พลจัตวา (อังกฤษ: brigadier general) หรือ brigadier ในระบบอังกฤษ เป็นชั้นยศระหว่างพันเอกกับพลตรี โดยเป็นตำแหน่งผู้บังคับหน่วยระดับกองพลน้อย (brigade) ซึ่งเป็นหน่วยขึ้นตรงของกองพล มีหน่วยรองเป็น กองพัน เช่นเดียวกับ กรม แต่มีขนาดใหญ่กว่ากรม เพราะมีหน่วยสนับสนุนการรบและหน่วยสนับสนุนการช่วยรบในอัตรา พลจัตวาถูกใช้เป็นยศในกองทัพบก, กองทัพเรือ, กองทัพอากาศ และตำรวจ ซึ่งปัจจุบันไม่มีการใช้ยศพลจัตวาแล้วในประเทศไทย

พลจัตวา
อินทรธนูพลจัตวาไทย
ธงหมายยศพลจัตวาไทย
ประเทศ ไทย
สังกัตกองทัพบกไทย
ระดับยศยศหนึ่งดาว
การเทียบยศของ เนโทOF-6
สถาปนาพ.ศ. 2431
ยศที่สูงกว่าพลตรี
ยศที่ต่ำกว่าพันเอก
ยศที่คล้ายคลึง
ยศทหารที่พบทั่วไป
ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ
นายทหารชั้นสัญญาบัตร
จอมพล จอมพลเรือ จอมพลอากาศ
พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก
พลโท พลเรือโท พลอากาศโท
พลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี
พลจัตวา พลเรือจัตวา พลอากาศจัตวา
พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก
พันโท นาวาโท นาวาอากาศโท
พันตรี นาวาตรี นาวาอากาศตรี
ร้อยเอก เรือเอก เรืออากาศเอก
ร้อยโท เรือโท เรืออากาศโท
ร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี
นายทหารชั้นประทวน
จ่าสิบเอก พันจ่าเอก พันจ่าอากาศเอก
จ่าสิบโท พันจ่าโท พันจ่าอากาศโท
จ่าสิบตรี พันจ่าตรี พันจ่าอากาศตรี
สิบเอก จ่าเอก จ่าอากาศเอก
สิบโท จ่าโท จ่าอากาศโท
สิบตรี จ่าตรี จ่าอากาศตรี
พลทหาร พลทหารเรือ พลทหารอากาศ

เครื่องหมายประจำยศพลจัตวา แก้ไข

ดูเพิ่ม แก้ไข