ฟอสคาร์เนท (Foscarnet)

ฟอสคาร์เนท
ข้อมูลทางคลินิก
รหัส ATC
ตัวบ่งชี้
PubChem CID
DrugBank
Pharmaklog.png สารานุกรมเภสัชกรรม