาเวียร์(Abacavir)

อะบาคาเวียร์
ข้อมูลทางคลินิก
รหัส ATC
ตัวบ่งชี้
PubChem CID
DrugBank
ECHA InfoCard100.149.341
สารานุกรมเภสัชกรรม