ซานามิเวียร์

ซานามิเวียร์ (อังกฤษ: Zanamivir)

ซานามิเวียร์
ข้อมูลทางคลินิก
รหัส ATC
ตัวบ่งชี้
PubChem CID
DrugBank
ECHA InfoCard100.218.632
Pharmaklog.png สารานุกรมเภสัชกรรม