แฟมซิโคลเวียร์ (Famciclovir)

แฟมซิโคลเวียร์
ข้อมูลทางคลินิก
รหัส ATC
ตัวบ่งชี้
PubChem CID
DrugBank
ECHA InfoCard100.158.713
สารานุกรมเภสัชกรรม