ผับเคม

(เปลี่ยนทางจาก PubChem)

PubChem เป็นฐานข้อมูลของโมเลกุลเคมี ระบบนี้ถูกดูแลรักษาโดยศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (National Center for Biotechnology Information-NCBI) ซึ่งเป็นของสถาบันสุขภาพแห่งชาติ (National Institutes of Health-NIH) ของประเทศสหรัฐอเมริกา PubChem ให้บริการฟรีโดยผ่านเว็บยูสเวอร์อินเตอร์เฟซ (web user interface) PubChem จะมีข้อมูลส่วนใหญ่ของโมเลกุลขนาดเล็กซึ่งมีน้ำหนักโมเลกุลต่ำกว่า 500 สมาคมเคมีอเมริกัน (American Chemical Society) พยายามขอร้องให้รัฐสภาอเมริกันจำกัดการปฏิบัติงานของ PubChem เพราะไปก้าวก่ายงานบริการบทคัดย่อทางเคมี (Chemical Abstracts Service) ของสมาคม[1]

สัญลักษณ์ PubChem

ฐานข้อมูล

แก้

PubChem ประกอบด้วย 3 ฐานข้อมูลขั้นพื้นฐาน:

  • สารประกอบ (Compounds) 5.2 ล้านข้อมูล ประกอบด้วยสารประกอบเคมีบริสุทธิ์และสารประกอบเฉพาะ
  • สสาร (Substances) 7.7 ล้านข้อมูล ประกอบด้วย ของผสมสารสกัด (extract) สารประกอบเชิงซ้อน (complexes) และสารประกอบทั่วไป
  • รายงานการวิเคราะห์ทางชีวภาพ (BioAssay) กิจกรรมทางชีวภาพ (bioactivity) ที่เป็นผลจาก 176 โปรแกรม

ขอบเขตฐานข้อมูล

แก้

Identification numbers
Identification number in current database [UID]
Substance identification number [SID]
Compound identification number [CID]
BioAssay identification number [BAID], [AID]

General
Any database field [ALL]
Comment [CMT]
Deposition date [DDAT], [DEPDAT]
Depositor's external ID [SRID], [SRCID]
Source name [SRC], [SRCNAM], [SRCNAME]
Source release date [SRD], [SRDAT], [RLSDAT]
Medical Subject Heading (MeSH) term [MSHT], [MESHT]
MeSH tree node [MSHN], [MESHTN]
MeSH pharmacological actions [PHMA], [PHARMA]

Substance properties
Substance synonyms [SYNO]
IUPAC name [UPAC], [IUPAC]
International Chemical Identifier (InChI) [INCHI]
Molecular weight [MW], [MWT], [MOLWT]
Chemical elements [ELMT], [EL]
Non-Hydrogen atoms [HAC], [HACNT]
Isotope count [IAC], [IACNT]
Total formal charge [TFC], [CHG], [CHRG]
Chiral atom count [ACC], [ACCNT]
Defined chiral atom count [ACDC], [ACDCNT]
Undefined chiral atom count [ACUC], [ACUCNT]
Hydrogen bond acceptor count [HBAC], [HBACNT]
Hydrogen bond donor count [HBDC], [HBDCNT]
Tautomer count [TC], [TCNT], [TTMC]
Rotatable bond count [RBC], [RBCNT]
XLogP [XLGP], [LOGP]

Compound properties
Compound synonyms [CSYN], [CSYNO]
Component count [CC], [CCNT]
Covalent unit (molecule) count [CUC], [CUCNT]
Total bioactivity count [TAC]

อ้างอิง

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้