ยากลุ่ม ATC รหัส J สารต้านการติดเชื้อสำหรับทั่วร่างกาย (Anti-infectives for systemic use) ของระบบจำแนกประเภทยาตามการรักษาทางกายวิภาคศาสตร์ (Anatomical Therapeutic Chemical Classification System)[1]

อ้างอิงแก้ไข