สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (อังกฤษ: Office of the National Land Policy Board) หรือย่อว่า สคทช. (ONLB) เป็นส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีไทย สังกัด สำนักนายกรัฐมนตรี ก่อตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 [2] โดยโอนภารกิจบางส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาจัดตั้งเป็นส่วนราชการระดับกรม มีภารกิจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศไทย โดยใช้ชั้น 9 ของอาคารทิปโก้ 2 ย่านถนนพระราม 6 เป็นที่ทำการชั่วคราว

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
Office of the National Land Policy Board
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564; 3 ปีก่อน (2564-02-11)
สำนักงานใหญ่(ชั่วคราว) อาคารอารีย์ ฮิลส์ ชั้น 19-20
เลขที่ 428 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
งบประมาณประจำปี254,567,900 ล้านบาท (พ.ศ. 2566) [1]
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
 • ภูมิธรรม เวชยชัย, ประธานกรรมการ
 • ดร. รวีวรรณ ภูริเดช, ผู้อำนวยการ
 • สุริยน พัชรครุกานนท์, รองผู้อำนวยการ
ต้นสังกัดหน่วยงานสำนักนายกรัฐมนตรี

ประวัติ แก้

คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เกิดขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ให้มีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2557 โดยมี "คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ" หรือ คทช. มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีหน้าที่กำหนดนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ กำหนดแนวทางหรือมาตรการในการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ[3][4] โดยมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคือ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ต่อมาในปี 2564 จึงได้มีการยกฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบจากหน่วยงานระดับกอง เป็นหน่วยงานระดับกรม คือ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ในปัจจุบัน โดยมี นางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ อีกตำแหน่งหนึ่ง

กระทั่งวันอังคารที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ในการประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีซึ่งดูแลเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เสนอให้โอนนางรวีวรรณมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติอย่างเป็นทางการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีให้การเห็นชอบ[5] กระทั่งมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้นางรวีวรรณดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน ปี พ.ศ. 2564[6]

ภารกิจ แก้

คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ มีภารกิจสำคัญในด้านการบริหารจัดการที่ดินของรัฐที่ไม่มีผู้ครอบครองมาบริหารจัดการอย่างเป็นระบบให้แก่ราษฎรได้ใช้ประโยชน์ อาทิ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) พื้นที่ป่าชายเลน พื้นที่ราชพัสดุ พื้นที่สาธารณประโยชน์ เป็นต้น[7]

โดยมีพื้นที่ คทช.แห่งแรกของประเทศไทย คือ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่[8]

พื้นที่ คทช. แก้

พื้นที่ คทช. ที่อยู่ภายใต้การดำเนินงานตามแนวนโยบายของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ แบ่งตามพื้นที่ ประกอบไปด้วย

กรมป่าไม้ แก้

 • คทช. ชุมชนแม่ทา ตำบลแม่ทา อ้าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่[9]

ส.ป.ก. แก้

สำหรับพื้นที่ คทช. ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปัจจุบัน ส.ป.ก. ดำเนินการอยู่ในพื้นที่ 10 จังหวัด 16 กลุ่ม ประกอบไปด้วย

 1. จังหวัดอุทัยธานี
 2. จังหวัดกาญจนบุรี
 3. จังหวัดชลบุรี
 4. จังหวัดสระแก้ว
 5. จังหวัดกาฬสินธุ์
 6. จังหวัดนครราชสีมา
 7. จังหวัดกระบี่
 8. จังหวัดชุมพร
 9. จังหวัดสงขลา
 10. จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ้างอิง แก้

 1. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 2. พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๖๔
 3. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗
 4. "กรมที่ดิน" ย้ำความสำเร็จ "คทช." กระจายการถือครองที่ดิน
 5. เช็คชื่อ! ครม.แต่งตั้งหลายตำแหน่ง-ต่อเวลา 19 กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี อีก 1 ปี
 6. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ
 7. การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.)​​ เก็บถาวร 2021-07-29 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน กรมที่ดิน
 8. ผู้แทนชุมชน คทช. ทั่วประเทศ ลงพื้นที่ถอดบทเรียนความสำเร็จ “ชุมชนแม่ทา”
 9. 94 (2022-01-26). "'สคทช.' ยกระดับที่ดินทำกินชุมชนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนแม่ทา". ข่าวสด.{{cite web}}: CS1 maint: numeric names: authors list (ลิงก์)
 10. "ปักหมุด คทช.ระบำ ต้นแบบโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล". www.moac.go.th.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)[ลิงก์เสีย]
 11. "รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ความคืบหน้าการจัดสรรที่ดินให้ผู้ยากไร้ใน จ.กาญจนบุรี". mgronline.com. 2017-11-23.
 12. "รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ลงพื้นที่ตรวจราชการติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินตำบลสิงห์ จำกัด จังหวัดกาญจนบุรี". alro.go.th. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2023-08-04. สืบค้นเมื่อ 2023-08-04.
 13. matichon (2022-01-18). "สคทช. ติดตามการดำเนินงานคทช. พื้นที่ต้นแบบ แก้ปัญหาที่ทำกินเขาซก ชลบุรี". มติชนออนไลน์.
 14. "สคทช. ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นต่อแนวทางการสร้างมูลค่าที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน ณ สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินอำเภอหนองใหญ่ (คทช.) จำกัด จังหวัดชลบุรี". www.onlb.go.th.
 15. AUTHOR. "​ชลบุรี ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (การปลูกพืชสมุนไพร)". สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย. {{cite web}}: zero width space character ใน |title= ที่ตำแหน่ง 1 (help)
 16. 16.0 16.1 16.2 16.3 "นายกรัฐมนตรีมอบหนังสือสัญญาเช่าที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ให้สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว". onlb.go.th.
 17. "ส.ป.ก. ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินการของสหกรณ์ปฏิรูปที่ดินอำเภอโคกสูง (คทช.) จำกัด จ.สระแก้ว". alro.go.th.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 18. "ส.ป.ก.สระแก้ว จัดประชุมสร้างการรับรู้เรื่องการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินและทิศทางการพัฒนาอาชีพในที่ดิน คทช.จังหวัดสระแก้ว". alro.go.th. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2023-08-04. สืบค้นเมื่อ 2023-08-04.
 19. "ส.ป.ก.สระแก้ว ดำเนินการจัดประชุมสร้างการรับรู้เรื่องการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินและทิศทางการพัฒนาอาชีพในที่ดิน คทช.จังหวัดสระแก้ว". alro.go.th. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2023-08-04. สืบค้นเมื่อ 2023-08-04.
 20. "เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนร่วมจัดงาน 'วันที่อยู่อาศัยโลก' ที่ จ.สระแก้ว ชูประเด็น 'บ้านมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ-สังคมจากฐานราก'". web.codi.or.th.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 21. "พลิกผืนดิน คทช.บ้านดงกล้วย กาฬสินธุ์ เป็นหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์". www.matichon.co.th.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 22. "สคทช. ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นต่อแนวทางการสร้างมูลค่าที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน ณ สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินอำเภอปากช่อง (คทช.) จำกัด จังหวัดนครราชสีมา". www.onlb.go.th.
 23. "นายกรัฐมนตรีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ฯ ณ จังหวัดนครราชสีมา". onlb.go.th.
 24. 24.0 24.1 "เลขาธิการ ส.ป.ก. เข้าพบหารือผู้ว่าฯ กระบี่แนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่| สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์". thainews.prd.go.th. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2023-08-04. สืบค้นเมื่อ 2023-08-04.
 25. "ส.ป.ก.นำเอกชนร่วมมอบเครื่องจักรกลการเกษตร ให้สหกรณ์เขาพนม". www.thairath.co.th. 2022-11-24.
 26. "เลขาฯส.ป.ก. มอบ ส.ป.ก. 4-01 แก่เกษตรกรกระบี่ 114 ราย". สยามรัฐ. 2021-11-17.
 27. ""คทช.หงษ์เจริญ" พร้อมรับตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประเภทร่วมใจแก้จน ด้วยวิถีชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง". สยามรัฐ. 2022-05-31.
 28. "รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว กลุ่มเกษตรกรทำไร่นาสวนผสมปฏิรูปที่ดินสะพานไม้แก่น อำเภอจะนะ เพื่อร่วมสืบสานและอนุรักษ์วิถีชีวิตการทำนาแบบดั้งเดิม". จังหวัดสงขลา.
 29. "ชู คทช.เขตปฏิรูปที่ดินสุราษฎร์ฯ ต้นแบบนำร่อง "วิสาหกิจแปลงใหญ่"". สยามรัฐ. 2019-04-19.