รายนามนักแสดงจากภาพยนตร์เรื่องสุริโยไท

รายนามนักแสดงจากภาพยนตร์เรื่องสุริโยไท

ชื่อนักแสดง ชื่อตัวละคร หมายเหตุ
กรุง ศรีวิไล ออกญาพิชัย ภายหลังได้ร่วมมือกับ ออกญาสวรรคโลก ก่อการกบฏแต่ถูกประหารชีวิตในรัชกาล สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช
กังวาล รุ่งเรือง หมื่นทรงเดช
เกียรติศักดิ์ ศักดานุภาพ พระราเมศวร พระราชโอรสพระองค์ใหญ่ใน สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ที่ประสูติแต่ สมเด็จพระสุริโยทัย สิ้นพระชนม์ระหว่างเดินทางไปพม่าหลัง สงครามช้างเผือก
ไกร ครรชิต เจ้าเมืองทราวดี
ไกรลาศ เกรียงไกร ขุนหาญเรืองฤทธิ์ ข้าหลวงคนสนิทของอุปราชจัน ตัวละครสมมุติ
เขมสรณ์ หนูขาว บัวเผื่อน
ครรชิต ขวัญประชา หมื่นพร้าว ตัวละครสมมุติ
จรัล เพ็ชรเจริญ พรานเหม็น ตัวละครสมมุติ
จรัสพงษ์ สุรัสวดี ขุนพินิจ พระอาจารย์ของพระโอรสพระธิดาในสมเด็จพระสุริโยทัย ตัวละครสมมุติ
จอนนี่ แอนโฟเน่ พันบุตรศรีเทพ (ขุนวรวงศาธิราช) พราหมณ์ผู้ทำหน้าที่เฝ้าหอพระข้างหน้าชู้รักของ ท้าวศรีสุดาจันทร์
จิระวดี อิศรางกูร ณ อยุธยา ปริก (ทหารหญิงของท้าวศรีสุดาจันทร์) ตัวละครสมมุติ
จีรวัฒน์ จันทร์สมบูรณ์ พระศรีศิลป์
จีระนันท์ กิจประสาน พระเทพกษัตรี
ฉัตรชัย เปล่งพานิช ขุนพิเรนทรเทพ (สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช) พระชามาดา (ลูกเขย) ของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ เจ้าเมืองพิษณุโลก แกนนำในการโค่นอำนาจขุนวรวงศาธิราช
ชมพูนุท เศวตวงศ์ พระบรมดิลก พระธิดาองค์เล็กของพระสุริโยทัยสิ้นพระชนม์พร้อมพระมารดาในสงคราม
ญาณี ตราโมท ออกญาราชภักดี เสนาบดีกรมวัง
ณรงค์ รตาภรณ์ (โกร่ง กางเกงแดง) หลวงราชนิกูล
ณัฐวุฒิ จันทรวิมล (เมืองชัย กิตติเกษม) ทลวงฟัน
ดำรง พุฒตาล ออกญาโกษาธิบดี
ทาริกา ธิดาทิตย์ ท้าวอินทรเทวี ในสมเด็จพระบรมราชาหน่อพุทธางกูร
ธรรมรัตน์ นาคสุริยะ พระสุนทรสงคราม
นภาพร หงสกุล สุ่น
นัยนา จันทร์เรือง พุดกรอง
นาท ภูวนัย ออกญาศรีสุรินทร์ พระบิดาของสมเด็จพระสุริโยทัย
บุญส่ง ดวงดารา พระบันทูล
ปรมัติ ธรรมมล พระยอดฟ้า
ปวันรัตน์ นาคสุริยะ พระพี่เลี้ยง ในสมเด็จพระสุริโยทัย
ปวีณา หงสกุล พระมารดาของสมเด็จพระสุริโยทัย
ปัทมวรรณ เค้ามูลคดี ท้าววรจันทร์ พระนม ในสมเด็จพระรัษฎาธิราชกุมาร
หม่อมหลวงปิยาภัสร์ ภิรมย์ภักดี สมเด็จพระสุริโยไท
ผจญ ดวงขจร ทนาย
ฝนพา สาทิสสะรัต สร้อย
พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง สมเด็จพระไชยราชาธิราช
พรพิมล รักธรรม สนมนางใน
พิมลรัตน์ พิศลยบุตร สมเด็จพระสุริโยไท (วัยสาว)
พิมลรัตน์ พิศลยบุตร (2) พระสวัสดิราช (พระวิสุทธิกษัตรี)
พิศมัย วิไลศักดิ์ พระมาตามหัยยิกา ตัวละครสมมุติ
พิศาล อัครเศรณี สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2
เพ็ญพักตร์ ศิริกุล พระนางจิรประภามหาเทวี
ไพโรจน์ ใจสิงห์ หมื่นด่างล้าน
มานพ อัศวเทพ ออกญาสวรรคโลก
มารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา ยาย (บัวเผื่อน)
มีศักดิ์ นาครัตน์ ออกญายมราช
ยอดชาย เมฆสุวรรณ พระมหานาค
รณฤทธิชัย คานเขต ตะโดธรรมราชา พระเจ้าแปร
รุษยา เกิดฉาย ท้าวศรีสุดาจันทร์ (วัยสาว)
แรม วรธรรม พระยาจักรี
ลูคัส อดัม บุญธนากิจ สมเด็จพระรัษฎาธิราชกุมาร
วรรณษา ทองวิเศษ พระอัครชายา ในสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4
วรุฒ วรธรรม สีหตู (ในเนื้อเรื่อง ได้เป็นพระยาพะสิม)
วิโรจน์ ตั้งวาณิชย์ หมอขันทีชาวจีน
วิทยา โกมลฐิติกานต์ พระเทียรราชา (วัยหนุ่ม)
ศรัณยู วงษ์กระจ่าง สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ (พระเทียรราชา)
ศุภกรณ์ กิจสุวรรณ หลวงศรียศ บ้านลานตากฟ้า
ศุภกิจ ตังทัตสวัสดิ์ พระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้
สมบัติ เมทะนี เมงจีฉเว่ เมงเยสีหตูที่ 1 แห่งตองอู
สรณัฎฐ์ ฉัตรวิบูรณ์ ขุนพิเรนทรเทพ (วัยหนุ่ม)
สรนันท์ ร. เอกวัฒน์ พระยานารายณ์
สรพงษ์ ชาตรี พระยาภักดีนุชิต (หมื่นราชเสน่หา นอกราชการ)
สวง ทรัพย์สำรวย (ล้อต๊อก) ชาวบ้าน
สหรัถ สังคปรีชา พระเจ้าบุเรงนอง
สะอาด เปี่ยมพงษ์สานต์ ออกญามหาเสนา สมุหกลาโหม
สามารถ ทิพย์ท่าไม้ (สามารถ พยัคฆ์อรุณ) ไอ้ไป๋ หมื่นแกล้วใจกล้า
สุระ แสนคำ (เขาทราย แกแล็คซี่) ไอ้เป๋ หมื่นกล้าใจแกล้ว
สินจัย เปล่งพานิช พระมเหสีจิตรวดี ในสมเด็จพระไชยราชาธิราช
สุเชาว์ พงษ์วิไล พระอาทิตยวงศ์ (สมเด็จพระบรมราชาหน่อพุทธางกูร)
สุรชัย จันทิมาธร เฒ่านก นันทสู
ใหม่ เจริญปุระ แม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์
อดิเทพ ชดช้อย พันเทพรักษา
อภิญญ์ รัชตะหิรัญ พระมหินทร์
อรสา อิศรางกูร ณ อยุธยา คุณท้าวศรีสัจจา (ท้าวนางว่าการโขลนควบคุมประตูวัง,เจ้าคุณประตูดิน)
อรัญญา นามวงศ์ แม่นมทองสุก
อำพล ลำพูน ขุนอินทรเทพ (ออกญาศรีธรรมาโศกราช)
อำพัน เจริญสุข หลวงโชฎึกราชเศรษฐี (จีนฮง)
เอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์ มหาอุปราช (จัน บ้านมหาโลก)