ผู้ใช้:Aquapatinth/noto express/pad7

Thanyakij.png
thanyakij
 just a normal human


รายพระนามและรายนามผู้ปกครองในดินแดนสุวรรณภูมิ


อีกเวอร์ชั่นหนึ่ง ผู้ใช้:Thanyakij/noto express/pad4

พุทธศตวรรษที่ 19แก้ไข

ดินแดนและผู้นำแก้ไข

อุษาคเนย์แก้ไข

1800 18 10 18 20 18 30 18 40 18 50 18 60 18 70 18 80 18 90 1900
ยูนนาน
หอคำเชียงรุ่ง
แสนแจ้
ขุนต่ายหลวง ท้าวน้อยแข น้อยแมน
มาวหลวง
อาหม
เชียงตุง

1800 18 10 18 20 18 30 18 40 18 50 18 60 18 70 18 80 18 90 1900
พุกาม
สะกายง์
อังวะ
มอญ
ยะไข่

1800 18 10 18 20 18 30 18 40 18 50 18 60 18 70 18 80 18 90 1900
เงินยาง
หริภุญชัย
ล้านนา
พะเยา
นันทบุรี

1800 18 10 18 20 18 30 18 40 18 50 18 60 18 70 18 80 18 90 1900
สุโขทัย
สุพรรณภูมิ
อโยธยา
อยุธยา
นครศรีธรรมราช

1800 18 10 18 20 18 30 18 40 18 50 18 60 18 70 18 80 18 90 1900
หมายเหตุ

ลำดับผู้ปกครองแก้ไข

พุกาม (นครรัฐ)แก้ไข

อาณาจักรพุกามแก้ไข

มยินแสง และพินยา (ปางยา?)แก้ไข

อาณาจักรสะกายง์แก้ไข

รัตนปุระอังวะ 1364-1555แก้ไข

ราชวงศ์ตองอูแก้ไข

อาณาจักรพม่า (คองบอง)แก้ไข

อาณาจักรพะโคแก้ไข

 1. ธรรมมาลา
 2. วิมาลา
 3. อธาร
 4. อเรนทมา
 5. อดีตภิกษู
 6. เกนดา
 7. มิกาเดพพจี
 8. กิสสาดิยา
 9. กราวิกา
 10. ปยินชาลา
 11. อัตตาสา
 12. อนุยามา
 13. มิกาเดบบันเก
 14. เอกธรรมมันตะ
 15. อุปปาลา
 16. ปอนทาริกา
 17. ติสสะ

อาณาจักรมอญแก้ไข

 1. วเรรุ
 2. ขุนลั่ว (รามะเกียรติ)
 3. โชอู
 4. โชชิน
 5. ชีปอน
 6. โชอีกันกอง
 7. พินยาอีลั่ว
 8. พินยาอู
 9. ราชาธิราช
 10. พินยาธรรมราชา
 11. พินยารัน (โอรส ราชาธิราช)
 12. พินยาวรุ
 13. พินยาจัน
 14. มอดอ
 15. เช็งสอบู
 16. ธรรมเจดีย์
 17. พินยารัน (โอรส ธรรมเจดีย์)
 18. ตากายุทปิ (พระเจ้าสการวุตพี)

อาณาจักรหงสาวดีแก้ไข

 1. พระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้ (ราชวงศ์ตองอู)
 2. สมิงสอทุต
 3. สมิงทอ
 4. พระเจ้าบุเรงนอง (ราชวงศ์ตองอู)
 5. พระเจ้านันทบุเรง (ราชวงศ์ตองอู)
 6. ว่าง
 7. สมิงทองพุทธเกศ
 8. พญาทะละ
 9. ว่าง
 10. อิสระ 1752 - 1757

มรอกอู (มรหัง)แก้ไข

wแก้ไข

อาณาจักรลังกาสุกะแก้ไข

 1. ...
 2. พระเจ้าภคทัต (ประมาณ พ.ศ. 1055 - 1068)
 3. พระเจ้าพุทธทอง 1068 - 1115
 4. ...

อาณาจักรศรีวิชัยแก้ไข

 1. หริมิตร
 2. ศรีนทรวรม
 3. ศรีวิชัย
 4. พระยาเธอ
 5. ศรีสงครามธนัญชัย
 6. สิทธิยาตรา
 7. ศิริกิตติ
 8. พระใหญ่
 9. ศรีพลบุตร
 10. กิตติกุลนพ
 11. กัสสปะ V (อรรณพ)
 12. ชีวกราช (สิทธิยาตรา) (สงครามสามนคร)
 13. ศรีคุปตะ
 14. ศรีจุฬามณีวรม
 15. ศรีสอ
 16. ศรีจุลนีพรหมทัต
 17. ศรีมาลา
 18. ศรีสุริยะ

อาณาจักรตามพรลิงค์แก้ไข

 1. มหาสธรรม
 2. พระนางสุนทรี
 3. เจ้าชายศรีเทพ (5 พรรษา)
 4. ศรีสมรวิชัย
 5. ศรีปาณฑย
 6. มาฆะพร
 7. ชัยคุป
 8. กัสสปะ
 9. ศรีจุฬามณี
 10. มาณาภรณ์
 11. ศรีมหาพรหม
 12. ศรีชัยคุป
 13. ศรีพรหมทัต
 14. ศรีปราสัมพัฒน์
 15. มหาสุรนารายณ์
 16. กลิงค์วิชัยพาหุ

อาณาจักรเพชรบุรีแก้ไข

อาณาจักรนครศรีธรรมราชแก้ไข

อาณาจักรปัตตานีแก้ไข

อาณาจักรละโว้แก้ไข

 1. ...
 2. ...
 3. อุจฉิตจักรวัติ (สงครามสามนคร)

Later ลวรัฐ - อยุธยา1แก้ไข

 1. บูรพโกศล (สงครามสามนคร) (ราชวงศ์กัมโพช-ไศเลนทร์)
 2. อาทิตยราช
 3. จันทโชติ
 4. นารายณ์
 5. เจ้าหลวง (n/a)
 6. สายน้ำผึ้ง (ราชวงศ์สายน้ำผึ้ง)
 7. ธรรมิกราช
 8. อู่ทอง
 9. ชัยเสน
 10. สุวรรณราชา
 11. ธรรมราชา
 12. บรมราชา
 13. วรเชษฐ์ (รามาธิบดี I) (ราชวงศ์สายน้ำผึ้ง x อู่ทอง)
 14. ราเมศวร (ราชวงศ์อู่ทอง)

สุโขทัยและพิษณุโลกสองแควแก้ไข

 1. พาลีราช (ราชวงศ์พระร่วง-หริภุญชัย)
 2. อภัย
 3. อรุณ
 4. พสุจราช
 5. ธรรมไตรโลก
 6. ศรีจันทราบดี (ราชวงศ์พระร่วง-ผาเมือง)
 7. ศรีนาวนำถม
 8. สบาดโขลญลำพง (n/a)
 9. ศรีอินทราทิตย์ (ราชวงศ์พระร่วง-บางกลางหาว)
 10. บานเมือง
 11. รามคำแหง
 12. ไสสงคราม (ราชวงศ์พระร่วง-ผาเมือง)
 13. เลอไท (ราชวงศ์พระร่วง-บางกลางหาว)
 14. งั่วนำถุม (ราชวงศ์พระร่วง-ผาเมือง)
 15. ลิไท (ราชวงศ์พระร่วง-บางกลางหาว)
 16. ลือไท
 17. ไสลือไท
 18. บรมปาล
 19. ราเมศวร (ราชวงศ์สุพรรณภูมิ)
 20. ยุทธิษฐิระ (ราชวงศ์พระร่วง-บางกลางหาว)โยนกนาคพันธุ์ (สิงหนวัตินคร)แก้ไข

เวียงปฤกษาแก้ไข

หิรัญนครเงินยางเชียงแสนแก้ไข

อาณาจักรหริภุญชัยแก้ไข

อาณาจักรล้านนาแก้ไขอาณาจักรแสนแจ้แก้ไข

ลำดับ พระนาม/นาม ตำแหน่ง ราชวงศ์ ช่วงเวลา
1 ขุนต่ายข่าน เจ้าผู้ปกครอง - พ.ศ. 1500 - 1611
2 ขุนต่ายปุง เจ้าผู้ปกครอง - พ.ศ. 1611 - 1722
3 ขุนต่ายหลวง เจ้าผู้ปกครอง - พ.ศ. 1722 - 1852
4 ท้าวน้อยแข เจ้าผู้ปกครอง - พ.ศ. 1852 - 1894
5 ท้าวน้อยแมน เจ้าผู้ปกครอง - พ.ศ. 1894 - 1934
6 เจ้าน้อยสั่นฟ้า เจ้าผู้ปกครอง - พ.ศ. 1934 - 1943

อาณาจักรสุโขทัยแก้ไข

รัฐอิสระแก้ไข

ลำดับ พระนาม/นาม ตำแหน่ง ราชวงศ์ ช่วงเวลา
- พระยาพาลีราช เจ้าเมืองสุโขทัย - พ.ศ. 1043 -
ไม่ทราบปี
- ตำนานกล่าวว่า พ.ศ. 1043 พระยาพาลีราชแห่งอาณาจักรละโว้เป็นผู้ก่อตั้งเมืองสุโขทัย[1]
- พระยาอภัย เจ้าเมืองสุโขทัย - ไม่ทราบปี
- พระอรุณกุมาร เจ้าเมืองศรีสัชนาลัย - ไม่ทราบปี
- พระยาพสุจราช เจ้าเมืองศรีสัชนาลัย - ไม่ทราบปี
- พระยาธรรมไตรโลก เจ้าเมืองศรีสัชนาลัย - ไม่ทราบปี
- พระยาศรีจันทราบดี พระร่วงเจ้าสุโขทัย (อดีตภิกษุ) ไม่ทราบปี
1 พ่อขุนศรีนาวนำถุม พระร่วงเจ้าสุโขทัย นำถุม ไม่ทราบปี - พ.ศ. 1724
2 ขอมสบาดโขลญลำพง พระร่วงเจ้าสุโขทัย - ไม่ทราบปี - พ.ศ. 1780
3 พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ พระร่วงเจ้าสุโขทัย พระร่วง พ.ศ. 1780 - ประมาณ พ.ศ. 1801
4 พ่อขุนบานเมือง พระร่วงเจ้าสุโขทัย พระร่วง ประมาณ พ.ศ. 1801 - พ.ศ. 1822
5 พ่อขุนรามคำแหงมหาราช พระร่วงเจ้าสุโขทัย พระร่วง พ.ศ. 1822 - 1842
6 พญาไสสงคราม พระร่วงเจ้าสุโขทัย พระร่วง พ.ศ. 1842
7 พญาเลอไท พระร่วงเจ้าสุโขทัย พระร่วง พ.ศ. 1842 - 1883
8 พญางั่วนำถุม พระร่วงเจ้าสุโขทัย พระร่วง พ.ศ. 1883 - 1890
9 พระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไท) พระร่วงเจ้าสุโขทัย พระร่วง พ.ศ. 1890 - 1913
10 พระมหาธรรมราชาที่ 2 (ลือไท) พระร่วงเจ้าสุโขทัย พระร่วง พ.ศ. 1913 - 1921

รัฐบรรณาการอาณาจักรอยุธยาแก้ไข

ลำดับ พระนาม/นาม ตำแหน่ง ราชวงศ์ ช่วงเวลา
10 พระมหาธรรมราชาที่ 2 (ลือไท) พระร่วงเจ้าสุโขทัย พระร่วง พ.ศ. 1921 - 1931
11 พระมหาธรรมราชาที่ 3 (ไสลือไท) พระร่วงเจ้าสุโขทัย พระร่วง พ.ศ. 1931 - 1962
12 พระมหาธรรมราชาที่ 4 (บรมปาล) พระร่วงเจ้าสุโขทัย พระร่วง พ.ศ. 1962 - 1989
13 พระราเมศวร พระร่วงเจ้าสุโขทัย สุพรรณภูมิ พ.ศ. 1989 - 1901
- ว่าง - - พ.ศ. 1901 - 2011
14 พระยายุทธิษฐิระ พระร่วงเจ้าสุโขทัย พระร่วง พ.ศ. 2011 - 2017

สำหรับรัชกาลต่อจากนี้ ดูเพิ่มที่ พระพิษณุโลกสองแคว

อ้างอิงรวมแก้ไข