นิวคลีโอไซด์

(เปลี่ยนทางจาก Nucleoside)
ไนโตรจีนัสเบส ไรโบนิวคลีโอไซด์ ดีออกซีไรโบนิวคลีโอไซด์
Chemical structure of adenine
อะดีนีน
Chemical structure of adenosine
อะดีโนซีน
A
Chemical structure of deoxyadenosine
ดีออกซีอะดีโนซีน
dA
Chemical structure of guanine
กวานีน
Chemical structure of guanosine
กวาโนซีน
G
Chemical structure of deoxyguanosine
ดีออกซีกวาโนซีน
dG
Chemical structure of thymine
ไทมีน
Chemical structure of 5-methyluridine
5-เมทิลยูริดีน
m5U
Chemical structure of thymidine
ไทมิดีน
dT
Chemical structure of uracil
ยูเรซิล
Chemical structure of uridine
ยูริดีน
U
Chemical structure of deoxyuridine
ดีออกซียูริดีน
dU
Chemical structure of cytosine
ไซโตซีน
Chemical structure of cytidine
ไซติดีน
C
Chemical structure of deoxycytidine
ดีออกซีไซติดีน
dC

นิวคลีโอไซด์ (อังกฤษ: nucleoside) หมายถึงสารที่ประกอบขึ้นจากองค์ประกอบเพียงสองอย่างคือเบสและน้ำตาลเพนโทสเท่านั้น อาจถือได้ว่าเป็นนิวคลีโอไทด์ที่ไม่มีหมู่ฟอสเฟต เก็บจะประกอบด้วยเพียงนิวคลีโอเบส (หรือศัพท์อีกคำหนึ่งว่า ไนโตรจีนัสเบส และน้ำตาลที่มีคาร์บอน 5 อะตอม (ไรโบสและดีออกซีไรโบส ในขณะที่นิวคลีโอไทด์นั้นประกอบด้วยนิวคลีโอเบส น้ำตาลคาร์บอน 5 อะตอม และหมู่ฟอสเฟตอย่างน้อย 1 หมู่