เพนซิโคลเวียร์ (Penciclovir)

เพนซิโคลเวียร์
ข้อมูลทางคลินิก
รหัส ATC
ตัวบ่งชี้
PubChem CID
DrugBank
ECHA InfoCard100.189.687
สารานุกรมเภสัชกรรม