จอมพลเรือ เป็นยศทหารเรือระดับสูงสุด ในหลายประเทศส่วนใหญ่สงวนไว้สำหรับแต่งตั้งในช่วงสงคราม และในบางประเทศไม่มียศจอมพลเรือ

ยศทหารที่พบทั่วไป
ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ
นายทหารชั้นสัญญาบัตร
จอมพล จอมพลเรือ จอมพลอากาศ
พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก
พลโท พลเรือโท พลอากาศโท
พลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี
พลจัตวา พลเรือจัตวา พลอากาศจัตวา
พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก
พันโท นาวาโท นาวาอากาศโท
พันตรี นาวาตรี นาวาอากาศตรี
ร้อยเอก เรือเอก เรืออากาศเอก
ร้อยโท เรือโท เรืออากาศโท
ร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี
นายทหารชั้นประทวน
จ่าสิบเอก พันจ่าเอก พันจ่าอากาศเอก
จ่าสิบโท พันจ่าโท พันจ่าอากาศโท
จ่าสิบตรี พันจ่าตรี พันจ่าอากาศตรี
พลอาสาสมัครและทหารเกณฑ์

สิบเอก จ่าเอก จ่าอากาศเอก
สิบโท จ่าโท จ่าอากาศโท
สิบตรี จ่าตรี จ่าอากาศตรี
พลทหาร พลทหารเรือ พลทหารอากาศ

การใช้งาน

แก้
ประเทศ ภาษาไทย ภาษาท้องถิ่น ภาษาอังกฤษ ยศต่ำกว่า
บริเตน จอมพลเรือ Admiral of the Fleet พลเรือเอก (Admiral)
เยอรมนี จอมพลเรือ Großadmiral Grand Admiral พลเรือเอกอาวุโส (Generaladmiral)
อิตาลี จอมพลเรือ Grand'Ammiraglio Grand Admiral พลเรือเอกอาวุโส (Ammiraglio di Armata)
สหภาพโซเวียต จอมพลเรือ Адмира́л Фло́та Совéтского Сою́за Admiral of the Fleet of USSR พลเรือเอกอาวุโส (адмира́л фло́та)
จักรวรรดิรัสเซีย จอมพลเรือ Генерал-адмірал General Admiral พลเรือเอกอาวุโส (адмира́л фло́та)
ฝรั่งเศส จอมพลเรือ Amiral de France Admiral of France พลเรือเอก (Amiral)
สเปน จอมพลเรือ Capitán general Captain general พลเรือเอกอาวุโส (Almirante general)
ตุรกี จอมพลเรือ Büyük amiral Admiral of the Fleet พลเรือเอก (Oramiral)
ญี่ปุ่น จอมพลเรือ 海軍元帥 Admiral of the Fleet พลเรือเอก (海軍大将)
เกาหลีใต้ จอมพลเรือ 원수 Admiral of the Fleet พลเรือเอก (대장)
ไทย จอมพลเรือ จอมพลเรือ Admiral of the Fleet พลเรือเอก

ดูเพิ่ม

แก้