นาวาโท

ยศนายทหารกองทัพเรือและกองทัพอากาศ

นาวาโท (อังกฤษ: commander ตัวย่อ น.ท. หรือ Cmdr.) เป็นยศของนายทหารเรือและชื่อตำแหน่งในกองทัพบกหลายแห่งในภาษาอังกฤษ นาวาโทยังใช้เป็นยศหรือตำแหน่งในองค์การที่เป็นทางการอื่น ๆ รวมถึงกองกำลังตำรวจหลายแห่ง ในหลายประเทศยศทางเรือนี้ใช้งานสำหรับตำแหน่งกับตันเรือฟริเกต (frigate captain) ซึ่งเริ่มตนในไทยเมื่อปี พ.ศ.2469 สมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ยศนี้สูงกว่านาวาตรีและตํ่ากว่านาวาเอก

ยศทหารที่พบทั่วไป
ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ
นายทหารชั้นสัญญาบัตร
จอมพล จอมพลเรือ จอมพลอากาศ
พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก
พลโท พลเรือโท พลอากาศโท
พลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี
พลจัตวา พลเรือจัตวา พลอากาศจัตวา
พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก
พันโท นาวาโท นาวาอากาศโท
พันตรี นาวาตรี นาวาอากาศตรี
ร้อยเอก เรือเอก เรืออากาศเอก
ร้อยโท เรือโท เรืออากาศโท
ร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี
นายทหารชั้นประทวน
จ่าสิบเอก พันจ่าเอก พันจ่าอากาศเอก
จ่าสิบโท พันจ่าโท พันจ่าอากาศโท
จ่าสิบตรี พันจ่าตรี พันจ่าอากาศตรี
พลอาสาสมัครและทหารเกณฑ์

สิบเอก จ่าเอก จ่าอากาศเอก
สิบโท จ่าโท จ่าอากาศโท
สิบตรี จ่าตรี จ่าอากาศตรี
พลทหาร พลทหารเรือ พลทหารอากาศ

ในความหมายอื่นของคำนี้ในภาษาอังกฤษ Commander ซึ่งหมายความอีกอย่างได้ว่า ผู้บังคับบัญชา ยังใช้ในการเรียกนายทหารที่มีอำนาจในการสั่งการหน่วยหรือกองกำลัง เช่น ผู้บังคับหมวด (platoon commander) ผู้บังคับกองพลน้อย (brigade commander) ผู้บังคับกองพันทหารม้า (squadron commander) ในกิจการตำรวจ มีการใช้ในคำว่า ผู้บัญชาการเขต (borough commander) และผู้บัญชาการเหตุการณ์ (incident commander)

ยศนาวาโทของทหารเรือและทหารอากาศ

แก้

นาวาโท (commander) เป็นยศที่ใช้งานในกองทัพเรือ ซึ่งมีใช้งานน้อยมากที่จะใช้งานในรูปแบบยศในกองทัพบก ในกองทัพบกส่วนใหญ่ คำว่า Commander ในภาษาอังกฤษมักจะใช้เป็นชื่อตำแหน่งงาน เช่น ในกองทัพบกสหรัฐ นายทหารยศร้อยเอก (ระบบยศเนโทรหัส OF-2) อาจจะดำรงตำแหน่ง "ผู้บังคับกองร้อย" (company commander) ในขณะที่นายทหารยศพันโท (ระบบยศเนโทรหัส OF-4) โดยทั่วไปจะมีตำแหน่ง "ผู้บังคับกองพัน"

เดิมที ตำแหน่ง ต้นหนและนาวาโท (master and commander) นี้มีจุดเริ่มต้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 18 เพื่อจำกัดความถึงนายทหารเรือที่บังคับบัญชาเรือรบที่มีขนาดใหญ่กว่าเรือเอก (lieutenant) จะบัญชาการได้ แต่ก็มีขนาดที่เลิกเกินกว่าที่จะมอบหมายให้กับนาวาเอกอาวุโส (post-captain)[1] (ประมาณก่อนปี พ.ศ. 2313) และต้นหน (sailing master) นาวาโทมักจะทำหน้าที่เป็นต้นหนของเรือตนเอง โดยมักจะประจำบนเรือสลูปศึกที่ไม่ได้รับการจัดประเภทและมืปืนใหญ่เรือไม่เกิน 20 กระบอก โดยราชนาวีได้ย่อชื่อยศต้นหนและนาวาโท (master and commander) เหลือเพียงนาวาโท (commander) ในปี พ.ศ. 2337 อย่างไรก็ตาม คำเรียกเดิมก็ยังคงถูกใช้งานกันต่อไป (อย่างไม่เป็นทางการ) ต่ออีกหลายปี[2] ในขณะที่ตำแหน่ง master commandant ของสหรัฐที่มียศในระดับเดียวกันก็ยังถูกใช้งานต่อไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งเปลี่ยนเป็นนาวาโท (commander) ในปี พ.ศ. 2381

ตำแหน่งที่ตรงกันในกองทัพเรือบางแห่งคือกับตันเรือฟริเกต (frigate captain) ในคริสศตวรรษที่ 20 และ 21 ยศถูกจัดลำดับเทียบเท่ากับระบบยศเนโท รหัส OF-4

หน้าที่ต่าง ๆ ของนาวาโทก็มีลักษณะคล้ายคลึ่งกับผู้บังคับบัญชา (commander) ในกองทัพเรือของสาธารณรัฐดัตช์ ใครก็ตามที่บังคับบัญชาเรือหรือกองเรือโดยยังไม่มีชื่อเรียกที่เหมาะสม สามารถถูกเรียกได้ว่า Commandeur รวมไปถึงผู้บัญชาการกองเรือเฉพาะกิจ (ad hoc fleet commanders) และรักษาการกับตัน (Luitenant-Commandeur) ในกองเรือของกองทัพเรือเซลันด์ commandeur จะมียศอย่างเป็นทางการที่เทียบเท่ากับ Schout-bij-nacht (rear-admiral พลเรือตรี) ในกองเรืออื่น ๆ ของชาวดัตช์ ในขณะเดียวกันชาวดัตช์ใช้ชื่อของยศในราชนาวีเนเธอร์แลนด์เทียบเท่ากับพลเรือจัตวา (commodore) อย่างไรก็ตาม ในกองทัพอากาศเนเธอร์แลนด์ ตำแหน่งนี้สะกดคำว่า commodore ในภาษาอังกฤษ ซึ่งเทียบเท่าตำแหน่งพลอากาศจัตวา (air commodore) ของสหราชอาณาจักร

ออสเตรเลีย

แก้

ยศนาวาโทในกองทัพเรือออสเตรเลีย (RAN) มีลักษณะเหมือนกับยศนาวาโทในราชนาวี อนุศาสนาจารย์ของกองทัพเรือออสเตรเลียอยู่ในกลุ่มที่ 1, 2 หรือ 3 (จากห้ากลุ่ม) โดยมียศเทียบเท่ากับนาวาโท ซึ่งหมายความว่า นายทหารและนายทหารชั้นประทวนที่มียศต่ำกว่านาวาโท พันโท หรือนาวาอากาศโท อนุศาสนาจารย์จะมียศที่สูงกว่า

สำหรับนายทหารที่มียศสูงกว่านาวาโท อนุศาสนาจารย์จะเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา แม้ว่าจะมีความเทียบเท่านี้ อนุศาสนาจารย์ที่อยู่ในกลุ่มที่ 1, 2 หรือ 3 จะไม่สามารถประดับยศนาวาโทได้ และพวกเขาก็ไม่มีอำนาจในการบังคับบัญชาเหมือนกับนาวาโท

สแกนดิเนเวีย

แก้

คอมมันดอร์ (commander) เป็นยศทหารเรือในสแกนดิเนเวีย (Kommandør ในภาษาเดนมาร์กและนอร์เวย์, Kommendör ในภาษาสวีเดน) โดยเทียบเท่ากับทหารเรือยศนาวาเอกในแถบแองโกล-อเมริกา ตำแหน่งนาวาโทในสแกนดิเนเวียอยู่เหนือกว่า commander-captain (นอร์เวย์: Kommandørkaptein, สวีเดน: Kommendörkapten, เดนมาร์ก: Kommandørkaptajn) ซึ่งเทียบเท่ากับยศทางเรือคือ นาวาโท ของแถบแอลโกล-อเมริกา[3]

เดนมาร์ก

แก้

ในเดนมาร์ก ยศระดับนาวาโท (commander) มีชื่อว่า kommandørkaptajn (commander captain หรือ commanding captain) ซึ่งอาวุโสกว่า orlogskaptajn (captain) และ kommandør (commander) ซึ่งอาวุโสกว่า kommandørkaptajn โดย kommandørkaptajn นั้นแปลเป็นภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการว่า "Commander, Senior Grade" ในขณะที่ orlogskaptajn แปลเป็นภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการว่า "Commander"[4]

สหราชอาณาจักร

แก้

ราชนาวี

แก้

นาวาโทในราชนาวีนั้นมียศสูงกว่านาวาตรี (lieutenant commander) และต่ำกว่านาวาเอก (captain) และเทียบเท่ากันกับพันโท (lieutenant colonel) ในกองทัพบก นาวาโทสามารถบัญชาการเรือฟริเกต เรือพิฆาต เรือดำน้ำ ฝูงบินหรือฐานทัพเรือบริเวณชายฝั่ง หรืออาจปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ในฐานก็ได้

กองทัพอากาศสหราชอาณาจักร

แก้

เนื่องจากยศของนายทหารระดับกลางของกองทัพอากาศสหราชอาณาจักรมีรูปแบบที่เหมือนกันกับยศของราชนาวี คำว่านาวาอากาศโท (wing commander) จึงถูกใช้เป็นชื่อยศ โดยเทียบเท่ากับยศพันโท (lieutenant colonel) ในกองทัพบกหรือนาวาโทในกองทัพเรือ ตำแหน่งนาวาอากาศโทนั้นอยู่สูงกว่ายศนาวาอากาศตรี (squadron leader) และอยู่ต่ำกว่ายศนาวาอากาศเอก (group captain) โดยในอดีตนั้นหน่วยบริการการบินกองทัพเรือ (Royal Naval Air Service) ได้รวมเข้ากับกองบินหลวง (Royal Flying Corps) และกลายเป็นกองทัพอากาศสหราชอาณาจักรในปี พ.ศ. 2461 โดยนักบินได้รับการประดับยศในรูปแบบเดียวกับราชนาวี และได้รับเครื่องหมายยศตามระดับของชั้นยศที่ควรได้รับ โดยผู้บังคับการบิน (Flight commander) ได้รับเครื่องหมายดาวเหนือแถบสองแถบของยศร้อยเอก และผู้บังคับฝูงบินได้รับดาวสองดวง เหนือแถบยศสองแถบ (น้อยกว่าแปดปี) หรือแถบยศสองแถบครึ่ง (อาวุโสมากกว่าแปดปี) และผู้บังคับกองบินได้รับแถบสามแถบ บนแถบยศมีขดของราชนาวีและมีนกอินทรีย์ประดับอยู่

สหรัฐ

แก้

ในกองทัพเรือสหรัฐ, ยามฝั่งสหรัฐ, หน่วยทหารสัญญาบัตรบริการสาธารณสุขสหรัฐ และหน่วยทหารสัญญาบัตรองค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติ ยศนาวาโท (commander ย่อว่า CDR) เป็นยศอยู่ในระดับนนายทหารอาวุโส โดยมีระดับการจ่ายเงินอยู่ที่ O-5 ยศนาวาโทนั้นสูงกว่ายศนาวาตรี (lieutenant commander) (O-4) และต่ำกว่ายศนาวาเอก (captain) (O-6) ยศนาวาโทนั้นเทียบเท่ากับยศพันโท (lieutenant colonel) ในกองทัพบกสหรัฐ, กองทัพอากาศสหรัฐ, เหล่านาวิกโยธินสหรัฐ และกองทัพอวกาศสหรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นาวาโทเป็นยศแรกที่ได้ประดับชัยพฤกษ์บนกระบังหน้าหมวก (embellished cap) ในขณะที่เหล่าทัพอื่น ๆ สามารถประดับชัยพฤกษ์บนกระบังหน้าหมวกได้เมื่อขึ้นถึงระดับยศ O-4

การเลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นนาวาโทในกองทัพเรือสหรัฐนั้น เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงกลาโหมสหรัฐ ซึ่งได้รับอำนาจมาจากพระราชบัญญัติการจัดการบุคลากรเจ้าหน้าที่กลาโหม (DOPMA) ปี ค.ศ. 1980 หรือตามพระราชบัญญัติการจัดการบุคลากรของกำลังสำรอง (ROPMA) ซึ่งแนวปฏิบัติของพระราชบัญญัติทั้งสองแนะนำว่า 70 เปอร์เซ็นต์ของนาวาตรีควรได้รับการเลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นนาวาโทหลังจากดำรงตำแหน่งปัจจุบันเป็นเวลาอย่างน้อยสามปีโดยดูตามเวลารับราชการสะสมตามสัญญา 15 ถึง 17 ปี แม้ว่าเปอร์เซ็นดังกล่าวจะมีการเปลี่ยนแปลงได้และอาจจะถูกมองข้ามในบางกรณี (เช่น มีความเชี่ยวชาญพิเศษ) ขึ้นอยู่กับงบประมาณของกลาโหม โครงสร้างกำลัง และความต้องการกำลังพลเข้าประจำการในตำแหน่งนั้น

ระเบียงภาพ

แก้

ดูเพิ่ม

แก้

หมายเหตุ

แก้

อ้างอิง

แก้
 1. "Bloggang.com : : hummel : การรบทางเรือในสงครามนโปเลียน (04) - เรือรบในสงครามนโปเลียน". BlogGang.
 2. "Why is the Colonel called a 'Kernal?'". Naval Historical Center. 1998. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-02-24.
 3. "NATO grades / national ranks: Navy" (PDF). Hellenic Multinational Peace Support Operations Training Center. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 10 August 2017. สืบค้นเมื่อ 24 May 2015.
 4. STANAG 2116. 2022-04-16.
 5. Antigua & Barbuda Defence Force. "Paratus" (PDF). Regional Publications Ltd. pp. 12–13. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 7 June 2022. สืบค้นเมื่อ 2 March 2020.
 6. "Badges of rank" (PDF). defence.gov.au. Department of Defence (Australia). สืบค้นเมื่อ 31 May 2021.
 7. "OFFICER RANKS". rbdf.gov.bs. Royal Bahamas Defence Force. สืบค้นเมื่อ 14 January 2021.
 8. Bangladesh Navy. "Rank of Navy & Equivalent Rank". navy.mil.bd. สืบค้นเมื่อ 27 May 2021.
 9. "Admiralty Ranks". navy.mindef.gov.bn. Royal Brunei Navy. สืบค้นเมื่อ 1 September 2021.
 10. "Ranks and appointment". canada.ca. Government of Canada. 23 November 2017. สืบค้นเมื่อ 28 May 2021.
 11. "Søværnets Gradstegn" (PDF). forsvaret.dk (ภาษาเดนมาร์ก). Danish Defence. 2018. สืบค้นเมื่อ 26 May 2021.
 12. "Sotilasarvot Puolustusvoimissa". puolustusvoimat.fi (ภาษาฟินแลนด์). Finnish Defence Forces. สืบค้นเมื่อ 26 May 2021.
 13. "Ranks & Insignia". Join Indian Navy. สืบค้นเมื่อ 12 April 2021.
 14. "Naval Service Rank Markings". military.ie. Defence Forces (Ireland). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 25 April 2016. สืบค้นเมื่อ 26 May 2021.
 15. "BADGES OF RANK". Official Jamaica Defence Force Website. 2019. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 20 August 2020. สืบค้นเมื่อ 16 November 2019.
 16. "Defense Act of 2008" (PDF). 3 September 2008. p. 8. สืบค้นเมื่อ 20 November 2017.
 17. "Karių laipsnių ženklai". kariuomene.kam.lt (ภาษาลิทัวเนีย). Ministry of National Defence (Lithuania). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 11 September 2016. สืบค้นเมื่อ 26 May 2021.
 18. "Pangkat". mafhq.mil.my (ภาษามาเลย์). Malaysian Armed Forces. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 29 April 2020. สืบค้นเมื่อ 4 June 2021.
 19. "Government Notice" (PDF). Government Gazette of the Republic of Namibia. Vol. 4547. 20 August 2010. pp. 99–102. สืบค้นเมื่อ 20 December 2021.
 20. "De rangonderscheidingstekens van de krijgsmacht" (PDF) (ภาษาดัตช์). Ministry of Defence (Netherlands). 19 December 2016. สืบค้นเมื่อ 18 March 2021.
 21. "Badges of Rank". nzdf.mil.nz. New Zealand Defence Force. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 3 July 2020. สืบค้นเมื่อ 11 June 2021.
 22. Smaldone, Joseph P. (1992). "National Security". ใน Metz, Helen Chapin (บ.ก.). Nigeria: a country study. Area Handbook (5th ed.). Washington, D.C.: Library of Congress. pp. 296–297. LCCN 92009026. สืบค้นเมื่อ 21 October 2021.
 23. "Militære grader". forsvaret.no (ภาษานอร์เวย์). Norwegian Armed Forces. 4 February 2021. สืบค้นเมื่อ 26 May 2021.
 24. "LIFE IN PN:RANKS". www.paknavy.gov.pk. Pakistan Navy Official Website. สืบค้นเมื่อ 7 August 2018.
 25. "Sposób noszenia odznak stopni wojskowych na umundurowaniu Marynarki Wojennej" (PDF). wojsko-polskie.pl (ภาษาโปแลนด์). Armed Forces Support Inspectorate. สืบค้นเมื่อ 7 June 2021.
 26. "Grade militare (Military ranks)". defense.ro (ภาษาโรมาเนีย). Romanian Defence Staff. สืบค้นเมื่อ 1 February 2021.
 27. "Rank Insignia". navy.mil.za. Department of Defence (South Africa). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 18 May 2019. สืบค้นเมื่อ 29 May 2021.
 28. "Branches/ Ranks". navy.lk. Sri Lanka Navy. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-06-19. สืบค้นเมื่อ 24 September 2021.
 29. "Nya gradbeteckningar införs". Försvarsmakten. 2019-10-01. สืบค้นเมื่อ 2019-10-02.
 30. (Amendment) Regulations2009s.pdf "Tonga Defence Services (Amendment) Regulations 2009" (PDF). Tonga Government Gazette Supplement Extraordinary. 5: 151–153. 10 May 2010. สืบค้นเมื่อ 26 September 2021. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่า |url= (help)[ลิงก์เสีย]
 31. (Commissioned-Officers).aspx "Rank Chart (Commissioned Officers)". 69.0.195.188. Trinidad and Tobago Defence Force. สืบค้นเมื่อ 27 May 2021. {{cite web}}: ตรวจสอบค่า |url= (help)[ลิงก์เสีย]
 32. "Shaping your career". royalnavy.mod.uk. Royal Navy. สืบค้นเมื่อ 24 September 2021.
 33. 33.0 33.1 "U.S. Military Rank Insignia". defense.gov. Department of Defense. สืบค้นเมื่อ 13 January 2022.